WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Культура міжнаціонального виховання як один з пріоритетних напрямків полікультурної підготовки соціальних педагогів у контексті європейської інтеграці - Реферат

Культура міжнаціонального виховання як один з пріоритетних напрямків полікультурної підготовки соціальних педагогів у контексті європейської інтеграці - Реферат

можливість оволодіти знаннями про історичне минуле та сучасне того чи іншого народу, його культуру, мову, національні традиції, звичаї, обряди; задовольнити прагнення особистості в розширенні й поглибленні цих знань.
Виховна функція ставить за мету перетворити морально-етичні норми поведінки щодо представників інших національностей в особистісно-моральні цінності.
Ціннісно-нормативна функція відповідає за дотримання соціальним педагогом загальнолюдських цінностей і виступає як система обов'язкових норм і вимог до всіх сторін життєдіяльності суспільства.
Комунікативно-регулятивна функція культури міжнаціонального спілкування покликана регулювати соціальні контакти особи з представниками різних національностей у колективі, суспільстві. За сприятливої соціально-психологічної атмосфери вона стимулює прагнення людини до налагодження дружніх стосунків серед представників різних національностей, сприяє подоланню психологічних перешкод у міжнаціональних контактах.
Зауважимо, що цей процес у майбутніх соціальних педагогів є тривалим і включає чотири етапи: ментальний, статусний, діяльнісний та оцінний. Тривалість та позитивна результативність перебігу кожного з цих етапів залежать від створення сприятливих умов. У даному разі такими, на наш погляд, є: особистісно орієнтоване виховання й навчання студентів; мотивація всіх учасників педагогічного процесу в отриманні позитивного кінцевого результату; наявність системи діагностики, адекватної проблемі, що розв'язується; психологічна підтримка студентів; особливості навчально-виховного матеріалу; специфіка корекційно-дидактичних форм і методів; рівень соціальної зрілості майбутніх педагогів; професійна компетентність керівників виховного процесу; зв'язок з представниками різних національностей та інші.
Як бачимо, процес виховання культури міжнаціонального спілкування - це системне психолого-педагогічне явище, перебіг якого залежить не лише від зовнішніх чинників (компетентні викладачі, належні умови, наявність полікультурного середовища, методична база та інші), але й від внутрішніх (особистісна позиція студентів, ставлення до представників різних національностей, рівень пізнавальної активності майбутніх соціальних педагогів, їх життєвий досвід тощо). Ці зовнішні і внутрішні чинники та особливості розвитку студентського колективу ми враховували при визначенні завдань, що мають виконуватись на кожному з етапів виховання культури міжнаціонального спілкування у майбутніх соціальних педагогів. Так, перший, ментальний, етап передбачає виконання таких завдань: 1) вивчення національного складу студентської групи; 2) визначення рівня сформованості національної та етнічної свідомості; 3) виявлення основних ознак менталітету представників різних національностей.
Виконувати поставлені завдання намагалися експериментальним шляхом, а саме: провели опитування студентів соціально-педагогічного факультету Бердянського державного педагогічного університету, які навчаються за спеціальністю "Соціальна педагогіка". Опитувальник включав такі запитання: "Хто Ви за національністю?", "Як Ви ставитесь до представників інших національностей, які мешкають в Україні?", "Як Ви вважаєте, чи важливо для національних груп зберігати автентичну етнокультуру?" та інші.
У результаті опитування ми, по-перше, встановили національну приналежність респондентів: 44% - українці, 16% - росіяни, 14% - болгари, 10% - греки, 8% - німці, 5% - євреї, 2% - поляки, 1% - чехи. Отже, більшість опитаних студентів (56%) є представниками іноетнічного населення поліетнічного українського Північного Приазов'я, на території якого знаходиться БДПУ. По-друге, ми дізналися, що переважна більшість респондентів (98%) позитивно ставиться до людей інших національностей, які населяють Україну. Свої відповіді студенти обґрунтовували тим, що: 1) вони самі є представниками національних груп; 2) більшість родичів іншої національності; 3) представники різних етносів їм нічого поганого не зробили; 4) ми всі - український народ, і поділ на національності не має значення.
