WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → До проблеми застосування іфнормаційно-комунікаційних технологій при вивченні української мови та культури мови у загальноосвітій середній школі (на ма - Реферат

До проблеми застосування іфнормаційно-комунікаційних технологій при вивченні української мови та культури мови у загальноосвітій середній школі (на ма - Реферат

припущення. Формування системи знань, умінь та навичок з предметної сфери (української мови) з найбільшою ефективністю відбудеться при наявності системи знань, умінь та навичок використання самого технічного засобу та/або адаптації/зміни стратегії його використання для визначених цілей. Таким чином, потрібно не лише навчати використовувати ІКТ учнів, які не мають необхідного досвіду, а й учити різних стратегій використання ІКТ для досягнення навчальної мети. Необхідність врахування одночасно двох задач привела до появи завдань з української мови специфічного типу, а саме: дворівневих завдань з постійним ускладненням навичок використання ІКТ (різних програмних додатків та їх можливостей, а також ресурсної бази мережі Інтернет). Так, поступове нарощування вмінь використання ІКТ дозволило включити у вивчення мовного матеріалу виконання завдань не тільки з текстовим редактором Word та Internet Explorer, а й зі створення окремих завдань у вигляді html-документів, а також розробляти власні (учнівські) уроки доступними засобами (Note Pad, Front Page тощо).
Звичайно, що формування комп'ютерної грамотності учнів передбачає як наявність у них теоретичних знань, так і практичних навичок використання ІКТ у своїй навчальній діяльності. Слід зауважити, що теоретичний аспект використання ІКТ на уроках української мови нами майже не розглядався, окрім нагадування правил техніки безпеки, повторення правил роботи з програмою Word та з програмою Internet-Explorer (15 хвилин організаційного етапу уроку). Наша позиція пояснюється тим, що систему знань відносно ІКТ учням буде надано в межах предмету "Інформатика". Більша увага приділялася саме формуванню навичок використання ІКТ для цілей навчання. Ми вже намагалися описати перелік умінь та навичок, що свідчать про готовність учнів до роботи з ІКТ, зокрема, учнів старших класів до роботи з інформацією у мережі Інтернет (див. [6]).
На наш вибір, як ми вже зазначали вище, також вплинула наявність у технічного засобу/ресурсу можливості різного організаційного забезпечення. Так, у дослідженні Никитенко С.Г. зазначається, що існує три варіанти таких форм, в залежності від цілей, які ставить перед собою вчитель при підготовці заняття (детальніше з цього приводу див. [6]).
Наступним із ресурсів, що його було використано, були телекомунікаційні проекти. Так, якщо використання сайтів дозволяє контролювати логічність та послідовність подання матеріалу, робити наголос на тренуванні означених вчителем вмінь, поповнювати словниковий запас, тобто впливати більшою мірою на граматичні навички та знання, то використання методу телекомунікаційних проектів значною мірою впливає на формування комунікативної компетенції. Метод проектів було обрано відповідно до ступеня сформованості навичок самостійної роботи, залежно від віку учнів (7-9 класи), при роботі над проблемними навчальними ситуаціями, розв'язання яких передбачає як використання різноманітних методів, засобів навчання, так і інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, технології, творчості. Метод проектів надає можливість пізнати особливості функціонування мови та сформувати всі компоненти комунікативної компетенції: мовну, мовленнєву, соціокультурну, компенсаторну, навчальну. Результатом застосування цього методу виступають сформовані стійкі комунікативні навички. Але це ще не всі його переваги. Так, презентація як вид наочності може використовуватися для підвищення мотивації навчальної діяльності учнів. Цей матеріал може бути представлений в презентаційній формі Microsoft PowerPoint (правила, ілюстрації, графіки, схеми, малюнки, таблиці) для забезпечення практичної діяльності учнів на уроках. Окрім цього, використання телекомунікаційних проектів передбачає тісний зв'язок між навчальною, професійною та дослідницькою діяльністю як вчителя, так і учня.
За результатами проведеної роботи можна зробити наступні висновки:
1. Інформаційно-комунікаційні технології необхідно залучати до вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах із врахуванням їх дидактичних можливостей, переваг та недоліків. Використання ІКТ передбачає проектування, організацію, підтримку та спрямування навчальної діяльності. Необхідним є створення систем комп'ютерних вмінь із стратегіями використання технологій у залежності від навчальної мети.
2. Адекватне впровадження ІКТ у процес вивчення мови вимагає перегляду організаційних, змістових та функціональних компонентів навчально-виховного процесу.
3. Змістовий компонент передбачає побудову моделей мовленнєвих помилок та створення спеціальних дворівневих завдань із підвищенням їх складності, а також підбір як традиційних матеріалів, так і інформації нового типу, відповідно до змісту та мети уроку.
4. Контролюючий етап із визначення обсягу та особливостей знань, що їх засвоїли учні, може бути представлений як тестовими процедурами, так і виконанням завдань значного рівня складності.
5. Необхідно враховувати вікові особливості використання ІКТ в основній школі: "сайтові" технології із постійною присутністю та допомогою вчителя (5-6 класи) та телекомунікаційні проекти (7-9 класи).
6. За умов використання ІКТ у навчальному процесі необхідним є визначення методів та прийомів забезпечення активної пізнавальної діяльності учнів, міцного засвоєння ними знань, набуття умінь і навичок.
Список основної використаної літератури
1. Алборова С.З. Телекоммуникации как средство развития познавательного интереса учащихся: Автореф…дис. канд. пед. наук: 13.00.01 / Северо-Осетинский гос. ун-т им. К. Л. Хетагурова. - Владикавказ, 1999. - 14 стр.
2. Байкенжина Д. Новые информационные технологии обучения в решении дидактических задач на уроке английского языка. http://www.natek.freenet.kz/baikenzhina1.htm
3. Смольянникова И.А. Ресурсы ИКТ как технологическая составляющая учебной среды для формирования иноязычной компетенции. http://ito.edu.ru/2003/II/2/II-2-2196.html
4. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения: (Педагогическая наука - реформе школы). - М.: Педагогика, 1988. - 192 с.
5. Рождественська Д.Б. Інформаційний та психоло-педагогічний дослідницький потенціал освітнього порталу "Діти України" у зб. наук. праць "Засоби і технології єдиного інформаційного освітнього простору" / За ред. В. Ю. Бикова, Ю. О. Жука / Інститут засобів навчання АПН України. - К.: Атіка, 2004. - 240 с. - С.74-80.

 
 

Цікаве

Загрузка...