WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Шляхи соціально-професійної адаптації студентів педагогічного університету в умовах загальноєвропейського освітнього простору - Реферат

Шляхи соціально-професійної адаптації студентів педагогічного університету в умовах загальноєвропейського освітнього простору - Реферат

які розвиваються лише в діяльності. Важливого значення у соціально-професійній адаптації студентів набувають групові проекти, коли в процесі спільної діяльності формуються вміння працювати в колективі, брати відповідальність, аналізувати результати діяльності. Не менш важливою є здатність відчувати себе членом команди, підкоряти свої запити інтересам загальної справи. Проектна діяльність студентів забезпечує пріоритет надпредметних соціально значущих знань і вмінь, що найбільше відповідає парадигмі особистісно орієнтованої освіти, тому що саме ці знання й уміння дозволяють молоді упродовж життя успішно реалізуватись у професійній діяльності.
3. Організація виховної роботи у вищому педагогічному навчальному закладі. Важлива роль у вихованні студентської молоді належить куратору академічної групи. Наставник покликаний забезпечити поступову адаптацію кожного студента шляхом підбору відповідної системи заходів, зокрема, ознайомлення з історією педагогічного університету, його структурою та особливостями діяльності, традиціями, специфікою кафедр, змістом позааудиторної роботи, характером навчального процесу за кредитно-модульною системою, прийомами наукової організації праці студента, методами самостійної роботи; ведення щомісячної атестації, що дозволяє контролювати самостійну роботу й допомагати першокурсникам; створення студентського самоврядування у студентський групі та надання йому допомоги в організації культурно-масової роботи; своєчасне інформування батьків про життя й діяльність студентів, їх навчальні успіхи чи негаразди.
4. Запровадження системи соціально-психологічної підтримки студентів у процесі професійної підготовки засобами соціального консультування, тобто розвиток психологічної служби у вищому освітньому закладі. Система психологічної підтримки має вирішувати такі завдання, як: оптимізація засобів включення особистості у навчальну діяльність з урахуванням їїпсихологічного потенціалу; забезпечення умов виявлення активності, спрямованої на формування своєї особистості; забезпечення умов для повної самореалізації власних можливостей; робота щодо комплектування академічних груп з урахуванням психологічних особливостей студентів та їх психологічною сумісністю; зниження ступеня невизначеності ситуації; формування психологічної основи професійної і соціальної мобільності; підготовка молодих людей до реалізації професійного потенціалу в умовах ринку праці; формування нового ставлення до ситуації праці. Відповідно до реалізації цієї мети можуть бути використані різні психокорекційні і релаксаційні заходи, консультації, тренінги.
5. Індивідуалізація професійного навчання. Індивідуалізація фахового розвитку сприяє формуванню у студента індивідуального стилю навчальної діяльності. Допомогти студентові сформувати індивідуальний стиль навчальної діяльності - означає допомогти йому знайти свої специфічні, оптимальні засоби адаптації до навчальних ситуацій. Основний ресурс для цього - засвоєння студентами базового змісту освіти, але індивідуально неповторним засобом. При цьому індивідуалізація навчання не повинна бути спрямована на селекцію і добір найбільш талановитих студентів і надання їм сприятливих умов розвитку. Необхідно створити таке навчально-формуюче середовище, в якому студенти могли б розвивати свої здібності, захоплення, творчий потенціал, реалізовувати потреби та інтереси.
6. Формування студентського колективу шляхом роз'яснення значущості навчання, його мети і завдань, стимулювання активу до згуртування колективу; розвиток свідомості, творчості, дружби, розуміння взаємостосунків; забезпечення дружньої спільної діяльності; проявлення турботи про студентів з боку викладачів; урахування їх запитів.
7. Встановлення суб'єкт-суб'єктних комунікативних зв'язків студентів із професорсько-викладацьким складом, які мають на меті: розвиток творчого потенціалу студентів; вироблення індивідуально-орієнтованого стилю спілкування між викладачем і студентами; удосконалення техніки спілкування. "Сучасному вищому навчальному закладу потрібний викладач з іншою типологічною структурою особистості. Це повинен бути суб'єкт лабільний, спроможний до саморозвитку і самовизначення в ситуації, що постійно змінюється" [1, с.39].
8. Пожвавлення роботи органів студентського самоврядування. У контексті входження України до Європейського освітнього простору основними завданнями органів студентського самоврядування мають бути: забезпечення і захист прав та інтересів студентів; забезпечення виконання студентами своїх обов'язків; створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами; організація співробітництва зі студентами інших вищих закладів освіти і молодіжними організаціями; сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень; розробка механізму здійснення студентського моніторингу якості освіти; участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.
Отже, існують дієві шляхи соціально-професійної адаптації студентів, які певною мірою можуть сприяти успішному засвоєнню особистістю норм, правил, традицій, системи взаємин, умов навчання у педагогічному університеті, а також успішному входженню майбутнього вчителя у педагогічну професію і, як результат, сформують фахівця, здатного виявити свою індивідуальність і весь свій творчий потенціал у професійній діяльності. Перспективи подальших розвідок в обраному напрямку вбачаємо у розробці педагогічних проектів, які сприятимуть соціально-професійній адаптації майбутніх вчителів у процесі вивчення курсу "Вступ до спеціальності".
ЛІТЕРАТУРА
1. Вища освіта України і Болонський процес: Навч. посібник / За ред. В.Г.Кременя. Авторський колектив: М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук, В.В.Грубінко, І.І.Бабин. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. - 348с.
2. Ізбаш С.С. Аналіз труднощів процесу адаптації студентів-першокурсників // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - №2. - Бердянськ: БДПУ, 2004. - С.110-115.

 
 

Цікаве

Загрузка...