WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Структура, критерії та показники професійно-педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи в умовах навчання в педагогічному ВНЗ - Реферат

Структура, критерії та показники професійно-педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи в умовах навчання в педагогічному ВНЗ - Реферат

умінь та навичок, але не завжди використовує їх на достатньому рівні, не використовує творчі завдання, розв'язує конфліктні ситуації, якщо вони не дуже складні за рівнем. Середній
Відсутня система умінь, сформовані лише окремі складові професійно педагогічної культури, вирішує завдання репродуктивного характеру, не завжди орієнтується в конфліктних та виховних ситуаціях. Не завжди використовує комунікативні вміння. Низький
Емоційно-регулятивний Сформовано систему професійно-педагогічної спрямованості культури майбутнього вчителя початкової школи, це насамперед любов до дітей, рефлексія, емпатія. Захопленість педагогічною діяльністю, уникнення конфліктів. Удосконалення особистісних якостей та властивостей. Високий
Сформовані окремі властивості особистості майбутнього вчителя початкової школи, що призводить до непорозумінь при вирішенні конфліктних та проблемних ситуацій. Середній
Сформовані окремі якості особистості та здібності. Часто виникають конфліктні ситуації та проблеми з учнями та батьками, колегами по роботі, труднощі при комунікації. Низький
Оцінювальний Може адекватно оцінити свою педагогічну діяльність та сформованість професійно-педагогічної культури. Прагне до самовдосконалення. Високий
Оцінює свої можливості та рівень сформованості професійно-педагогічної культури не завжди адекватно. Не завжди правильно використовує методи та засоби впливу на учнів, комунікативні здібності розвинуті на середньому рівні. Середній
Не завжди правильно оцінює свої професійно-педагогічні можливості та сформованість культури. Пасивний до формування професійно-педагогічної культури та до самовдосконалення своєї особистості. Не бачить важливості в формуванні уміння правильно оцінювати складні педагогічні ситуації. Низький
Середній рівень характеризується недостатнім проявом сформованості професійно-педагогічної культури майбутніх учителів початкової ланки. Використовуються стереотипи у виконанні проблемних та конфліктних ситуацій; прояв певних якостей особистості потребує вдосконалення знань з педагогічних дисциплін та розвитку комунікативних здібностей; нечіткі уявлення про методи та засоби практико-орієнтовного підходу; не чітко виражене прагнення до самовдосконалення та самоаналіз своєї діяльності.
Низький рівень характеризується репродуктивним використанням знань, умінь з професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя початкових класів; нерозвиненістю педагогічного мислення, низькою пізнавальною активністю. Відсутня впевненість у самовдосконаленості та розвитку комунікативних здібностей; відсутня потреба у формуванні професійно-педагогічної культури особистості майбутнього вчителя початкової школи.
Нами було проведено дослідження з урахуванням запропонованих вище критеріїв та показників рівнів сформованості професійно-педагогічної культури студентів педагогічного факультету Південноукраїнського педагогічного університету. Отримані результати занесені в таблицю 2. Ми запропонували впровадити у вузівську практику спецкурс. Пропонований спецкурс дає змогу залучити студентів до специфіки вивчення основ формування професійно-педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи. У процесі опанування курсу формуються такі якості спеціаліста, як самостійність, відповідальність, активність, ініціативність та духовно-моральні якості. Метою даного спецкурсу є теоретико-методологічне усвідомлення змісту і структури професійно-педагогічної культури, а також розвиток у майбутніх учителів професійно-педагогічних, духовно-моральних якостей, які потрібні для успішної педагогічної діяльності.
Завдання курсу: 1) з'ясувати теоретико-методологічні основи формування професійно-педагогічної культури в процесі вивчення спецкурсу; 2) встановити стан проблеми, що досліджується, на сучасному етапі; 3) охарактеризувати складові професійно-педагогічної культури майбутнього фахівця початкової ланки освіти; 4) окреслити основні методики та технології формування професійно-педагогічної культури майбутніх фахівців; 5) визначити специфіку формування професійно-педагогічної культури студентів факультету підготовки вчителі початкової школи; 6) формування рефлексивної позиції, яка орієнтує вчителя на усвідомлення й аналіз власної професійної діяльності, на педагогічну творчість, самостійну дослідницьку діяльність.
Програма спецкурсу побудована за модульно-рейтинговою системою і включає чотири модулі.
У модулі 1 "Теоретико-методологічні засади формування професійно-педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки" визначаються особливості теоретичних та методологічних засад формування професійно-педагогічної культури вчителя початкових класів.
Модуль 2 "Особливості теорії та технології практико орієнтованого підходу при формуванні професійно-педагогічної культури майбутніх педагогів" присвячений практико орієнтованому підходу до формування професійно-педагогічній культурі фахівця.
У модулі 3 "Педагогічні умови формування професійно-педагогічної культури майбутніх педагогів у період педагогічної практики" розглядається актуальна проблема формування професійної культури засобами педагогічної практики.
Модуль 4 "Сучасна вища школа і проблеми формування професійно-педагогічної культури майбутніх учителів" пропонує модель професійної культури майбутніх учителів початкових класів, рішення педагогічних ситуацій, рольові ігри, вправи, тренінги.
Після проведеного нами спецкурсу відбулися позитивні зміни й у рівнях сформованості професійно-педагогічної культури студентів (див. табл. 2).
Таблиця 2
Динаміка рівнів сформованості професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя (%)
Рівні сформованості Експериментальна
група (280 осіб) Контрольна
група (245 осіб)
до експ. після експ. конст. зріз контр. зріз
180 100 180 100
Високий 7,1 9,8 37,9 25,7 7,5 14,5
Середній 54,3 56,6 57,7 66,5 44,7 51,3
Низький 38,6 33,6 4,4 7.8 47,8 34,2
Як видно з таблиці, після проведеного нами дослідження з використанням спеціально запропонованої програми впровадження спецкурсу "Методика формування професійно-педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи" проведений зріз показав такі результати: високий рівень підвищився на 37,9%, а було 7,1% та знизився: було 38,6%, стало 4,4%. У контрольній групі майже не відбулись зміни: низький рівень складав 47,8%, стало 34,2%. Це свідчить про те, що запропонована нами програма сприяла формуванню професійно-педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи. Подальшу свою роботу ми вбачаємо в розробці завдань з педагогічної практики, які були б спрямовані на розв'язання означеної проблеми.
ЛІТЕРАТУРА
1. Боднар В.В. Особливості розвитку культури педагогічної праці студентів у процесі позааудиторної діяльності // Соціалізація особистості: Збірник наукових праць. Серіяпедагогічні науки. - Випуск XIII. - К.: Логос, 2001. - С.162-170.
2. Гриньова В.М. Формування педагогічної культури майбутнього вчителя (теоретичний та методичний аспекти). - Харків, 1998. - 300с.

 
 

Цікаве

Загрузка...