WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Викладання курсу “Вища освіта і болонський процес” під час підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” у педагогічному університеті - Реферат

Викладання курсу “Вища освіта і болонський процес” під час підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” у педагогічному університеті - Реферат


Реферат на тему:
Викладання курсу "Вища освіта і болонський процес" під час підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" у педагогічному університеті
Освітня політика України на сучасному етапі базується на принципах демократизації та гуманізму, орієнтована на досягнення світового рівня, відродження самобутнього національного характеру, докорінне покращення змісту, форм і методів навчання, збільшення інтелектуального потенціалу країни [3, с.97]. Приєднання нашої держави до Болонської угоди стало поштовхом для низки реформ в освітній галузі. Так, працюючи над реалізацією наказу "Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу" (№ 48 від 23.01.04 р. МОН України), вищі навчальні заклади перейшли до другого етапу педагогічного експерименту. Його тривалість визначено в межах 2005-2008 років, а серед завдань передбачено внесення корективів до експериментальних матеріалів, їх апробація на ширшому масиві учасників експерименту [4; 5].
Мета статті - розкрити особливості викладання курсу "Вища освіта і Болонський процес" у Харківському національному педагогічному університеті (ХНПУ) імені Г.С.Сковороди. З мети випливають такі завдання: 1. Розкрити зміст курсу "Вища освіта і Болонський процес". 2. Проаналізувати місце цього курсу в системі підготовки магістрів педагогічної освіти, а також результати засвоєння магістрами навчального матеріалу у 2005-2006 навчальному році.
Підготовка магістрів педагогічної освіти у ХНПУ імені Г.С.Сковороди здійснюється відповідно до нормативної бази (Законів України "Про освіту" і "Про вищу освіту", Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, Положення про організацію навчального процесу підготовки фахівців за кредитно-модульною системою тощо).
Магістр - освітньо-кваліфікаційний рівень, що передбачає здобуття особою повної вищої освіти на базі відповідної спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" (базова вища освіта) або освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" (повна вища освіта), а також вищої освіти, здобутої до запровадження в Україні ступеневої вищої освіти [3, с.255]. Магістр педагогічної освіти має бути підготовлений до роботи, що вимагає високого рівня знань гуманітарних наук: педагогіки, психології, філософії, культурології тощо. Випускники-магістри повинні орієнтуватись в особливостях використання інноваційних психолого-педагогічних концепцій, теорій і методик розв'язання науково-дослідницьких, конструктивно-організаційних, управлінських, освітньо-виховних задач. Поряд з цим, під час навчання у магістратурі студенти мають оволодіти знаннями про особливості організації навчального процесу за кредитно-модульною системою. Цьому сприяє низка навчальних курсів ("Педагогіка вищої школи", "Психологія вищої школи", "Педагогічне проектування", "Інформаційні технології в освіті й науці", "Методика викладання психолого-педагогічних дисциплін у навчальних закладах вищої школи", "Основи педагогічної інноватики" тощо), педагогічна практика у вищих навчальних закладах. Особливе місце в цій підготовці займає курс "Вища освіта і Болонський процес".
При розробці методичного забезпечення викладання цього навчального курсу нами було враховано навчальну програму [2], низку навчальних посібників [1; 3], методичних рекомендацій та положень [4; 5], статей у періодичній пресі тощо. Курс розраховано на 1 кредит ЕCTS (36 годин: 10 - лекційних, 6 - практичних, 2 - семінарські години; 12 самостійної та 6 годин індивідуальної роботи).
Метою викладання навчального курсу є ознайомлення з основними завданнями, принципами та документами, прийнятими в межах Болонського процесу, оволодіння методами та засобами їх запровадження у вищу освіту України. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 1. Знати: а) основні чинники євроінтеграції; б) завдання, принципи та етапи формування зони Європейської освіти; в) поняття, характерні особливості, основні документи, умови користування, кредити та координатори Європейської кредитно-трансферної системи накопичення кредитів; г) особливості організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України в кредитно-модульній системі підготовки фахівців. 2. Умiти: а) працювати з науковою та періодичною літературою з навчального предмета, користуватися джерелами Інтернет; б) формувати інформаційний пакет ECTS; в) складати структурно-логічні схеми, навчальні плани спеціальностей та індивідуальні навчальні плани студента за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу; г) формувати змістові модулі дисципліни та залікового кредиту; ґ) розробляти шкали оцінювання навчальної діяльності студента та моделі моніторингу якості освіти в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 3. Бути ознайомленими: а) з системами вищої освіти та особливостями організації освітнього процесу у країнах Європи і Америки; б) з принципами, шляхами й засобами адаптації Європейської системи перезарахування кредитів у вищу освіту України.
Навчальний курс розподілено на два змістові модулі: 1) Європейська освітня інтеграція, 2) адаптація вищої освіти України до вимог Болонського процесу. Під час лекційних занять студенти отримують інформацію про особливості Євроінтеграції України, основний термінологічний апарат, Європейську кредитно-трансферну систему та систему накопичення ECTS, вимоги до організації освітнього процесу за кредитно-модульною системою в різних країнах та Україні тощо. При цьому, спостерігаються тісні міжпредметні зв'язки. Такі курси, як "Педагогіка вищої школи", "Педагогічне проектування", "Методика викладання психолого-педагогічних дисциплін у навчальних закладах вищої школи", а також знання, здобуті під час підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" (із

 
 

Цікаве

Загрузка...