WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Професійно-методична підготовка вчителя початкової школи в умовах уходження до болонського процесу - Реферат

Професійно-методична підготовка вчителя початкової школи в умовах уходження до болонського процесу - Реферат

формування в молодших школярів читацької самостійності" та ін. не мають чітко визначеного предмета й логіки викладання, позбавлені системності. Читання таких курсів спричинює неминуче дублювання у викладі матеріалу, неможливість організувати виконання студентами комплексних завдань.
Особливості структурних компонентів професійно-методичної підготовки майбутніх учителів початкової школи зумовлюють специфіку її організації, принципи добору й застосування необхідних форм і методів її здійснення. Також сьогодні цей процес має враховувати низку положень Болонської декларації, а саме: введення двох циклів навчання, впровадження кредитної системи, контроль якості освіти, забезпечення випускників роботою та ін. Виконання зазначених положень дозволить вітчизняній вищій школі підвищити якість освітніх послуг та набути незаперечних конкурентних переваг.
Головною функцією лінгводидактичної підготовки майбутніх учителів початкових класів у ВНЗ є забезпечення їх науково-методичними знаннями про навчально-виховний процес мовної та літературної освіти молодших школярів і вироблення у студентів умінь застосовувати ці знання у практичній діяльності, а саме викладанні української мови в школі. Вважаємо, що ця сфера підготовки спеціалістів є найменш розробленою в теоретичному та методичному відношенні.
Серед пріоритетних напрямів реформування вищої школи важливе місце посідають питання оновлення змісту методико-філологічної освіти, запровадження ефективних педагогічних технологій, створення нової системи методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу. Особливого значення для підвищення наукового рівня методичної підготовки майбутнього вчителя до викладання рідної мови в початковій школі набуває розвиток та поглиблення теорії лінгводидактичних знань. Високий рівень володіння лінгводидактичною теорією: сприяє усвідомленню перспективних тенденцій та завдань шкільного курсу рідної мови і методичної науки загалом; допомагає орієнтуватись у нових концепціях, теоріях, ідеях, технологіях; озброює вчителя системою методів педагогічного дослідження; забезпечує добір ефективних методів, прийомів і форм організації процесу мовної освіти школярів; дозволяє моделювати методичні ситуації та аналізувати шляхи виходу з них.
Складність і відповідальність поставленого завдання, від якого залежить підготовка національних кадрів нової генерації, вимагає суто наукового підходу до його виконання і, насамперед, теоретичного обґрунтування загальної концепції та основних принципів викладання та вивчення курсу методики рідної мови в початковій школі, його науково-методичного забезпечення. Саме тому в останні роки зроблено чимало спроб переосмислення структури, змісту та організації процесу лінгводидактичної підготовки майбутнього вчителя початкової школи. Вважаємо, що методична підготовка студентів має бути побудована так, щоб основи знань про закономірності процесу оволодіння молодшими школярами рідною мовою засвоювались майбутніми педагогами під час спеціально організованої діяльності, спрямованої на розв'язання методичних задач. За такої умови у студентів формуватиметься евристичний стиль мислення, розвиватимуться творчі здібності, необхідні для самостійного дослідження методичних явищ.
За аналогією до моделі базової педагогічної підготовки майбутнього вчителя ми створили модель лінгводидактичної підготовки до викладання рідної мови в початковій школі, яка включає: 1) мотиваційний блок (чинники, що спонукають вчителя звертатися до лінгводидактичних знань у процесі педагогічної діяльності, вважати такі знання конче необхідними для проведення уроків мови й читання); 2) аксіологічний блок (показники, що характеризують емоційно-ціннісне ставлення вчителя до лінгводидактичної теорії, розуміння значущості формування молодшого школяра як мовної особистості; 3) змістово-поняттєвий блок (показники, що характеризують основні лінгводидактичні поняття й відомості, рівень засвоєння знань з різних розділів методичної науки); 4) операційно-діяльнісний блок (показники, що характеризують рівень сформованості у вчителя умінь оперувати лінгводидактичними знаннями).
