WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Зміст та структура художньо-естетичного досвіду майбутнього вчителя хореографії - Реферат

Зміст та структура художньо-естетичного досвіду майбутнього вчителя хореографії - Реферат

оскільки накопичення систематизованих знань з фольклору та естетики сприяє творчій діяльності особистості. Не менш важливим елементом формування естетичного досвіду особистості дослідник вважає активну ціннісно-орієнтаційну діяльність. Автор стверджує, що ця діяльність виявляється у виборі та оцінці художніх творів, манері їх виконання, в тій ролі, яку вони відіграють у житті особистості.
Розглядаючи структуру естетичного досвіду майбутнього вчителя музики, Т.Скорик [7] звертає увагу на такі його елементи: досвід сприймання музичних творів, досвід вербальної та виконавської інтерпретації та творчу активність. Музичне сприймання автор розглядає у двох аспектах: як суто психологічний процес відображення акустичної (звукової) інформації та як специфічний вид духовно-практичної діяльності. Музичне сприймання, на думку автора, є активний процес, в якомувідображаються пізнавальна та емоційна сфери особистості, її установки, досвід, знання.
Вербальна інтерпретація є одним з важливих елементів естетичного досвіду майбутнього вчителя музики, тому що вміння говорити і розповідати про музику є дуже цінним у діяльності вчителя. Автор уважає, що виконавський досвід допомагає відчувати, сприймати музичний твір у русі, відтворювати його в розвитку.
Із виконавством тісно пов'язана творча діяльність педагога. Т.Скорик зазначає, що для вчителя головним є методична творчість - вміння навчати, передавати учням свій естетичний багаж. Автор наголошує на тому, що в результаті збагачення такого досвіду розвивається здатність до естетичного оформлення результатів діяльності. Таким чином, Т.Скорик виділяє такі компоненти естетичного досвіду майбутнього вчителя музики: мотиваційний, когнітивний, операційно-практичний та діяльнісно-творчий.
Т.Завадська [2] розглядає музично-естетичний досвід людини як "вид художньо-естетичного досвіду особистості і основу її музичної культури", а структуру музично-естетичного досвіду, на її думку, складають мотиваційно-орієнтовний компонент, що включає музичні потреби, переваги, знання; операційно-перцептивний компонент, що узагальнює музичні вміння та здібності; контрольно-оцінювальний компонент, який характеризує рівень розуміння людиною образного змісту музики, вміння естетично оцінювати (володіння естетичною оцінкою) та інтерпретувати музичні твори.
Структуру художньо-естетичного досвіду, згідно з О.Шевнюк [9], становлять когнітивний компонент (художня ерудованість); афективний компонент (художня емпатійність); сенсорний компонент (сприйнятливість до художньої форми).
Аналіз існуючих теоретичних поглядів на проблему художньо-естетичного досвіду дозволив виокремити такі його компоненти, принципові в діяльності майбутнього вчителя хореографії: когнітивний - художньо-естетичні знання з історії, теорії та практики хореографічного мистецтва; аксіологічний - ціннісне ставлення до хореографічного мистецтва; праксеологічний - професійно-хореографічні вміння. Модель художньо-естетичного досвіду особистості представлено на рис.1.
Аналіз представленої моделі дозволяє стверджувати, що когнітивний компонент художньо-естетичного досвіду майбутнього вчителя хореографії представлений системою узагальнених, цілісних мистецьких знань, що розкривають соціально значущі смисли хореографічного мистецтва і спрямовують студентів на творчу активність в сфері танцювального мистецтва.
Рис. 1. Модель художньо-естетичного досвіду особистості
Оскільки знання є відображенням об'єктивної дійсності, якостей предметів і явищ, їх зв'язків і опосередковують ефективність і неперервне удосконалення людської практики, то рівень сформованості досвіду людини визначається характерним обсягом і глибиною знань.
Освітній потенціал хореографічних знань розкривається майбутньому вчителеві своєю гуманітарною природою. Його особливість - у множинності та діалогічності. Мистецьке знання є діалогічним, тому що воно орієнтоване на пізнання смислів, які відкриваються у момент діалогічного звернення від людини до людини, у момент емпатійного ототожнення себе із співрозмовником, у момент співпереживання. Органічним результатом такого процесу пізнання стає множинність істин, поліфонізм світобачення, які розширюють горизонти художнього тезаурусу вчителя, формують його творчий потенціал на основі оволодіння цілісними культурними надбаннями людства. Тому когнітивний компонент художньо-естетичного досвіду майбутнього вчителя хореографії охоплює не тільки знання про історію, закони, принципи та технології хореографічного мистецтва, але й розгалужену систему знань про інші види мистецтва - живопис, скульптура, архітектуру, літературу, театр, музику.
Різні види мистецтва узагальнюють і синтезують найсуттєвіші та найзначніші проблеми людського життя. Закріпленню у свідомості різнопланових мистецьких знань сприяє емоційна забарвленість художньої інформації, яка передбачає почуттєвий рівень реагування, що розширює межі пізнання навколишнього світу, допомагає усвідомити його багатство.
Освоєння студентом мистецьких знань має бути також аналітичним за своїм характером. Це дозволить повноцінно сформувати художньо-естетичний досвід, опанувати необхідні прийоми і способи інтерпретації творів хореографічного мистецтва. Засвоєні широкі мистецькі знання впливають на формування уміння виділяти в хореографічному мистецтві соціально значущих аспектів, аналізувати особливості змісту та художньої форми його творів.
Оскільки художні знання не забезпечують їх прямої практичної реалізації, постає потреба у цінностях як значеннях предмета для людини як суб'єкта. Мотиваційну роль у практичній поведінці людини відіграють переживання, емоції, почуття, які є психологічним субстратом і фундаментом ціннісного відношення. Система таких відношень є необхідною силою пізнавального розвитку людства, а, отже, має розглядатись як аксіологічний компонент художньо-естетичного досвіду майбутнього вчителя хореографії. Останній представлений досвідом емоційно-ціннісного ставлення до танцювального мистецтва, який зумовлює характер інтеріоризації майбутнім фахівцем цінностей хореографічного мистецтва і забезпечує формування

 
 

Цікаве

Загрузка...