WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Інформаційне забезпечення системи дистанційного навчання - Реферат

Інформаційне забезпечення системи дистанційного навчання - Реферат


Реферат на тему:
Інформаційне забезпечення системи дистанційного навчання
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Ефективне використання сучасних інформаційних технологій у педагогічному процесі - проблема сьогодення. В Національній доктрині розвитку освіти констатується: "Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують подальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві".
Це досягається шляхом запровадження дистанційного навчання із застосуванням у навчальному процесі та бібліотечній справі інформаційно-комунікаційних технологій поряд з традиційними засобами [1, с.241].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Реалізації шляхів і засобів розв'язання поставленої проблеми присвячено чимало робіт, зокрема, [2 - 6]. М.І.Жалдак зазначає: "Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій дає можливість значно підвищити ефективність засвоєння повідомлень і даних, що циркулюють в навчально-виховному процесі, за рахунок їх своєчасності, корисності, доцільного дозування, доступності (зрозумілості), мінімізації шуму, оперативного взаємозв'язку джерела навчальної інформації та учня, адаптації темпу подання навчального матеріалу до швидкості його засвоєння, врахування індивідуальних особливостей учнів, ефективне поєднання індивідуальної і колективної діяльності, методів і засобів навчання, організаційних форм навчального процесу, що значною мірою сприяє вирішенню проблем його гуманізації" [2, с. 8]. Методична система навчання лінійної алгебри майбутніх учителів математики на основі використання сучасних інформаційних технологій навчання обґрунтована й експериментально перевірена в [3]. Вплив нових інформаційних технологій навчання на активізацію навчально-пізнавальної діяльності студентів розкривається в [4]. Психолого-педагогічні основи впровадження сучасних інформаційних технологій та інноваційних методик навчання і виховання студентів вищих навчальних закладів висвітлено в ряді робіт [5]. Короткий аналіз інформаційних і педагогічних технологій здійснено в [6].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття. Інформаційне забезпечення разом із апаратним, телекомунікаційним і програмним забезпеченням включаються до системотехнічного забезпечення системи дистанційного навчання. Саме інформаційному забезпеченню в педагогічному процесі під час вивчення вищої математики приділяється недостатньо уваги в науково-педагогічній літературі. В цьому напрямку потребують дослідження інформаційні ресурси, що використовуються у процесі дистанційного навчання під час підготовки фахівців.
Мета статті - розкрити релевантні інформаційні ресурси, що реалізуються під час дистанційного навчання у вищих навчальних закладах.
Основна частина. Схвально ставлячись до проведених досліджень такими науковцями, як В.Ю.Биков, С.У.Гончаренко, М.І.Жалдак, В.І.Луговий, Н.В.Морзе, С.А.Раков, О.В.Співаковський, Л.В.Стефаненко, звертаємо увагу на те, що вчені не можуть прийти до спільного знаменника щодо дистанційного навчання і термінології, з ним пов'язаної. На нашу думку, термінологічна неоднозначність - одна з головних проблем запровадження дистанційного навчання в Україні. Можна навести сотні визначень поняття "дистанційне навчання". Чимало тлумачень цього терміна, що відбиває різноманітність підходів до його розуміння, зібрано в [7].
Найважливішим етапом використання інформаційних технологій у педагогічному процесі, впровадження дистанційного навчання є розроблення словника, який би дозволив викладачам, науковцям і студентам взаємодіяти в єдиному термінологічному просторі. Словник - неперевершений скарб, який дає довідки про значення і вживання слів, це швидкий та зручний шлях до розуміння певної термінології.
Нами розроблений перший в Україні словник [8] з питань теорії та практики дистанційної освіти. Його видання мало на меті викласти на науковому і доступному рівні поняття, які необхідні під час дистанційного навчання, і започаткувати систематичну наукову працю над такою термінологією. Словник призначений, в основному, для тих, хто навчається за дистанційною формою у вищих навчальних закладах, викладачів вищих навчальних закладів, й буде корисним аспірантам і науковцям. Матеріал словника допоможе в дистанційному вивченні будь-якого предмета, користуванні мережею Інтернет, читанні електронних підручників, застосуванні сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі тощо.
