WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Забезпечення готовності майбутніх учителів української мови до впровадження інноваційних технологій - Реферат

Забезпечення готовності майбутніх учителів української мови до впровадження інноваційних технологій - Реферат

базових знань з даної теми.
4. Створення таблиці-сторінки міні-підручника (опорний конспект "Прикметник як частина мови").
5. Формування системи навчальних проблем щодо: лексико-граматичних ознак прикметника; ролі прикметника в мовленні.
6. Осмислення перспективи вивчення теми. Робота з маршрутним листом "Прикметник на материку Гуліверії в океані Морфології".
2. Змістово-пошуковий міні-модуль
(5 акад. год.) Основні завдання:
1. Розвиток пошукової пізнавальної активності й самостійності учнів.
2. Мінімізація теоретичного матеріалу.
3. Ґрунтовна психологічна готовність учителя й учня до спеціального пошуку нового знання.
4. Актуалізація опорних знань і встановлення їхніх зв'язків з невідомими знаннями.
5. Вибір оптимальних рівнів розв'язання учнями проблемних завдань залежно від інтелектуально-вольових можливостей учнів.
Зміст навчальної діяльності - пошук способів розв'язання навчальних проблемно-діагностичних ситуацій стосовно визначення: лексико-граматичних ознак прикметника; синтаксичної ролі.
Важливу роль у розвитку творчої діяльності, у нагромадженні професійного досвіду студентів упроваджувати інноваційні технології відіграють методичні задачі. Їхня цінність полягає в тому. що вони передбачають самостійний пошук шляхів розв'язання проблеми з урахуванням певних педагогічних умов. Окремі види вправ і завдань, уроки або їх фрагменти є матеріалом для таких задач.
" Аналіз готових зразків вирішення методичної проблеми з метою критичного осмислення. Наприклад: проаналізувати фрагмент уроку вивчення нового матеріалу з теми "Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні" і дати відповідь на запитання: 1. Які методи інтерактивного навчання використані на уроці? 2. За допомогою яких прийомів вони були реалізовані? 3. Формуванню яких умінь учнів сприяла така робота? 4. Дайте загальну методичну оцінку організації навчальної діяльності школярів з точки зору її ефективності.
Клас ділиться на три групи, кожна з яких має захистити одну з тем: 1. Якісні прикметники. 2. Відносні прикметники. 3. Присвійні прикметники. Кожна група отримує пакет завдань для учасників захисту: 1) лідер - консультує групу, розподіляє ролі; 2) теоретик - готує усне визначення чи лаконічне повідомлення; 3) рецензент - дає кваліфікаційну оцінку роботі теоретика; 4) практик - виконує письмові практичні завдання; 5) письменник - пише твір-мініатюру. Учні, які не увійшли до жодної з груп, підбирають надскладні запитання до команд.
Зразки практичних завдань: 1. Визначте групу прикметників за значенням у словосполученнях: золота обручка; золоті руки; срібне весілля; срібний ланцюжок. 2. Утворіть прикметники від поданих слів: Наталка, Ольга, Ліка, Одарка, муха, кішка, дочка. 3. Випишіть якісні прикметники. Що істотно відрізняє якісні прикметники від відносних та присвійних? Високий, охайний, шкільний, спортивний, батьків, Ольжин, весняний, мідний, партизанів, партизанський, красивий, дідусів, паперовий, тижневий, український, козацький, домашній, учнів, учнівський.
Зразки творчих завдань: 1. Напишіть твір-мініатюру "Осіннє листя", використовуючи якісні прикметники - антоніми. 2. Напишіть твір-мініатюру "Золоті руки", використовуючи присвійні прикметники. 3. Напишіть твір-мініатюру "Срібний голос", використовуючи присвійні прикметники.
За час підготовки учнів до захисту учитель креслить на дошці таблицю для підбиття підсумків захисту та оцінювання (табл. 2).
Таблиця 2
Таблиця для підбиття підсумків захисту та оцінювання
Якісні прикметники Відносні прикметники Присвійні прикметники Ролі
Теоретик
Рецензент
Практик
Письменник
Запитання
Відповіді
Усього балів
