WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Мета та завдання фахової підготовки вчителя інформатики за кредитно-модульною системою - Реферат

Мета та завдання фахової підготовки вчителя інформатики за кредитно-модульною системою - Реферат

абітурієнти з низьким рівнем середньої освіти за профілем спеціальності, або ж якщо вони протягом нетривалого початкового етапу підготовки не зможуть опанувати відповідний курс вирівнювання, набути необхідних знань, умінь і навичок самостійної роботи.
Поряд із цим на певних етапах описання та відтворення кредитно-модульної технології значну роль відіграє роботодавець. Суб'єктом організації навчального процесу він має бути під час формування вимог до освітньо-професійних програм підготовки, складанні навчальних планів, програм дисциплін, завдань педагогічних практик тощо.
По-друге, в описанні технології склад її компонентів (завдань, змісту, форм, методів, засобів) має бути, з одного боку, достатньо повним для досягнення протягом прийнятного часу всіх наперед визначених цілей та розв'язання відповідних завдань, для яких технологія розроблялася, а з іншого боку, - кількість елементів кожного компоненту (наприклад, кількість результатів, запланованих змістовим компонентом технології) не повинна бути надмірною, переобтяженою елементами, які для фахової підготовки вчителя інформатики не є визначальними.
Важливого значення в проектуванні професійної підготовки вчителя інформатики набуває компетентнісний підхід, що насамперед вимагає покласти в основу розробки освітніх стандартів характеристики, що відображають якісні результати освітнього процесу в термінах професійних компетентностей [
Спірін О. М. Характерні вимоги до цілей та змісту кредитної освітньої технології // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. - 2005. - № 24. - С. 25-129., с. 128]. Пропонується загальна структура та орієнтовна класифікація компетентностей вчителя інформатики:
І. Загальні компетентності: когнітивні; міжособистісні; суспільно-системні компетентності.
ІІ. Професійно-спеціалізовані компетентності: загальнопрофесійні; предметно-орієнтовані, або профільно-орієнтовані; технологічні; професійно-практичні.
Варто зазначити, що загальні компетентності слід трактувати як універсальні, ключові, надпрофесійні, які мають бути притаманні фахівцю будь-якого напряму підготовки, спеціальності та кваліфікації, що здобув вищу освіту.
Професійно-спеціалізовані компетенції доцільно визначати з огляду на те, що проектування будь-якої професійної підготовки зазвичай реалізується на основі двох основних моделей: адаптаційної моделі, спрямованої на адаптацію фахівця до умов майбутньої роботи, та моделі професійного розвитку, зорієнтованої на активність спеціаліста, здатність приймати рішення й нести відповідальність за зроблений вибір, здійснені та заплановані дії [3, c. 238]. Тому в кожному класі професійно-спеціалізованих компетенцій пропонується розрізняти і виокремлювати адаптаційні компетенції та компетенції професійного розвитку.
По-третє, відтворення кредитно-модульної технології фахової підготовки гарантуватиме успішне виконання технологічних дій і досягнення цілей технології, якщо технологічний процес передбачає використання всіх нормативних документів, а також необхідних навчально-методичних матеріалів та матеріально-технічних засобів, сприяючи об'єктивності впровадження такої технології в навчальний процес ВНЗ.
Зокрема, мають використовуватися: на рівні галузі - концепція підготовки, освітньо-кваліфікаційна характеристика та програма підготовки; на рівні закладу освіти (навчальна частина, факультет, кафедра) - навчальний і оперативний плани спеціальності; на рівні викладача - навчальна та робоча програми дисципліни; на рівні студента - інформаційний пакет спеціальності, індивідуальний навчальний план студента.
В умовах впровадження кредитно-модульної системи особливого значення набуває самостійна робота, яка вимагає організації, проведення та контролю за нею на новому якісному рівні. Як зазначається в рекомендаціях МОН України щодо впровадження КМСОНП, "особливої уваги необхідно приділити методичному забезпеченню організації самостійної роботи та виконанню індивідуальних завдань студента" [
Рекомендації щодо впровадження кредитно-модульної системи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації / Додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2005 року № 774 "Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу"., с. 2].