Крім цього, всі респонденти одностайно переконані в тому, що для кожної людини незважаючи на національну приналежність важливо зберігати й примножувати свою національну культуру. Наша експериментально-дослідна робота знаходиться на етапі констатації. Тому ми розкриємо сутність решти етапів виховання культури міжнаціонального спілкування.
Отже, другий, статусний, етап є дуже важливим в аспекті вивчення статусу кожного студента в групі. Важливо прослідкувати, чи не впливає наявність ментальних ознак того чи іншого представника групи на його статус. Виконати це завдання допоможе, на наш погляд, застосування традиційних діагностичних методик (соціометрія, спостереження, бесіди, опитування та інші).
На третьому, діяльнісному, етапі передбачається впровадження у навчально-виховний процес спецкурсів, вивчення яких дозволить студентам дізнатися про історичне минуле, культуру (матеріальну й духовну), менталітет, проблеми тієї чи іншої нації тощо (пізнавальна спрямованість). Такі спецкурси повинні відтворити комплексний підхід до виконання завдань із виховання культури міжнаціонального спілкування у студентів. Слід зауважити, що такі спецкурси покликані не лише підвищити етнокультурну поінформованість майбутніх соціальних педагогів, а й розкрити особливості розвитку національних груп як громад, основні напрямки й технології роботи з національними спільнотами.
На діяльнісному етапі корекційного спрямування повинна проводитися спеціальна робота з корекції негативного, інколи агресивного ставлення до представників інших національностей та їх культурного спадку, подолання комунікативних бар'єрів між студентами, формування національного самоствердження молоді тощо. Цього можна досягти, на наш погляд, за умови впровадження у педагогічний процес ВНЗ корекційної програми, що включає групові тренінгові заняття, індивідуальні бесіди зі студентами, арт-терапію з використанням полінаціональних елементів різних видів мистецтва,колективну етнокультурну діяльність усіх членів групи тощо.
На останньому, оцінному, етапі відбувається переоцінка поглядів кожного студента щодо самого себе та представників інших національностей.
Насамкінець зазначимо, що в контексті європейської інтеграції проблема виховання культури міжнаціонального спілкування в майбутніх соціальних педагогів є актуальною і нерозв'язаною остаточно, тому що: 1) не розроблено концептуальних засад її виховання в умовах педагогічного ВНЗ, який знаходиться у полікультурному середовищі; 2) не розкрито основні напрямки й технології роботи соціального педагога з національними спільнотами; 3) не вивчені всі можливі шляхи взаємодії представників різних національностей у поліетнічному регіоні.
ЛІТЕРАТУРА
1. Авксентьев А.В., Авксентьев В.А. Этнические проблемы современности и культура межнационального общения. - Ставрополь: Издательство СГПИ, 1993. - с.
2. Атрощенко Т. Розвиток культури міжнаціонального спілкування у студентському колективі // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - Тернопіль, 1999. - №6. - С.92-95.
3. Арзамасцева Н.Т. Общекультурная компетентность будущих специалистов как важный фактор их профессиональной подготовки // Подготовка специалистов в области образования. - СПб.: РГПУ им. А.Герцена, 1999. - С.53-57.
4. Гукаленко О.В. Поликультурное воспитание как процесс формирования национальной и этнической толерантности у современной молодёжи // Известия Академии педагогических и социальных наук. - Москва - Воронеж: НПО "МОДЭК", 2005. - С.121-128.
5. Джуринский А.Н. Зарубежная школа: современное состояние и тенденции развития. - М.: Владос, 1993. - 356с.
6. Заслуженюк В.С., Присакар В.В. Соціально-педагогічні проблеми виховання в учнів культури міжнаціонального спілкування // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. / Редкол.: В.О.Зайчук (гол. ред.) та ін. - К: ІЗМН, 1997. - Вип.19. - С.65-77.

 
 

Цікаве

Загрузка...