(Методичний коментар: самооцінювання + взаємооцінювання + контроль учителя = гнучка нестандартна система оцінювання.
Від учителя вимагається кваліфікована, вмотивована оцінка результатів роботи групи в цілому і кожного учня зокрема.)
" Вибір одного з кількох запропонованих варіантів розв'язання методичної проблеми.
Наприклад: проаналізуйте різні методичні підходи до вивчення теми "Складне речення" в 9 класі. Назвіть найбільш оптимальний. Свої висновки аргументуйте.
І. 1. Розгорнуте пояснення вчителем змісту відібраних до уроку параграфів.
2. Стислий виклад навчального матеріалу за опорним конспектом, розшифровка закодованих за допомогою різних символів основних понять і логічних взаємозв'язків між ними.
Тема №1 Складне речення
(загальна характеристика) Клас 9
Скл. р. - 2 і > прост. р.
зв'язок зміст
інтонація
здебільшого ,
3. Перенесення блок-схеми до зошита.
4. Озвучування учнями окремих частин опорного конспекту.
5. Робота з підручником і окремим конспектом удома.
6. Письмове відтворення блок-схеми на наступному уроці.
7. Відповіді за опорним конспектом (усні, письмові, за аркушами взаємоконтролю).
ІІ. 1. Спостереження над мовним матеріалом, записаним на дошці (складносурядні, складнопідрядні, безсполучникові складні речення).
2. Аналіз даних речень: визначити кількість граматичних основ у кожному з них; назвати засоби вираження зв'язку між частинами складного речення та проаналізувати смислові відношення між ними.
3. Дати визначення складного речення на основі власних спостережень.
4. Зіставити свої висновки про складне речення та його види з матеріалом підручника.
" Самостійне розв'язання проблеми з урахуванням зазначених умов.
Студенти розробляють фрагменти, конспекти уроків з використанням інноваційних технологій. Педагогічні ситуації такого типу моделюються в аудиторії у формі ділової гри з наступним обговоренням.
З метою попередження можливих утруднень у процесі використання інноваційних технологій на уроках української мови здійснюється аналіз типових недоліків реалізації даної проблеми в практиці шкільного навчання.
Важливим засобом формування професійно-методичних умінь студентів є вивчення досвіду вчителів-новаторів. Після відвідування у школі-лабораторії загальноосвітньої школи №16 м. Бердянська системи уроківукраїнської мови, проведених учителем-новатором О.І.Харіною, студенти-філологи мають можливість проаналізувати педагогічні фактори, що забезпечують ефективність використання методів інноваційного навчання ("Прес", "Мозаїка", "Мозковий штурм", "Мікрофон" тощо). Набувають цінних навичок будувати уроки на діяльнісній основі (учень активно працює сам, у парах, групах, кооперативно - на всіх етапах уроку), створювати атмосферу успіху, спираючись на суб'єктивний досвід, психофізіологічні особливості учнів.
Таким чином, фахова підготовка майбутнього вчителя-філолога значною мірою визначається курсом "Методика навчання української мови". Методичне забезпечення готовності студента до впровадження інноваційних технологій, оптимального вибору їх є важливою умовою лінгводидактичної підготовки компетентного спеціаліста.
ЛІТЕРАТУРА
1. Гін А.О. Прийоми педагогічної техніки: Посібник для вчителів. - Луганськ: Навчальна книга, 2004. - 84с.
2. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. - К.: Либідь, 1997. - 376с.
3. Гуменюк О.Є. Самостворення Я-духовного за модульно-розвивального навчання // Рідна школа. - 2002. - №2. - С.12-16.
4. Державна національна програма "Освіта: Україна
ХХІ століття". - К.: І.С.Д., 1997. - 61с.
5. Пєхота О.М., Кітенко А.З., Лабарський О.М. Освітні технології. - К.: А.С.К, 2000. - 186с.
6. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібник. - К.: А.С.К., 2004. - 192с.
7. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. - М.: Народное образование, 1998. - 256с.
8. Фурман А.В. Теорія і практика проектування соціально-культурного змісту навчального модуля // Рідна школа. - 1998. - №10. - С.18-22.

 
 

Цікаве

Загрузка...