WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Основні напрями реалізації науково-методичної роботи в навчальних закладах - Реферат

Основні напрями реалізації науково-методичної роботи в навчальних закладах - Реферат

професійно-прикладний, національно-культурницький і морально-патріотичний.
Професійно-прикладний аспект реалізується, головним чином у галузі практичної діяльності медичних працівників, в процесі спілкування з пацієнтами. Незалежно від успіхів технічного процесу в медицині живе слово лікаря ніколи не втратить свого значення. Це слово має бути зрозумілим, проникливим, переконливим, повинно викликати довір'я.
Функціонування національної мови в науковій медицині, забезпечуючи повноту мовно-професійного спілкування медичних працівників. несе національно-культурницьке навантаження. Розвиток наукової медичної мови сприяє лексичному та семантичному збагаченню національної мови, її формуванню на рівні мов цивілізованих націй.
Любов і повага до рідної мови є ознакою моральності, вихованості, інтелігентності. Рідна мова в устах лікаря, медсестри, під пером науковця значною мірою сприяє вихованню громадських почуттів, почуттів відповідальності перед пацієнтом і перед суспільством, загострюючи принциповість, посилюючи прагнення до самовдосконалення.
У підготовці майбутніх медичних працівників ці важливі ас-пекти функціонування української мови об'єднуються в одне містке і основне поняття - професійну спрямованість.
Оволодіння мистецтвом слова для майбутнього медика - це успішний засіб впливу на пацієнтів, могутній засіб профілактики і лікування багатьох захворювань, пропаганди здорового способу життя.
Головним завданням у викладанні української ділової мови вважаю виховання гуманної особистості з високою мовною культурою, милосердного і професійно освіченого майбутнього фахівця-медика.
Тому пропоную такі професійні аспекти викладання української ділової мови в медичних навчальних закладах:
" поглиблення знань про мову і мовлення, функції мови, стильове багатство української мови;
" підвищення рівня усного і писемного мовлення майбутніх спеціалістів;
" оволодіння особливостями медичної української термінології;
" формування навичок роботи зі спеціальною (фаховою) літературою;
" ознайомлення з типовими та нетиповими ситуаціями професійного спілкування;
" формування навиків оформлення та написання професійної документації медичних працівників.
Здавна українській мові притаманні лагідність, милосердя, образність, толерантність, співучість, значна емоційність. Тому майбутнім медсестрам, акушеркам, фельдшерам, фармацевтам так необхідно навчитись володіти мистецтвом слова, професійною спілкуванню з колегами і хворими.
На заняттях з ділової української мови велика увага зверта-ється на усне мовлення студентів, його професійну спрямованість.
Так, при вивченні теми "Культура ділового мовлення медичних працівників" опрацьовуються такі професійні поняття, як "гуманізм", "мистецтво вислухати хворого", "милосердя", "професійна етика", "деонтологія", "ятрогенія", без яких неможлива професія медика, моделюються типові і нетипові ситуації ділового спілкування, які вимагають від студентів творчого мислення, вміння формулювати і висловлювати свою думку.
Вивчення особливостей медичної термінології - важливий фактор професійного спілкування, який здійснює міжпредметні зв'язки з загальномедичними та клінічними дисциплінами. Практичний досвід роботи свідчить, що студентам необхідні знання медичних термінів з анатомії, хірургії, педіатрії, терапії, акушерства, фармації. Тому на заняттях української ділової мови студенти отримують навики роботи з медичними словниками, фаховою літературою, набувають вміння правильного перекладу, складають словники основних термінів з названих дисциплін.
Все це сприяє тренуванню професійної пам'яті, розвиває на-вички усного і писемного мовлення, покращує культуру мовлення. В широкій сфері професійної діяльності медичних працівників важлива роль відводиться писемному мовленню.
Професійна документація вимагає культури писаного тексту, знань норм писемного мовлення, вміння грамотно писати та оформляти медичні документи широкого та вузького профілю.
При вивченні цієї теми студенти ознайомлюються з зразками професійної документації, набувають практичні навики її оформлен-ня на стандартних бланках.
Для самостійного опрацювання кожному студентові рекомендується оформити основні зразки медичної документації (медичну карту хворого, направлення хворого на дослідження, рецепт, термінове повідомлення про інфекційне захворювання, температурний лист, історію пологів, індивідуальну карту вагітної та породіллі) в папку.
Наявність навчально-методичних комплексів "На допомогу студентам з української ділової мови", куди входять інформаційні карти; "Культура ділового мовлення медичних працівників", "Медична документація та її основні групи", "Історія хвороби та її значення в професійній документації", зразки стандартних бланків основних груп медичної документації сприяє професійній та вихов-ній спрямованості курсу, наближує студентів до проблем оволодіння обраною спеціальністю.
Таким чином, професійна спрямованість української ділової мови в комплексі з іншими гуманітарними і клінічними дисциплінами формує і виховує високі професійні, ділові, гуманні, моральні якості майбутніх медичних працівників.
?
Андрейчук Р.Д.,
викладач англійської мови
Мовні ситуації як засіб реалізації
комунікативного підходу при навчанні
англійської мови.
Історично склалося так, що англійська мова є найпоширенішою у світі, її навіть називають міжнародною. Важко переоцінити роль, яку вона відіграє майже в усіх галузях діяльності людства.
На порозі ХХІ ст. науково-технічний прогрес неможливо уявити без тотальної комп'ютеризації. Щороку в світі з'являються нові операційні системи, мови програмування, їх версії тощо. Описання більшості з них просто невстигають перекласти, а тому і тут знання мови допоможуть бути в курсі останніх досягнень та користуватися ними.
Дуже важливе значення має знання іноземних мов при переході до ринкової економіки. Знання мови дає змогу листуватися з іноземними фірмами та вченими, брати активну участь у міжнародних конференціях, створенні спільних підприємств.
Головною метою вивчення іноземної мови в навчальному закладі є набуття студентами не тільки навичок читання різних видів текстів, а й лінгвістичної (граматичної) та комунікативної компетенції.
Принцип активної комунікативності - один із найважливіших методів у навчанні іноземних мовах - набуває все більшого визнання.
Навчання говоріння є процесом складним і багатогранним, який передбачає комплексну реалізацію практичної, освітньої і виховної мети. З практичної точки зору, навчання говоріння передбачає оволодіння іноземною мовою як засобом міжособистісного спілкування, тобто виведення говоріння на рівень справжньої комунікації. Збагачення духовного світу особистості та знань забезпечуються навчанням говоріння, якщо розглядати його освітню мету. Крім того, в процесі навчання говоріння з'являється можливість ознайомитись з культурою спілкування, прийнятому в сучасному цивілізованому світі.
Ми будуємо заняття так, щоб максимально надати студентам можливість розмовляти іноземною мовою. Створити такі

 
 

Цікаве

Загрузка...