WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Мета та завдання фахової підготовки вчителя інформатики за кредитно-модульною системою - Реферат

Мета та завдання фахової підготовки вчителя інформатики за кредитно-модульною системою - Реферат


Реферат на тему:
Мета та завдання фахової підготовки вчителя інформатики за кредитно-модульною системою
Розробка кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП), як і будь-якої системи навчання, орієнтована на те, щоб вона як дидактичний засіб органічно ввійшла в процес навчання. Це вимагає дотримання вимог, які враховують її специфічну мету й одночасно загальні цілі навчального процесу: освітні, розвиваючі, виховні.
Проблему формування знань, умінь і навичок учителя інформатики в різний час досліджували Н.Р. Балик, В.Ю. Биков, А.М. Гуржій, Л.В. Брескіна, М.І. Жалдак, М.П. Лапчик, Н.В. Морзе, С.М. Прийма, С.А. Раков, Ю.С. Рамський, Т.В. Тихонова, Ю.В. Триус, Г.Ю. Цибко, Г.В. Шугайло та ін. Однак науково-педагогічні дослідження з питань організації фахової підготовки майбутнього вчителя інформатики за умов впровадження КМСОНП лише розпочинаються. Необхідно вирішити ряд завдань щодо обґрунтування та розробки методичних систем, орієнтованих на використання залікових освітніх одиниць і модульних технологій під час навчання вчителя інформатики у ВНЗ. Метою цього дослідження є уточнення мети та основних завдань фахової підготовки майбутнього вчителя інформатики за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.
Мета фахової підготовки вчителя інформатики має бути насамперед підпорядкована загальним завданням навчання, виховання та розвитку особистості, зумовлених актуальними і перспективними соціальними потребами, переходом до нового інформаційного суспільства
Інформаційне суспільство спричиняє не лише сильний соціальний, психологічний та культурний вплив на особистість, але й вимагає нового світогляду: уміння бачити і розуміти інформаційну картину світу, уміння виявляти та аналізувати під час вивчення будь-якого об'єкта, процесу або явища в природі найбільш характерні для них інформаційні аспекти.
Як зазначає В.В. Грубінко, метою освіти в сучасних умовах має бути підготовка фахівців, здатних забезпечити перехід від індустріального до інформаційно-технологічного суспільства через новаторство в навчанні, вихованні та науково-методичній роботі; а вимоги, які ставляться до освіти, - це якість, універсальність підготовки випускника та його адаптованість до вітчизняного та міжнародного ринків праці, особистісна орієнтованість навчального процесу, його інформатизація, визначальна важливість освіти в забезпеченні сталого людського розвитку [2].
Поряд із цим такі суспільні цінності, як освіченість, здатність до саморозвитку та самовдосконалення, неперервне навчання і підвищення кваліфікації, вміння орієнтуватися у величезному інформаційному потоці, обслуговувати та використовувати інформаційні технології у власній професійній діяльності впродовж життя, уміння гнучко, критично мислити в нових умовах набуватимуть особливого значення. Слід застерегти від того, що винятково професійний підхід у підготовці спеціалістів може призвести до "тиражування самовідчужених особистостей" [
Саух П. Ю. Експлікативні зміни сучасної освіти в контексті трансформацій науки постіндустріального суспільства // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. - 2005. - № 20. - С. 3-8., с. 7].
Одним із головних завдань виховання має стати подолання негативних тенденцій у формуванні системи цінностей. Дослідження науковців та практиків свідчать про те, що в нашій країні продовжується "загальна переорієнтація суспільства з цінностей колективізму до цінностей індивідуального життя, але в їх найгіршому вираженні. Це підтверджує недостатню реалізацію ідеологічної функції освіти, … яка не забезпечує позитивність пріоритетної тенденції індивідуального існування" [1, с. 99].
У змісті виховної роботи актуальними постають завдання національно-патріотичного виховання з метою формування громадянської позиції, відповідальності за Батьківщину та майбутнє її народу; моральне виховання; художньо-естетичне виховання; валеологічне виховання, спрямоване на формування внутрішньої потреби у веденні здорового способу життя; сімейно-родинне виховання, покликане сприяти вихованню фізично і морально здорової особистості на традиціях і цінностях родини; екологічне виховання, спрямоване на розвиток екологічної культури [2, с. 15].
