WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Інформаційне забезпечення системи дистанційного навчання - Реферат

Інформаційне забезпечення системи дистанційного навчання - Реферат

свідчить, що матеріал ефективно засвоюється студентами за умови виконання всіх пунктів плану самопідготовки опрацювання кожної теми. Нераціонально переходити до вивчення наступної теми при незадовільному тестуванні.
Під час вивчення дистанційного курсу "Лінійна алгебра" враховуються індивідуальні психологічні особливості аналітико-синтетичної діяльності студентів, різний рівень підготовки, диференційований підхід.
Ефективність навчання залежить від багатьох причин, зокрема від тьютора, дистанційного курсу, віртуального навчального середовища. Саме тьютор проводить навчально-виховну роботу зі студентами, допомагає спланувати їхню самоорганізацію, виконати навчальні завдання, ліквідувати прогалини в знаннях, обговорити особистий освітній проект. Продуктивним є спілкування не тільки з викладачем, а й зі студентами як синхронно, наприклад, при проведенні чату, так і асинхронно, наприклад, електронною поштою. Протягом останніх п'яти років підвищують рівень знань, умінь і навичок студактивні заняття [8].
Порівнюючи дистанційні курси [9] і [11] за допомогою методів факторного аналізу та критерія Пірсона, ми дійшли висновку, що їхня якість приблизно однакова.
Стосовно віртуальних навчальних середовищ, то вони принципово відрізняються один від одного (навігацією, можливостями і т.п.). Дистанційний курс [11] розташований у середовищі Moodle (Модульна об'єктивно-орієнтована навчальна система). Така система є пакетом програмного забезпечення для створення курсів дистанційного навчання та веб-сайтів і поширюється безкоштовно. Відзначимо широкий набір модулів-складових для курсу: форум, зошит, тест, ресурс, опитування, анкета, домашнє завдання. На першій сторінці курсу передбачена можливість відобразити зміни, які відбулися з часу останнього входу студента до системи. Існує доступний звіт відносно входження користувача до дистанційного курсу й роботи над різними модулями. Значну частину електронних текстів можна редагувати спеціально вбудованим редактором.
Хибна думка, що студенти дистанційної форми навчання використовують інформацію лише в електронному вигляді. Гарний підручник на паперовому носії - необхідне джерело підвищення рівня якості знань таких студентів.
Нами створено підручник [12] для студентів усіх спеціальностей вищих технічних навчальних закладів. Він відповідає новій програмі з аналітичної геометрії та лінійної алгебри.
На основі наукових досягнень наочно і доступно викладено основи теорії лінійної алгебри та аналітичної геометрії. Структура підручника зумовлена послідовністю викладення курсу і забезпечує перехід від навчально-пізнавальної самостійної діяльності учасників занять до якісного засвоєння ними навчального матеріалу, збагачує і реалізує активність і самостійність.
Весь матеріал підручника поділено на дві частини. Перша частина присвячена дійсним лінійним просторам і суміжним питанням, а також векторам, прямим, площинам, кривим та поверхням другого порядку. Вивчаються матриці і визначники, причому, визначник (n+1)-го порядку вводиться через визначник n-го порядку розкладанням за першим рядком для раціонального розв'язання задач. Пропонуються скалярний, векторний, мішаний добутки векторів та подається їх застосування. Підручник містить значну кількість розв'язаних задач, а також завдання для самоконтролю, задачі на міжпредметні зв'язки і професійну спрямованість, що сприяє значно глибшому засвоєнню матеріалу. Виокремлено основні поняття курсу і контрольно-узагальнювальні завдання з відповідями. Наводиться історія розвитку лінійної алгебри та аналітичної геометрії, виникнення окремих теорем тощо.
Підручник адаптовано до вивчення лінійної алгебри та аналітичної геометрії дистанційно. У другій частині даються поради і розкриваються форми організації навчального процесу при дистанційному вивченні математики. Особлива увага приділяється планам занять і самопідготовки, спілкуванню у синхронному та асинхронному режимах, чотирьом типам контролю знань і умінь студентів. Тематичні тести знаходяться у розроблених дистанційних курсах [9, 11]. Наводиться цікавий історичний екскурс математичної підготовки майбутніх інженерів в Україні до початку двадцятого століття.