На відміну від енциклопедій словники розтлумачують значення слів. Енциклопедичний словник передбачає не тільки роз'яснення значень слів, але й понять, предметів, явищ тощо, тому пропоноване довідкове видання відображає як лінгвістичну, так і екстралінгвістичну інформацію. Через важливість впровадження дистанційного навчання та необхідність вирішення багатьох проблем, у тому числі методичних і технічних, значне місце в словнику відведено статтям професійно-педагогічної та комп'ютерної термінології; започаткована робота по створенню українсько-англійського словника з дистанційного навчання. Під час підготовки словника ми намагалися врахувати як власний позитивний досвід з дистанційного навчання, так і певні недоліки та прорахунки, що містяться в деяких виданнях, а також створити такий словник, який би повною мірою допоміг вчитися дистанційно.
Ми намагалися на науково-методичному рівні створити енциклопедичне науково-довідкове видання, яке в доступній і лаконічній формі давало б можливість отримати потрібну довідку з дистанційного навчання.
Відомо, що до інформаційних ресурсів, які використовуються у процесі дистанційного навчання, належать окремі дистанційні курси [8]. Особливості створеного нами дистанційного курсу [9] розкрито в [10]. Коротко висвітлимо особливості ще одного розробленого нами дистанційного курсу, який розташований на сайті Сумського державного університету [11].
Назва дистанційного курсу: Лінійна алгебра.
Головна мета дистанційного курсу - на основі єдиної системи вивчення всього теоретичного і практичного матеріалу розкрити теоретичні основи сучасної лінійної алгебри, важливі для вивчення курсів спеціальних дисциплін, формувати практичні вміння і навички, необхідні для аналізу, дослідження і розв'язання прикладних задач, надати допомогу викладачам у здійсненні диференційованого підходу до навчання, сприяти повнішому і глибшому засвоєнню студентами навчального матеріалу, закріпленню його в пам'яті достатньо самостійно з урахуванням модульної системи навчання.
Після оволодіння дистанційним курсом "Лінійна алгебра" студенти мають знати:
" основні визначення, теореми та їх практичне застосування;
" основні математичні методи розв'язання задач за цим курсом та їх практичне застосування;
" доведення важливих теорем, якізнаходяться у основі математичних методів, що вивчаються;
уміти:
" користуватися методами лінійної алгебри при вивченні дисциплін загальнонаукової, загальноінженерної та спеціальної підготовки;
" застосовувати основні математичні методи лінійної алгебри у дослідженні та розв'язанні загальноінженерних та спеціальних задач з доведенням розв'язань до практично прийнятих результатів (формули, числа, графіки, класичні висновки).
" на основі теоретичного матеріалу курсу давати відповіді на завдання для самоконтролю та тестові завдання.
Вивчення матеріалів пропонуємо розпочати з ознайомлення зі змістом курсу.
Тема 1. Історія розвитку лінійної алгебри. Матриці.
Тема 2. Визначник матриці.
Тема 3. Обернена матриця.
Тема 4. Лінійні простори і лінійні оператори.
Тема 5. Системи лінійних рівнянь.
Тема 6. Методи розв'язування систем лінійних рівнянь.
Тема 7. Теорія однорідних систем лінійних рівнянь.
Кожна тема складається з певної кількості параграфів.
Засвоєння навчального матеріалу можна розпочати з тієї теми, яка цікавить. Якщо до цього не вивчалась чи забулась лінійна алгебра, пропонуємо розпочати з першої теми "Історія розвитку лінійної алгебри. Матриці". Для зручності кожний параграф будь-якої теми закінчується знаком #.
Вивченню кожної теми допоможуть складені плани занять і самопідготовки. Кожний план заняття включає свою кількість пунктів, де підсумковим є завдання для самоконтролю, які сприяють більш поглибленому вивченню теми. Бажано не переходити до вивчення наступної теми, доки не буде правильних відповідей на ці завдання. Розв'язання задач, до яких не даються відповіді, можна знайти у відповідних теоретично-практичних матеріалах.
Наше багаторічне дослідження

 
 

Цікаве

Загрузка...