WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Структура, критерії та показники професійно-педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи в умовах навчання в педагогічному ВНЗ - Реферат

Структура, критерії та показники професійно-педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи в умовах навчання в педагогічному ВНЗ - Реферат


Реферат на тему:
Структура, критерії та показники професійно-педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи в умовах навчання в педагогічному ВНЗ
Сучасний розвиток нашого суспільства зумовлює необхідність урахування впливу новітніх педагогічних технологій у діяльності вищої школи. Серед шляхів реформування освіти вдосконалення змісту професійно-педагогічної культури майбутніх педагогів. Педагогічні технології мають забезпечувати варіативний компонент професійної підготовки особистості, дозволяють ефективно використовувати інноваційні та науково-методичні досягнення у професійному становленні вчителя.
В умовах гуманізації та демократизації суспільства соціальна роль особистості невпинно зростає. Урахування означеного феномена дозволяє здійснювати професійну підготовку студентів через активізацію пізнавального та культурологічного мислення у процесі педагогічної діяльності. Інструментарієм виступає реалізація практико орієнтованого підходу у професійному становленні особистості, врахування об'єктивних нових соціокультурних умов, що дозволяють розвивати здібності, інтереси, професійні потреби майбутніх учителів початкової школи.
В останній час з'явилися дослідження, котрі безпосередньо розглядають проблему формування педагогічної культури А.Баpабанщиков, О.Бондаревська, М.Букач, О.Гаpмаш, В.Гриньова, В.Зелюк, Т.Іванова, І.Ісаєв, С.Муцинов, О.Рудницька. При безумовній важливості цих досліджень ступінь розробки проблеми формування професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя початкової школи є недостатнім, вимагають обґрунтування компоненти її структури з урахуванням нових підходів до процесу навчання, необхідне уточнення критеріїв і показників сформованості професійно-педагогічної культури.
Метою статті є уточнити структуру та показники, критерії сформованості професійно-педагогічної культури майбутніх учителів початкової ланки.
Структурні характеристики професійно-педагогічної культури спираються на структуру педагогічної діяльності та вимагають розгляду даного феномену як динамічного утворення, в якому виділяються окремі одиниці - компоненти. Ми визначили систему компонентів формування професійно-педагогічної культури студентів: пізнавальний, мотиваційно-емоційний, діяльнісний та регулятивний [1].
Пізнавальний компонент включає відповідність навчальних і професійних інтересів, стійку потребу у знаннях з предметів, володіння інформацією про зміст педагогічної діяльності. Знання психофізіологічних особливостей особистості, особливостей оточуючих людей, відповідність навчальних і професійних інтересів, потреба у знаннях з психолого-педагогічних, методичних і спеціальних предметів, розвиток професійно значущих якостей особистості. Уміння та знання психофізіологічних особливостей особистості, оточуючих людей, знання теорії та методики здійснення навчально-виховного процесу.
Мотиваційно-емоційний компонент - позитивне ставлення до педагогічної діяльності. Позитивне ставлення до знань про педагогічну діяльність, задоволення положенням серед учителів, бажання займатися професійно-педагогічною діяльністю. Задоволення професійними вміннями однокурсників у період педагогічної практики, бажання займатися професійно педагогічною діяльністю.
Діяльнісний компонент - відповідність знань, умінь, навичок та їх реалізація в період педагогічної практики, потреба в педагогічній діяльності, активна позиція в оволодінні знаннями про педагогічну професію. Знання професійної педагогічної діяльності, адекватна самооцінка наявності системи знань, умінь для виконання функцій професійної педагогічної діяльності, прагнення оволодіти професійними знаннями, вміннями й навичками, до самовдосконалення, самоосвіти, самовиховання, уміння й навички для успішної професійної педагогічної діяльності в школі. Володіння етикетом, правилами спілкування, емоційним станом.
Регулятивний компонент - упевненість у подоланні труднощів оволодіння педагогічною діяльністю. Знання принципів та правил самоосвіти, самовиховання, самовдосконалення. Уміння вдосконалення професійно значущих якостей.
Складність структури і змісту професійно-педагогічної культури зумовлює необхідність виділення основних показників, які відображають її сутнісні характеристики. Основні показники, структурні компоненти як зміст професійно-педагогічної культури і відповідні рівні сформованості представлено у табл.1.
На основі зазначених показників встановлено рівні сформованості професійно-педагогічної культури: високий, середній, низький. Високий рівень передбачає чітке уявлення про сформованість професійно-педагогічної культури, власний розвиток особистості майбутнього вчителя початкової школи; професійну компетентність володіння спеціальними знаннями й уміннями; високий ступінь розвиненості педагогічного мислення; самостійний пошук рішення педагогічних проблем; самоаналіз і самовдосконалення; готовність використовувати в своїй діяльності практико-орієнтований підхід до вихованців.
Таблиця1
Рівні, показники та критерії професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя початкової школи
Критерії Показники Рівні сформованості
Цілісно-мотиваційний Яскраво виражений інтерес до професійно-педагогічної культури. Бачить сенс навчання на факультеті підготовки вчителів початкової ланки. Яскраво виражене постійне прагнення до удосконалення своєї індивідуальності, усвідомлення соціального й особистісного значення професійно-педагогічної культури Високий
Достатній інтерес до формування професійно-педагогічної культури та її компонентів. Має бажання й потребу у самовдосконаленню, але не завжди усвідомлює значущість окремих компонентів професійно-педагогічної культури й предметів педагогічного циклу. Середній
Нестійкий інтерес до професійно-педагогічної культури, не має бажання й потреби у самовдосконаленні, низький інтерес до педагогічної практики, зацікавленість виникає, якщо постійно стимулювати при рішенні педагогічних ситуацій. Низький
Пізнавальний Інтерес до професії вчителя початкової школи та до здобуття педагогічних знань як на заняттях, так і в період педагогічної практики. Має міцні, глибокі знання з професійно-педагогічної культури, шляхи та засоби її формування. Постійно розширює свій кругозір. Займається самоосвітою. Високий
Має знання з педагогічних дисциплін, але не завжди правильно їх використовує, часто пасивний при використанні набутих знань та вмінь, звертає на них увагу, якщо викладач на них акцентує. Потребує спонукань до самоосвіти. Середній
Має задовільні педагогічні знання з професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя початкових класів, епізодично займається самоосвітою, нерегулярно працює з літературою. Не може застосовувати набуті знання в період проходження педагогічної практики. Низький
Діяльнісно-операційний Сформовано систему умінь, навичок. Надає перевагу завданням творчого характеру. Може аналізувати педагогічні факти, педагогічний досвід. Правильно вирішує професійні ситуації,задачі. Уміє вступати в контакти, орієнтується в комунікативних ситуаціях. Високий
Сформована система

 
 

Цікаве

Загрузка...