WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Криптографічні методи захисту інформації та психологічний комфорт користувачів інформаційних систем - Реферат

Криптографічні методи захисту інформації та психологічний комфорт користувачів інформаційних систем - Реферат

складають порушення у сфері електронного документообігу. До них можна віднести несанкціонований доступ до конфіденційної інформації, відмова від авторства, підробка, підміна електронних документів тощо. Сьогодні існують ефективні методи боротьби з такими порушеннями, і в більшості випадків вони передбачають використання електронного цифрового підпису [
Ємець В., Мельник А, Попович Р. Сучасна криптографія. Основні поняття. - Львів: БаК, 2003. - 144 с., с. 12]. Тому вивчення пересічними користувачами Інтернет можливостей криптографічного захисту інформації дозволить значно підвищити інформаційно-психологічну безпеку.
Досягнення стану інформаційно-психологічної безпеки є невід'ємною складовою інформаційного, а, значить, і психологічного комфорту користувачів Інтернет [
Нориганова О.А. Методология оценки туристской услуги как рыночной категории // Культуранародов Причерноморья. - 2002. - № 36. - С. 37-42. - http://www.nbuv.gov.ua/Articles/kultnar/knp200236/knp36_9.doc], тому мета даної статті - з'ясувати, чи існує зв'язок між знаннями користувачів у галузі криптографії, вмінням на практиці їх використовувати та станом психологічного комфорту при роботі з інформаційними системами. Основна увага у статті звертається власне на менеджерів як на активних користувачів мережі Інтернет та її служб, які користуються послугами інформаційних систем як для особистих потреб, так і безпосередньо у роботі.
Рис. 1. Частка робочого часу опитаних офіс-менеджерів та студентів, проведена за комп'ютером
Отож в ході теоретичного дослідження було зроблено припущення, що рівень психологічного комфорту особистості менеджера, який займається інформаційною
діяльністю з широким залученням комп'ютерних засобів комунікації, знаходиться у функціональній залежності від наявних знань механізмів криптографічного захисту інформації та вмінням використовувати їх на практиці.
Для перевірки припущення було проведено опитування серед студентів спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність", що навчаються на факультеті політико-інформаційного менеджменту Національного університету "Острозька академія". Основна маса студентів цієї спеціальності по закінченні навчання працює на посаді офіс-менеджера, тому обрання в якості вибірки студентів саме цієї спеціальності було цілком обґрунтованим, і вибірку можна вважати репрезентативною. Анкетування також проводилося і серед випускників інших факультетів університету, що нині працюють на посаді офіс-менеджера у м. Київ.
У результаті анкетування виявилося, що всі опитані значну частину часу проводять за комп'ютером (рис.1), причому 67% теперішніх офіс-менеджерів постійно працюють за комп'ютером. Студенти ж проводять за комп'ютером менше часу, і це легко пояснити: в той час як комп'ютерна техніка та програмне забезпечення - це основний робочий інструмент офіс-менеджерів, то для студентів під час навчання характерним є використання традиційних паперових носіїв; велику роль у навчанні відіграє також і безпосереднє спілкування з викладачами та колегами.
В цілому, розглянувши результати опитування (рис. 2), можна зробити висновок, що як для студентів, так і для офіс-менеджерів першочергове місце в якості
джерела отримання інформації займає мережа Інтернет, причому для студентів таке ж значення мають і традиційні паперові носії інформації, такі, як підручники, збірники, довідники тощо, в той час як для менеджерів вони "втратили" свої позиції. Натомість,
слід відзначити зростання ролі електронної пошти для офіс-менеджерів у порівнянні зі студентами і разом з тим набагато вищу вагу електронної пошти як для студентів, так і для офіс-менеджерів у порівнянні зі звичайною поштою.
Рис. 2. Ранг частот використання джерел інформації серед опитаних студентів та офіс-менеджерів
Основні блоки анкетування були орієнтовані на дослідження можливості існування функціонального зв'язку між категорією "психологічного комфорту" та знаннями/вміннями використовувати криптографічні засоби захисту інформації, які надалі розглядатимуться як одна змінна з умовним позначенням "крипт". Для формування значення цієї змінної у метричній шкалі були просумовані бали відповідей для кожного респондента на такі запитання:
Чи знають респонденти про небезпеку перехоплення електронних повідомлень.
Чи знають респонденти, що таке електронний цифровий підпис.
Чи вміють респонденти визначати справжність web сайту.
Чи змогли б респонденти при потребі надіслати підписаний електронний лист.
Чи змогли б респонденти при потребі надіслати зашифрований електронний лист.
Чи отримували респонденти підписаний електронний лист.
Чи отримували респонденти зашифрований електронний лист.
За ствердну відповідь респонденту нараховувався у змінну один бал, за негативну відповідь - 0 балів.
Статистична гіпотеза про зв'язок двох метричних змінних перевіряється у відношенні коефіцієнта кореляції -Пірсона, який обраховується за формулою:
, де та - значення порівнюваних змінних; - поточний номер опитаного; - загальна кількість опитаних; та - відповідні середні арифметичні значень змінних; та - стандартні відхилення (середньоквадратичні відхилення) для змінних та , відповідно; - коефіцієнт кореляції Пірсона між змінними та [
Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных. Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: Речь, 2006. - 392 с., с. 70].
Нульовою статистичною гіпотезою в нашому випадку буде рівність Пірсона нулю в генеральній сукупності ( ). Визначення рівня значимості здійснюється з допомогою критерія Стьюдента:
, [
Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных. Учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: Речь, 2006. - 392 с., с. 148].
Рис. 3 Шкала-рисунок для визначення рівня психологічного комфорту при роботі з електронними засобами зв'язку
Отже виділимо метричні змінні, для яких ми шукатимемо коефіцієнт кореляції Пірсона:
рівень комфорту - визнався шляхом

 
 

Цікаве

Загрузка...