WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Викладання курсу “Вища освіта і болонський процес” під час підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” у педагогічному університеті - Реферат

Викладання курсу “Вища освіта і болонський процес” під час підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” у педагогічному університеті - Реферат

загальної педагогіки, історії педагогіки, порівняльної педагогіки тощо), сприяють формуванню у студентів цілісного уявлення про освітні процеси в нашій державі та за кордоном, особливості організації навчального процесу у вищих навчальних закладах.
Для розширення й уточнення знань, засвоєних під час лекційних занять, нами застосовується організація самостійної роботи студентів. З метою її ефективної організації на кафедрі створено спеціальну папку з матеріалами для самостійного опрацювання. До неї вміщено основні документи щодо співробітництва України та Євросоюзу; матеріали, що висвітлюють принципи побудови систем вищої освіти Англії, Італії, Іспанії, Німеччини, Франції, США, Японії тощо; нормативні та інструктивні матеріали МОН України; опорні конспекти лекцій. Вивчення запропонованих матеріалів допомагає студентам краще готуватися до практичних занять, орієнтуватись у змісті курсу, встановлювати зв'язки між попередніми й новими знаннями.
Практичні заняття навчального курсу "Вища освіта і Болонський процес" передбачають вироблення відповідних умінь та навичок студентів. Так, вони вчаться формувати зміст інформаційного пакету (відповідно за тієюспеціальністю, яку вони обрали); індивідуального навчального плану студента; зміст програм навчальних курсів за вимогами кредитно-модульної системи (основні компоненти програми, змістові модулі, структура залікового кредиту курсу, шкали оцінювання навчальної діяльності студентів тощо). З цікавістю студенти вивчають особливості розробки та підготовки інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін. Тема семінарського заняття "Системи вищої освіти у країнах Європи та принципи їх інтеграції" дозволяє розвинути широку дискусію. Обмінюючись думками щодо вивченої рекомендованої літератури, а також власним життєвим досвідом, студенти висвітлюють як позитивні сторони Європейської освіти, так і проблеми, пов'язані з цими процесами, зокрема з урахуванням ситуації в нашій державі.
Зважаючи на те, що контингент студентів-магістрів невеликий (6-19 осіб), заняття, особливо практичні, проходять у постійному діалозі, обміні думками, власними спостереженнями, наробками. При цьому кожен студент має змогу продемонструвати власні знання та вміння. Але час, відведений на практичне засвоєння інформації, незначний, тому постає необхідність продовження розпочатої роботи під час індивідуальних занять та самостійної роботи.
Сьогодення сучасного студента важко уявити без комп'ютерної техніки, тому проведення практичних, індивідуальних занять та самостійна робота магістрантів відбуваються із застосуванням комп'ютерних програм, у яких студенти формують інформаційні пакети, складають програми навчальних курсів, користуються джерелами та ресурсами Інтернет. Безперечно, це підвищує інтерес майбутніх фахівців до педагогічної професії, спонукає творчо підходити до вирішення практичних завдань: спершу під час навчальних занять та педагогічної практики, а потім і власної наукової та педагогічної діяльності.
Засвоєння студентами навчального матеріалу курсу "Вища освіта і Болонський процес" у 2005-2006 навчальному році вважаємо успішним. Про його ефективність ми робили висновок за кількома показниками. По-перше, це активність студентів на заняттях, їх інтерес до запропонованого навчального матеріалу, бажання спілкуватися в аудиторії та за її межами, прохання надання індивідуальних консультацій для підготовки до інших занять, педагогічної практики, виконання магістерської роботи, перспектив подальшого навчання в аспірантурі тощо. По-друге, це, власне, рівень знань та умінь, який демонструють студенти під час різних видів аудиторних занять (усне опитування, виконання рефератів, виступи із доповідями, поточне та підсумкове тестування). По-третє, якість виконання індивідуального навчально-дослідного завдання.
Отже, навчальний курс "Вища освіта і Болонський процес", інші навчальні курси та педагогічні практики, передбачені для опанування студентами освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр", спрямовані на сприяння творчому розвиткові обдарованої особистості і підготовку фахівців за одним із функціональних напрямів діяльності: науково-дослідним (творчим), науково-педагогічним, управлінським. Магістри педагогічної освіти у процесі навчання засвоюють поглиблені знання з обраної спеціальності, оволодівають уміннями інноваційного характеру, навичками науково-дослідної (творчої), науково-педагогічної або управлінської діяльності, набувають певного досвіду використання одержаних знань для вирішення завдань у відповідній сфері професійної діяльності. Відповідно до цього постійно актуальними є питання про впровадження в організацію освітнього процесу у вищих навчальних закладах новітніх технологій навчання та забезпечення мобільності студентів, пошуку та розробки нового покоління методичного забезпечення навчальних курсів.
ЛІТЕРАТУРА
1. Болонський процес у фактах і документах / Упорядники Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І. - Київ - Тернопіль: Видавництво ТДПУ ім. В.Гнатюка, 2003. - 52с.
2. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальна програма. - Київ-Тернопіль: Видавництво ТДПУ ім. В.Гнатюка, 2004. - 18с.
3. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За ред. В.Г.Кременя. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2004. - 384с.
4. Євдокимов В.І., Микитюк О.М., Марченко Л.П., Луценко В.В. Болонський процес і кредитно-модульна система організації навчального процесу: Методичні рекомендації для викладачів і студентів. - Х.: ХНУРЕ, 2004. - 40с.
5. Положення про організацію навчального процесу підготовки фахівців за кредитно-модульною системою / Розроб.: Прокопенко І.Ф., Євдокимов В.І., Губа А.В., Гончаров О.І., Стаканкова Т.П., Харченко Л.П. - Харків: ХНУРЕ, 2004. - 28с.

 
 

Цікаве

Загрузка...