WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Комп’ютерні технології навчання хвильової і квантової оптики - Реферат

Комп’ютерні технології навчання хвильової і квантової оптики - Реферат

спосіб дає можливість учням проводити реальний фізичний експеримент одночасно з відображенням його результатів на екрані монітора, спостерігати зв'язок між конкретними змінами, внесеними до умов експерименту та їх графічним відображенням. Використання мікрокомп'ютерної лабораторії дає можливість зробити фізичний експеримент не тільки більш цікавим і зрозумілим, але й більш інформативним і точним за вимірюваннями.
Одним з розробників комп'ютерних програм для мікрокомп'ютерної лабораторії є фірма Philip Harris - http://www.philipharris.co.uk. Методика використання мікрокомп'ютерної лабораторії в процесі вивчення оптичних явищ досліджувалася в роботах Л.І. Анциферова [1, 2], А.Н. Мансурова, Н.А. Мансурова [11] та ін.
Доцільність використання комп'ютерних технологій під час вивчення хвильової і квантової оптики зумовлена їх можливостями:
" ілюструвати пояснення вчителя, даючи при цьому більш повну і точну інформацію про світлове явище, яке вивчається;
" поліпшити наочність, створивши уявлення про механізм складних для розуміння явищ, таких, як фотоефект, випромінювання світла атомом, і тим самим полегшити учням їх засвоєння;
" спостерігати і аналізувати досліди та процеси, спостереження яких в умовах шкільної лабораторії ускладнене, наприклад, залежність сили фотоструму від інтенсивності падаючого світлового потоку, довжини (частоти) падаючого світла та напруги, прикладеної до затискачів фотоелемента, унаочнити приховані світлові явища, наприклад, виникнення явища люмінесценції, індукованого випромінювання та ін.;
" ознайомити учнів з фундаментальними фізичними експериментами, проведення яких в класі ускладнене або неможливе (з огляду на дотримання правил техніки безпеки, високої вартості обладнання або його габаритні розміри), наприклад, дослід Герца, Столєтова та ін.;
" навчити правил користування фізичними приладами та проведенню вимірювань фізичних величин в процесі виконання експериментальних задач на визначення відносного показника заломлення скла, вимірювання довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки та ін.;
" підвищувати якість та ефективність проведення навчального фізичного експерименту, наприклад, спостереження явищ заломлення, інтерференції та дифракції світла і т.п.;
" навчати розв'язувати фізичні задачі, як якісні, так і розрахункові, наприклад, при дослідженні швидкості розрядки електроскопа під час вивчення досліду Герца, визначення кінетичної енергії фотоелектронів, їх швидкості та ін.;
" використовувати його в якості тренажера та екзаменатора під час проведення таких етапів уроку, як актуалізація необхідних знань та закріплення вивченого матеріалу або під час проведення залікового заняття. Використання контролюючих програм є ефективною формою здійснення зворотного зв'язку, що дає можливість швидко перевірити якість засвоєння знань навчального матеріалу, оперативно виявити прогалини у знаннях учнів і, враховуючи їх, планувати подальший педагогічний процес. Крім того використання цих програм під час проведення підсумкового і тематичного контролю знань учнів з теми "Хвильова і квантова оптика" дає змогу провести його більш ефективно і охопити більше коло питань, усунувши учнів і учителя від виконання певних механічних процедур запису умови завдань тощо;
" знайомити зі застосуванням оптичних явищ інтерференції, дифракції, дисперсії, поляризації світла тощо в побуті та на виробництві;
" підвищувати виховний вплив на учнів внаслідок стимулювання розвитку їх пізнавальної діяльності та мислення, виділяти і відображати найважливіші для пізнання зв'язки явищ мікросвіту, що недоступні для безпосереднього спостереження.
Використання комп'ютерних технологій навчання дає можливість не тільки підвищити зацікавленість учнів до навчання, але й забезпечити підвищення його якості, зменшити витрати часу на проведення унаочнення навчального матеріалу та контроль знань і умінь учнів. Доведенням цього твердження є результати проведеного нами педагогічного експерименту.
Отже цілеспрямоване формування прийомів і методів надання знань за допомогою комп'ютерних технологій навчання дозволяє учням досягти принципово нового рівня засвоєння понять, а вченим-дидактам по-новому розглядати етапи формування цих знань. Це дозволяє зробити висновок про доцільність використання комп'ютерних технологій в процесі вивчення хвильових і квантових властивостей світла, особливо для учнів, які навчаються за рівнем стандарту. Разом із тим для підвищення ефективності процесу навчання хвильових і квантових властивостей світла необхідно поєднувати використання комп'ютерних технологій навчання і запровадження різних пошукових і традиційних методичних підходів, прийомів та засобів навчання.
Список використаних джерел
1. Анциферов Л.И., Пищиков И.М. Практикум по методике и технике школьного физического эксперимента. - М.: Просвещение, 1984.
2. Анциферов Л.И. ЭВМ в обучении физике: Учебное пособие. - Курск: Изд-во КГПИ, 1991. - 181 с.
3. Атаманчук П.С. Інноваційні технології і управління навчанням фізики. -Кам'янець - Подільський.: К - ПДУ, 1999. - 174 с.
4. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. - М.: Педагогіка, 1989. - 302 с.
5. Бугайов А.И. Методика преподавания физики в средней школе: Теоретические основы: Учебное пособие для студентов пед. институтов по физ.-мат. спец. - М.: Просвещение, 1981. - 288 с.
6. Гончаренко С., Волков В., Коршак Є., Бугайов О., Юрчук І. Стандарти шкільної фізичної освіти // Фізика та астрономія в школі. - 1997. - №2. - С. 2-8.
7. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр "Академия", 2003. - 192 с.
8. Іваницький О.І. Теоретичні і методичні основи підготовки майбутнього вчителя фізики до впровадження інноваційних технологій навчання: Дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Національний пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К., 2005. - 492 с.
9. Лещинський О.П. Розвиток змісту шкільного курсу фізики у Великій Британії, Німеччині та США (ХІХ - ХХ ст.): Дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02. - Черкаси, 2004. - 435 с.
10. Василинчук А. Урок "Дифракція світла на щілині" з використанням навчально-комп'ютерної моделі // Фізика та астрономія в школі. - 2005. - №6. - С. 7-12.
11. Мансуров А.Н. Видеокомпьютерная технология обучения:задачи, возможности, техническая реализация // Физика в школе. - 1998. - №5. - С. 35-38.
12. Сосницька Н.Л. Удосконалення навчального експерименту з хвильової і квантової оптики засобами нових інформаційних технологій: Дис. ... канд.. пед. наук: 13.00.05. - К., 1998. - 272 с.
13. Сосницька Н.Л. Сучасні шляхи підвищення ефективності викладання оптики // Фізика та астрономія в школі. - 1998. - №2. - С. 30-32.
14. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. - М.: Народное образование, 1998. - 256 с.
15. Сибирская М.П. Педагогические технологии: теоретические основы и проектирование. - СПб.: Питер, 1998. - 156 с.
16. Чошанов М.А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения: Методическое пособие. - М.: Народное образование, 1996. - 160 с.
17. Horn R.E. Mapping Hypertext. - Lexington: Lexington Institute, 1989. - 250 p.

 
 

Цікаве

Загрузка...