WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Криптографічні методи захисту інформації та психологічний комфорт користувачів інформаційних систем - Реферат

Криптографічні методи захисту інформації та психологічний комфорт користувачів інформаційних систем - Реферат

власних оцінок респондентів з використанням десятибальної метричної шкали від 1 до 10, де одиниця відповідала найнижчому рівню комфорту, 10 - найвищому;
комфорт графічний - визначався шляхом власних оцінок респондентів з використанням графічної семибальної шкали (рис. 3), яка була переведена у метричну від 1 до 7, де одиниця відповідала найнижчому рівню комфорту, 7 - найвищому;
довіра - визначалася шляхом оцінки відповідей респондентів на запитання "Наскільки захищено Ви почуваєтеся, використовуючи електронні засоби зв'язку?", причому найнижчий рівень довіри оцінювався в 1 бал, найвищий - у 6 балів, тому була використана шестибальна метрична шкала;
стать - для позначення жіночої статі використовувалася "1", для позначення чоловічої - "0";
навчання - використовувалася восьмибальна шкала від 1 до 8, де 1 - відповідала тим, хто ще не навчався, 2 - студентам першого року навчання, 3 - студентам другого року навчання, 4 - студентам третього року навчання, 5 - студентам четвертого року навчання, 6 - студентам п'ятого року навчання, 7 - студентам шостого року навчання, 8 - офіс-менеджерам;
крипт - метрична кумулятивна змінна на шкалі від 0 до 7, яка визначалася шляхом сумування відповідей респондентів на сім запитань анкети, зазначених вище, і яка представляє собою загальні знання опитуваних про криптографічні засоби захисту інформації та вміння використовувати їх на практиці.
У результаті підрахунків була побудована кореляційна матриця (табл. 1).
Розмір нашої вибірки менший 100 ( ), тому вірогідність помилки першого роду встановимо . Якщо , тоді можна говорити про відхилення і існування статистично достовірного зв'язку між порівнюваними змінними.
Таблиця 1
Кореляційнаматриця
рівень комфорту довіра графічний комфорт стать рік навчання крипт
рівень комфорту Кореляція Пірсона 1 ,105 ,618(**) -,485(**) ,438(**) ,460(**)
Знч.(2-сторон) . ,444 ,000 ,000 ,001 ,000
N 55 55 55 55 55 55
довіра Кореляція Пірсона ,105 1 ,128 -,115 ,161 -,041
Знч.(2-сторон) ,444 . ,351 ,405 ,239 ,766
N 55 55 55 55 55 55
графічний комфорт Кореляція Пірсона ,618(**) ,128 1 -,117 ,336(*) ,530(**)
Знч.(2-сторон) ,000 ,351 . ,395 ,012 ,000
N 55 55 55 55 55 55
стать Кореляція Пірсона -,485(**) -,115 -,117 1 -,383(**) -,351(**)
Знч.(2-сторон) ,000 ,405 ,395 . ,004 ,009
N 55 55 55 55 55 55
рік навчання Кореляція Пірсона ,438(**) ,161 ,336(*) -,383(**) 1 ,478(**)
Знч.(2-сторон) ,001 ,239 ,012 ,004 . ,000
N 55 55 55 55 55 55
крипт Кореляція Пірсона ,460(**) -,041 ,530(**) -,351(**) ,478(**) 1
Знч.(2-сторон) ,000 ,766 ,000 ,009 ,000 .
N 55 55 55 55 55 55
* Кореляція, значима на рівні 0.05 (2-сторон.).
** Кореляція, значима на рівні 0.01 (2-сторон.).
Перш за все слід відзначити, що між змінними "рівень комфорту" та "графічний комфорт" існує статистично достовірний зв'язок із прийнятим рівнем значимості та і становить . Доволі високий показник свідчить про те, що дві шкали (метрична та графічна), обрані нами для оцінки рівня психологічного комфорту, доволі сильно пов'язані між собою.
Для змінних "рівень комфорту" та "довіра" підтверджується нульова гіпотеза , так як коефіцієнт кореляції Пірсона доволі низький ( ), крім того емпіричний рівень значимості значно більший теоретичного ( так як ), тобто кореляція статистично не значима. Та ж ситуація спостерігається і для пари змінних "графічний комфорт" та "довіра": , . Знову ж таки приймаємо гіпотезу і робимо висновок про відсутність зв'язку між такими категоріями як "психологічний комфорт" та "довіра до засобів електронного зв'язку".
Пара змінних "рівень комфорту" та "крипт" позитивно корелюють між собою із коефіцієнтом кореляції і прийнятим рівнем значимості ( ). Схожа залежність спостерігається між змінними "графічний комфорт" та "крипт": , а також , тобто для обох випадків відхиляється для і робимо висновок, що між рівнем психологічного комфорту та знаннями/вміннями використовувати криптографічні засоби захисту інформації існує позитивний достовірний зв'язок ( для випадку використання десятибальної шкали та для випадку графічної семибальної шкали).
Таким чином робимо загальний висновок про існування певного помірного позитивного статистично-достовірного зв'язку між вміннями використовувати криптографічні засоби захисту інформації та рівнем психологічного комфорту менеджерів, які займаються інформаційною діяльністю. Наявність такого зв'язку безперечно вимагає подальших ґрунтовних досліджень у цьому напрямку, так як забезпечення підвищення рівня психологічного комфорту особистості матиме не тільки персональний, а й груповий позитивний вплив.
Список використаних джерел
1. Макарова М.В., Карнаухова Г.В., Запара С.В. Інформатика та комп'ютерна техніка: Навчальний посібник / За заг. ред. к. е. н., доц.. М.В. Макарової. - Суми: ВТД "Університецька книга", 2003. - 642 с.
2. Литвин І.С. Нові інформаційні технології. - Тернопіль: Економічна думка, 1999. - 140 с.
3. Голубєв В. Теоретико-правові питання захисту інформації в автоматизованих системах // Центр дослідження комп'ютерної злочинності. - http://crime-research.iatp.org.ua/library/Golubev_new_ukr.doc
4. Ложкін Г. Інформаційно-психологічна безпека особистості // Персонал. - 2003. - № 3.- С. 78-81.- http://personal.in.ua/pdf/2003-03.pdf
5. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. І допов.) / Уклад. І голов. ред. В.Т. Бусел. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. - 1728 с.- http://www.slovnyk.net/?swrd=%C1%E5%E7%EF%E5%EA%E0
6. Ємець В., Мельник А, Попович Р. Сучасна криптографія. Основні поняття. - Львів: БаК, 2003. - 144 с.
7. Нориганова О.А. Методология оценки туристской услуги как рыночной категории // Культура народов Причерноморья. - 2002. - № 36. - С. 37-42. - http://www.nbuv.gov.ua/Articles/kultnar/knp200236/knp36_9.doc
8. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных. Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: Речь, 2006. - 392 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...