WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Комп’ютерне моделювання як інноваційний метод навчання у вищій школі - Реферат

Комп’ютерне моделювання як інноваційний метод навчання у вищій школі - Реферат


Реферат на тему:
Організація навчального процесу за кредитно-модульною системою з дисципліни "Іноземна мова"
Уходження вищої школи України в європейський освітній та науковий простір вимагає вирішення багатьох питань як на державному рівні, так і в кожному окремому вищому навчальному закладі. Одним із таких досить масштабних питань є запровадження в навчальному процесі системи академічних кредитів, що аналогічна ECTS (Європейська кредитно-трансферна система), як засіб підвищення мобільності студентів щодо переходу з однієї навчальної програми на іншу.
Вищими навчальними закладами-учасниками педагогічного експерименту щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих закладах освіти III-IV рівнів акредитації була розроблена низка документів, положень та рекомендацій, які взято за основу перебудови навчального процесу в Бердянському державному педагогічному університеті, починаючи з 2005-2006 навчального року. З цього року перероблено навчальні плани з використанням залікових кредитів, уведено змістові модулі з усіх дисциплін навчального плану, модульний контроль знань студентів. Відповідно до нової організації навчального процесу впроваджено комплексну 100-бальну систему оцінювання знань студентів, розробляються нові підходи до змісту й контролю самостійної роботи студентів.
Основне місце в реалізації вимог до навчального процесу з урахуванням кредитно-модульної системи відводиться модульним програмам. Якщо зважити на те, що серед основних вимог до окремого модуля обов'язковими є їх чітка цілеспрямованість, змістово-інформаційна насиченість, інтегративність змісту й форм освітньої діяльності студентів, довершеність навчального й методичного матеріалу, компактність структури, можливість зворотного зв'язку та ін., то стане зрозумілим, чому так складно на практиці виконати всі ці умови, тобто сконструювати довершену модульну програму.
Викладачі кафедри іноземних мов нашого університету активно залучені до цього процесу. За основу було взято типову програму викладання англійської мови для професійного спілкування (далі програма АМПС), що була розроблена та рекомендована Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України №14/18.2- 481 від 02.03.2005р.).
Ураховуючи рекомендації програми АМПС щодо рівнів володіння англійською мовою, при розробці навчальної робочої програми з англійської мови за кредитно-модульною системою для студентів немовних спеціальностей нашого університету ми орієнтувались на рівень В2 (незалежний користувач), який є мінімально прийнятим рівнем володіння мовою для бакалавра.
Згідно з базовими навчальними планами спеціальностей Бердянського державного педагогічного університету навчальна дисципліна "Іноземна мова" відноситься до циклу навчальних дисциплін загальноосвітньої підготовки, обсяг якої для студентів немовних спеціальностей університету складає 324 години (9 кредитів, 18 змістових модулів). Ми намагались скомпонувати програмний матеріал за кредитами, кожен з яких має свою назву й охоплює відповідні теми модулів. Навчальний матеріал кожного кредиту (36 годин) дібраний за англійською версією модульного навчання, згідно з якою модульний підхід вимагає формування змісту навколо центральної ідеї. Наприклад, основний зміст кредиту №2 організовується навколо центральної ідеї - Україна та її столиця Київ і похідних від неї - політична система, Конституція України та День незалежності, Україна як повноправний член Європейської Ради, національна символіка, звичаї та традиції тощо. До кредиту №7 "Система освіти" включено таки теми, як: "Система освіти в Україні", "Система освіти Великої Британії та США", "Видатні університети світу" тощо. Таким чином, кожний змістовий модуль являє собою, з одного боку, тематично закінчену навчальну одиницю, але, з іншого боку, інтегровано пов'язаний з тематикою решти модулів. Такій підхід має перевагу в проектуванні освітнього змісту і педагогічного процесу загалом, що дозволяє вирізнити та структурувати смислові опори в процесі пізнавальної діяльності студента. Зміст кожного модуля передбачає різні види мовленнєвої діяльності: говоріння, аудіювання, читання, письмо. Поточний модульний контроль проводиться впродовж опрацювання навчального матеріалу кожного змістового модуля. Поточний контроль передбачає моніторинг процесу навчання, який здійснюється за допомогою квізів.
Моніторингом ми називаємо процес неперервного науково-обґрунтованого діагностико-прогностичного спостереження за станом і розвитком процесу досягнення студентами мети навчання. Моніторинг передбачає застосування оперативної системи квізів, тестів або контрольних робіт (в американській школі квізами називають попередній іспит, перевірочні запитання). Квізи виконуються протягом модуля на кожному занятті. На їх виконання відводиться приблизно 15 хвилин. Квізи моніторингу орієнтовано на зворотний зв'язок у поточному контролі, який забезпечує студента інформацією про те, наскільки успішно він підготувався з конкретних тем як елементів у системі модуля.
Результати виконання квізів допомагають викладачеві визначити труднощі студентів у володінні матеріалом, але результати (бали) студента не включаються до суми балів модульного контролю (рейтингової оцінки). Квізи охоплюють граматичний та лексичний матеріал, контроль навичок читання та аудіювання. Контроль мовленнєвої компетенції здійснюється на практичних заняттях.
Опрацювання мовленнєвого матеріалу кредиту закінчується проведенням занять творчого характеру. Наприклад, конференція за темою "Сфери застосування англійської мови", інтерв'ю-бесіда за темою "Досягнення Великої Британії та України в освіті та науці", "круглий стіл" за темою "Як я бачу себе в ролі вчителя", а також дебати, екскурсії. Крім того, за тематикою кожного модуля студенти самостійно виконують творчі завдання. Наприклад, до кредиту №6 "Персоналії. Інтернет. Джерела інформації" пропонуються такі теми творчих завдань: "Великий світ талантів. Мій улюблений герой (актор, художник, письменник, учений)", "Застосування комп'ютерів у різних сферах людської діяльності"; до кредиту №1 "Персональна ідентифікація" студентам пропонується написати твір-роздум на тему "Що впливає на стосунки в сім'ї та з друзями, як їх покращити" або повідомлення "Сьогодення та майбутнє мого міста та університету". "Навчальна програма" передбачає перелік творчих завдань до кожного змістового модуля.
Оскільки перевірка набутих знань і вмінь є важливим компонентом навчального процесу, "Навчальна програма" містить систему оцінних шкал результатів навчання. Надається стисла характеристика таких видів оцінювання, як вступне, поточне, семестрове, підсумкове, а також таблиця розподілу балів за видами мовленнєвої діяльності. Підсумковий тест проводиться в кінці семестру й містіть завдання на перевірку знань усіх видів мовленнєвої діяльності. Далі надаються пояснення щодо критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів за видами мовленнєвої діяльності.
Організація навчального процесу за кредитно-модульною системою надає імпульс щодо вдосконалення методичної роботи, головне завдання якої - реальна допомога як викладачеві, так і студентам у розвитку професійних знань, навичок та вмінь.
Навчальну робочу програму супроводжують методичні матеріали кожного залікового кредиту для студентів та відповідний методичний посібник для викладачів. До методичних посібників уключено навчальний матеріал окремого залікового кредиту: це зміст восьми практичних занять, методичні вказівки до самостійної роботи студентів над навчальним матеріалом та самооцінювання та рекомендований перелік літератури для

 
 

Цікаве

Загрузка...