Особливістю підручника є те, що він не лише націлює студента здобувати нові знання, але й розвиває саму пізнавальну діяльність, сприяє змістовній самоорганізації, допомагає відчути свою інтелектуальну спроможність, що робить продуктивним процес навчання, спонукає до творчої діяльності, саморозвитку та самовдосконалення.
Підручник вчить майбутнього спеціаліста не тільки традиційної математичної діяльності, а й вміння розв'язувати фахові задачі, які вимагають математичних методів. Це створює атмосферу відкриття фахових таємниць, що збагачує внутрішній світ студента яскравим враженням від майбутньої професії.
Сподіваємось, що рекомендована в підручнику єдина система вивчення всього теоретичного і практичного матеріалу значно полегшить самостійну навчальну діяльність і фахову підготовку конкурентоспроможного спеціаліста.
Висновки. Енциклопедичний словник дистанційного навчання - перший в Україні словник з питань теорії та практики дистанційної освіти, який сприяє вирішенню проблеми термінологічноїнеоднозначності, дозволяє науковцям, викладачам і студентам взаємодіяти в єдиному термінологічному просторі, допомагає в дистанційному вивченні будь-якого предмету, користуванні мережею Інтернет, створенні дистанційних курсів, застосуванні сучасних інформаційних технологій у педагогічному процесі.
У розробленому дистанційному курсі "Лінійна алгебра" розкриті теоретичні основи сучасної лінійної алгебри на основі єдиної системи вивчення всього теоретичного і практичного матеріалу. Курс надає допомогу науково-педагогічним працівникам у здійсненні диференційованого підходу до навчання, сприяє повнішому і глибшому засвоєнню студентами навчального матеріалу, закріпленню його в пам'яті з достатньою самостійністю.
На основі наукових досягнень у створеному нами підручнику наочно і доступно викладено основи теорії лінійної алгебри та аналітичної геометрії, що забезпечує перехід від навчально-пізнавальної діяльності студентів до якісного засвоєння ними навчального матеріалу, спонукає до творчості, саморозвитку та самовдосконалення, збагачує внутрішній світ студента яскравим враженням від майбутньої професії.
Удосконалення інформаційних ресурсів забезпечує якість знань, ефективність організації педагогічного процесу, сприяє удосконаленню самостійної роботи, перетворенню набутих знань у кваліфікаційні вміння та навички для формування переваг на європейському ринку освітніх послуг.
Перспективою подальших розвідок у даному напрямку вважаємо дослідження науково-методичного забезпечення сучасних інформаційних технологій.
Список використаних джерел
1. Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання / За заг. ред. А.П. Зайця, В.С. Журавського. - К.: ФОРУМ, 2003. - 950 c.
2. Жалдак М.І. Педагогічний потенціал комп'ютерно-орієнтованих систем навчання математики // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. пр. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2003. - Вип. 7. - С. 3-16.
3. Співаковський О.В. Теоретико-методичні основи навчання вищої математики майбутніх вчителів математики з використанням інформаційних технологій: Автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02. - К., 2004. - 42 с.
4. Гудирева О.М. Вплив нових інформаційних технологій навчання на активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів // Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. пр. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2003. - Вип. 6. - С. 25-36.
5. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр. - Київ-Вінниця: ДОВ "Вінниця", 2006. - Вип. 12. - 477 с.
6. Олексенко В.М. Інформаційні та педагогічні технології в освіті // Матеріали V Всеукраїнської конференції "ІТОНТ - 2006". - Черкаси: ЧНУ, 2006. - С. 92.
7. Андреев А.А. Введение в дистанционное обучение. - М., 1997.
8. Олексенко В.М. Енциклопедичний словник дистанційного навчання. - Харків: КП Друкарня № 13, 2004. - 164 с.
9. Олексенко В.М. Курс лінійної алгебри та аналітичної геометрії: Дистанційний курс. http://dl.kpi.kharkov.ua/techn/tu6/default.asp.
10. Олексенко В.М. Дистанційний курс лінійної алгебри та аналітичної геометрії // Вісник Дніпропетровського університету: педагогіка і психологія. - Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету, 2002. - Вип. 8. - С. 140-146.
11. Олексенко В.М. Лінійна алгебра: Дистанційний курс. http://dl.sumdu.edu.ua.
12. Олексенко В.М. Лінійна алгебра та аналітична геометрія: Підручник. - Харків: НТУ"ХПІ", 2006. - 372 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...