WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Шляхи соціально-професійної адаптації студентів педагогічного університету в умовах загальноєвропейського освітнього простору - Реферат

Шляхи соціально-професійної адаптації студентів педагогічного університету в умовах загальноєвропейського освітнього простору - Реферат

Впровадження ступеневої системи вищої освіти і введення нових освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр" і "магістр" надає широких можливостей для задоволення освітніх потреб особи, забезпечує гнучкість загальноосвітньої, загальнокультурної та наукової підготовки фахівців, підвищення їх соціального захисту на ринку праці та інтеграцію у світове освітянське товариство.
Основні завдання та принципи створення зони Європейської вищої освіти (шість цілей Болонського процесу): 1) введення двоциклового навчання; 2) впровадження кредитної системи; 3) формування системи контролю якості освіти; 4) розширення мобільності студентів і викладачів; 5) забезпечення працевлаштування випускників; 6) привабливість європейської системи освіти.
При здобутті вченого ступеня бакалавр або магістр мають видаватися стандартизовані додатки до дипломів, які містять детальну інформацію про навчання, призначену для навчальних закладів і потенційних роботодавців. Задлявпровадження стандартизованого додатка до диплома у вищій школі України мають бути реалізовані кредитно-модульна система організації навчального процесу та система об'єктивного педагогічного контролю знань. Кредитно-модульній системі як невід'ємному атрибуту Болонської декларації надаються дві основні функції. Перша - сприяння мобільності студентів і викладачів та спрощення переходів з одного університету до іншого. Друга - чітке визначення обсягів виконаної студентом роботи з урахуванням усіх видів навчальної та наукової діяльності. Сума кредитів визначає, на що здатний студент, який навчається за певною програмою. Кредити ЕСТS відображають кількість роботи, якої вимагає кожен елемент навчального плану відносно загальної кількості роботи, необхідної для завершення повного року академічного навчання у закладі, тобто лекції, практична робота, семінари, консультації, виробнича практика, самостійна робота та екзамени або інші види діяльності, пов'язані з оцінюванням. Кредити ЕСТS базуються на повному навантаженні студента, а не обмежуються лише аудиторними годинами.
При кредитно-модульній системі організації навчального процесу у вищих навчальних закладах зміст навчальних дисциплін розподіляється на змістові модулі (2-4 за семестр). Змістовий модуль (розділ, підрозділ) навчальної дисципліни містить окремі модулі (теми) аудиторної і самостійної роботи студента. Кожен змістовий модуль має бути оцінений. Підсумкове оцінювання засвоєння навчального матеріалу дисципліни визначається без проведення семестрового екзамену (заліку), а визначається як інтегрована оцінка засвоєння всіх змістових модулів з урахуванням "вагових" коефіцієнтів. Студент, який набрав протягом семестру необхідну кількість балів, може: 1) не складати екзамен (залік) і отримати набрану кількість балів як підсумкову оцінку; 2) складати екзамен (залік) для підвищення свого рейтингу за певною навчальною дисципліною. Студент, який набрав протягом семестру менше від необхідної кількості балів, зобов'язаний складати екзамен (залік).
Для того щоб забезпечити процес пристосування студентів до нових умов навчання, пов'язаних із входженням України в Європейський освітній простір, необхідно розглянути соціально-професійну адаптацію студентів ВПНЗ як комплексну проблему, яка охоплює окремі рівні й ланки, кожна з яких містить специфічні механізми, зумовлені рівнем розвитку студента, групи, колективу. Враховуючи те, що процес соціально-професійної адаптації студентів проходить на декількох рівнях: до нового колективу, до зміни режиму праці й відпочинку, до нової системи навчання; нам видається важливим окреслити основні шляхи соціально-професійної адаптації студентів педагогічного університету:
1. Обов'язкове введення у навчальні плани студентів, які навчаються за спеціальністю "Педагогіка та методика середньої освіти" освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, вивчення предмета "Вступ до спеціальності", адже основними завданнями цього курсу є: 1) допомогти студентам адаптуватися до навчально-виховного процесу вищого закладу освіти; 2) засвоїти зміст педагогічної діяльності; 3) сприяти здобуттю знань, виробленню вмінь і навичок для успішної самореалізації в майбутній педагогічній діяльності. Відповідно до вимог Болонської декларації у Мелітопольському державному педагогічному університеті предмет "Вступ до спеціальності" вивчається за кредитно-модульною системою навчання. Він містить один заліковий кредит під назвою "Загальні питання змісту педагогічної діяльності". Заліковий кредит включає два модулі: модуль 1 - "Педагогічна професія і особистість педагога" та модуль 2 - "Сучасна система підготовки вчителя". Кожний модуль вміщує змістові модулі за окремими розділами навчальної дисципліни й відповідними темами аудиторної і самостійної роботи студента. Заліковий кредит становить 54 години у І навчальному семестрі, з них: 12 годин лекцій, 10 годин практичних занять, 32 години відводиться на самостійну роботу. Після вивчення кожного модуля проводиться контроль знань студентів у вигляді написання контрольного модуля, який містить два теоретичні питання, які оцінюються до 5 балів за кожне і 15 тестових завдань, які при отриманні правильної відповіді оцінюються по 1 балу за кожне. Максимально студент може отримати за підсумками кожного модуля по 25 балів. Якщо предмет "Вступ до спеціальності" включає два модулі, то результат студента визначається сумою балів за два модулі, помноженою на 2. Шкала оцінювання виглядає таким чином: 90-100 балів - "відмінно"; 75-89 - "добре"; 60-74 - "задовільно"; 35-59 - "незадовільно".
2. Використання інноваційних технологій і методик навчання, зокрема організація проектної технології навчання студентів. Розробка та реалізація творчих педагогічних проектів на практичних заняттях з педагогіки і під час педагогічної практики в школі. Метод проектів - педагогічна технологія, орієнтована не на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування у набутті нових (інколи й шляхом самоосвіти). Залучення студентів до створення тих чи інших проектів дозволяє формувати певні особистісні якості,

 
 

Цікаве

Загрузка...