По-четверте, системи оцінювання результатів навчальної діяльності, технології зарахування і накопичення освітніх кредитів для всіх можливих варіантів побудови індивідуальних траєкторій фахової підготовки мають зумовлювати об'єктивний характер висновків щодо досягнення кожною особою певного рівня компетентності вчителя інформатики та здобуття відповідного ступеня вищої освіти.
Актуальний суспільно-значущий рівень компетентності вчителя інформатики означає таке. Під час формування й реалізації освітньо-професійної програми підготовки бакалавра насамперед необхідно вирішити завдання з'ясування та врахування соціального замовлення на сучасного вчителя інформатики для середніх закладів освіти. Однак підготовка має відображати не лише актуальні потреби суспільства і особистості щодо компетентності фахівця, а й бути здатною реагувати на швидку зміну вимог національного та міжнародного ринків праці.
Готовністьдо навчання впродовж життя забезпечується вирішенням одного із головних завдань кредитно-модульної технології навчання - сприяння саморозвитку особистості, здатність до чого "є головним показником особистісної освіченості людини" [6, с. 67]. Компоненти технології мають передбачати створення умов для самоаналізу, самодіагностики, адекватної самооцінки та розвитку студентом власних індивідуальних здібностей. Поряд із цим у формуванні компетентності майбутнього вчителя інформатики особливе місце посідає завдання формування компетенцій продовженого навчання, зумовлене серед іншого швидкою зміною предметної галузі інформатики.
Проведене дослідження дозволило визначити мету фахової підготовки вчителя інформатики в умовах впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, основні завдання та передумови для побудови студентами індивідуальних траєкторій базової професійної підготовки на основі використання освітніх кредитів і модульних технологій навчання.
Подальші дослідження доцільно спрямувати на уточнення змісту базової професійної підготовки вчителя інформатики. Зокрема необхідно провести конкретизацію його професійних компетентностей та дослідити можливості удосконалення відповідних освітньо-професійних програм з огляду на бурхливі зміни в предметній галузі інформатики й інформаційно-комунікаційних технологій. В умовах впровадження КМСОНП потребує обґрунтування розподіл змісту програми фахової підготовки вчителя інформатики за обсягами в залікових кредитах.
Список використаних джерел
1. Артюшина М. Групова навчальна діяльність студентів у підвищенні рівня професійної підготовки фахівців // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. - 2001. - Вип. 3. - С. 96-104.
2. Грубінко В. В. Формування інноваційного освітнього середовища у ВНЗ в контексті вимог Болонського процесу // Освіта як фактор забезпечення стабільності сучасного суспільства: Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції (м. Тернопіль, 26 березня 2004 р.). - Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2004. - С. 6-17.
3. Пискунова Е. В. (n.d./2007). Изменения в профессиональной деятельности учителя как ориентир изменений в педагогическом образовании [PDF document]. URL http://ideashistory.org.ru/pdfs/ 31piskunova.pdf (10 березня 2007).
4. Рекомендації щодо впровадження кредитно-модульної системи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації / Додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2005 року № 774 "Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу".
5. Саух П. Ю. Експлікативні зміни сучасної освіти в контексті трансформацій науки постіндустріального суспільства // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. - 2005. - № 20. - С. 3-8.
6. Сериков В. В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических систем. - М.: Издательская корпорация "Логос", 1999. - 272 с.
7. Спірін О. М. Основні характеристики декларативної моделі кредитно-модульної технології навчання вчителя інформатики // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. - 2006. - № 27. - С. 12-16.
8. Спірін О. М. Характерні вимоги до цілей та змісту кредитної освітньої технології // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. - 2005. - № 24. - С. 25-129.
9. Стратегия для России: образование. Материал для обсуждения [WORD document]. URL http://www.admin.novsu.ac.ru/uni/uni.nsf/all/doci (1 лютого 2005).

 
 

Цікаве

Загрузка...