Цілісна структура технологічної побудови процесу засвоєння майбутніми вчителями початкових класів знань з методики викладання рідної мови включала такі етапи, як постановка цілей, проектування та організація лінгводидактичної освіти студентів, перевірка ефективності моделювання процесу. Особлива увага сьогодні має приділятися розвитку мотиваційної та аксіологічної сфер, досягненню максимального рівня оволодіння змістовим та операційно-діяльнісним компонентами методичної підготовки студентів.
Особливого значення набувають методи, які стимулюють самостійність методичного мислення майбутніх учителів, розвивають їхні творчі здібності. Такі методи можна об'єднати у групи: а) мотиваційно-стимулюючі - бесіда, пошук відповідей на проблемні питання, розв'язування методичних задач, виконання творчих завдань тощо; б) теоретико-пізнавальні - аналіз методичних явищ, синтез, контент-аналіз лінгводидактичних понять, зіставлення, порівняння, класифікація, абстрагування, моделювання методичних ситуацій, пов'язаних із проведенням уроків мови й читання в 1-4 класах, конструювання власних визначень методичних понять, аналіз методичної літератури та передового досвіду викладання рідної мови в початковій школі, анотування, рецензуваннята реферування методичних праць; в) практичні - ділові ігри, різні види самостійної роботи (складання бібліографії, методичного довідника до певної теми, методичного коментаря до типового плану уроку рідної мови або читання, розробка фрагментів уроків, планів-конспектів уроків, аналіз вправ, поданих у підручнику, вивчення типових учнівських помилок тощо); г) контрольно-регулюючі - тестові завдання різного рівня складності, розв'язування методичних задач тощо.
Як висновок зазначимо, що запропонований у статті підхід до розв'язання проблеми моделювання організації процесу професійно-методичної підготовки майбутніх учителів до викладання рідної мови в початковій школі потребує серйозної експериментальної роботи з метою забезпечення його відповідності положенням Болонської конвенції. Сьогодні можна стверджувати, що ефективність такої підготовки певною мірою залежить від рівня: а) сформованості в студентів мотиваційно-ціннісної сфери (ставлення до педагогічної професії, переконаність у значущості ґрунтовних лінгводидактичних знань вчителя для успішного формування молодшого школяра як мовної особистості); б) розробленості змісту курсу "Методика викладання рідної мови в початковій школі" (відбір лінгводидактичних понять і відомостей, їх сучасне наукове трактування, чіткість структури курсу); в) організації операційно-діяльнісного компонента (застосування активних методів навчально-пізнавальної діяльності, методів науково-педагогічного дослідження, розробка системи спеціальних методичних умінь, необхідних майбутньому вчителеві на етапі оволодіння лінгводидактичними знаннями, створення методичного забезпечення практично-лабораторних занять з курсу).
Подальшого розгляду потребує питання визначення і впровадження інноваційних форм професійно-методичної підготовки та засобів активізації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів як важливого принципу реалізації положень Болонського процесу.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бондар В.І. Дидактика: ефективні технології навчання студентів. - К.: НПУ, 1996. - 67с.
2. Гузій Н.В. Педагогічний професіоналізм: історико-методологічні та теоретичні аспекти: Монографія. - К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2004. - 243с.
3. Колот А. Реалізація принципів Болонської декларації при підготовці фахівців економічного профілю. - Вища школа. - 2004. - №2-3. - С.13-17.
4. Мороз О.Г., Падалка О.С., Юрченко В.І. Педагогіка і психологія вищої школи: Навч. посібник / За заг. ред. О.Г.Мороза. - К.: НПУ, 2003. - 267с.
5. Педагогическая энциклопедия / Гл. редактор А.И.Каирова. - М.: Сов. энциклопедия, 1964-1988. - Т.3. - 880с.
6. Педагогічний словник / За ред. М.Д.Ярмаченка. - К.: Педагогічна думка, 2001. - 363с.
7. Сагатовский В.Н. Философские основы педагогической деятельности // Сов. педагогика. - 1993. - №10. - С.27-32.
8. Семиченко В.А. Концепция целостности и ее реализация в профессиональной подготовке будущих учителей: Дис. … докт. психол. наук: 19.00.07. - К., 1992. - 432с.
9. Семиченко В.А. Психологические основы процесса профессиональной подготовки студентов вуза: Учебное пособие. - Полтава, 1989. - 86с.
10. Якиманская И.С. Педагогическая психология и творчество // Творчество и педагогика. - М., 1988. - Ч.4. - 120с.

 
 

Цікаве

Загрузка...