Необхідним результатом виховання фахівця має стати свобода обирати власну позицію за будь-яких обставин, власне ставлення до соціально-політичних явищ і процесів, умов та перспектив життя. Система освіти має формувати свідомого громадянина, який повинен ефективно брати участь у демократичному процесі, не приймаючи силових методів вирішення політичних і соціальних конфліктів всередині країни, готового захищати її від зовнішньої агресії [
Стратегия для России: образование. Материал для обсуждения [WORD document]. URL http://www.admin.novsu.ac.ru/uni/uni.nsf/all/doci (1 лютого 2005). , с. 4].
Визначаючи мету та завдання фахової підготовки, варто врахувати, що провідна роль у теоретичних основах кредитно-модульної системи навчання вчителя інформатики (КМСНВІ) відведена особистісно-орієнтованій освітній парадигмі, яка найбільше відображена в ідеях конструктивізму. Поряд із цим зазначимо, що за умов особистісної, тобто гуманістично орієнтованої, освіти в основу педагогічного цілепокладання доцільно взяти "не модель особистості, а модель особистісно-стверджуючої ситуації вільного життєпрояву індивідуума", а тому "… цілі освіти повинні відображати не лише соціальні функції, але й все різноманіття людського буття" [6, с. 51].
Зазначимо, що аналіз вітчизняної системи підготовки педагогічних працівників у ВНЗ дає підстави стверджувати про можливість і доцільність одержання кваліфікації вчителя інформатики під час здобуття базової вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр").
Метою професійної підготовки майбутнього вчителя інформатики за кредитно-модульною системою є забезпечення побудови особистістю власної індивідуальної траєкторії базової фахової підготовки на основі використання освітніх кредитів і модульних технологій навчання, результатом реалізації якої є гарантоване досягнення людиною актуального суспільно-значущого рівня компетентності вчителя інформатики середньої школи та готовності до навчання впродовж життя.
Конкретизуємо запропоновану мету з огляду на необхідність дотримання окремих вимог до визначення мети, специфічних цілей і завдань кредитно-модульної системи навчання вчителя інформатики [
Спірін О. М. Основні характеристики декларативної моделі кредитно-модульної технології навчання вчителя інформатики // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. - 2006. - № 27. - С. 12-16., с. 13-15].
Індивідуальна траєкторія базової фахової підготовки як компонент загальної індивідуальної траєкторії професійної підготовки та підвищення кваліфікації передбачає наявність можливостей вибору майбутнім фахівцем варіативних дисциплін освітньо-професійної програми, сформованої за вимогами замовників, а також академічну мобільністьстудента для накопичення залікових кредитів з метою одержання ступеня "бакалавр", набуття загальних і професійних компетенцій вчителя інформатики середньої школи.
Поряд із цим розглядувана траєкторія обов'язково має включати індивідуальні траєкторії опанування кожної дисципліни як системи залікових та змістових модулів, що передбачає реалізацію дидактичних принципів індивідуалізації й диференціації навчання з вибором студентом індивідуальних рівнів і термінів опанування навчальним матеріалом у межах залікового модуля дисципліни.
Забезпечення побудови студентом власної індивідуальної траєкторії, насамперед, передбачає створення належних організаційно-педагогічних умов проведення навчального процесу. Зокрема, мають бути обґрунтовані, розроблені та представлені в зрозумілому для використання студентами вигляді індивідуально орієнтовані ресурси (організаційні складові, правила, процедури і засоби) кредитно-модульної технології.
Гарантоване досягнення рівня компетентності забезпечується необхіднім рівнем результативності кредитно-модульної системи як професійно-освітньої та навчальної технології. Цей рівень залежить від якості розв'язання ряду завдань, пов'язаних з обґрунтуванням, описанням, відтворенням та впровадженням КМСНВІ.
По-перше, обґрунтування технології має містити наперед визначені вимоги до складу та рівня її виконавців - суб'єктів фахової підготовки вчителя інформатики. Такі вимоги мають бути поставлені як до викладачів, так і до студентів. Роль останніх у забезпеченні результативності навчального процесу значно зростає за умов реалізації особистісно-орієнтованої освітньої парадигми як теоретичної основи КМСНВІ. Жодним чином не можна гарантувати якість фахової підготовки, якщо на навчання будуть зараховані

 
 

Цікаве

Загрузка...