WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Основні напрями реалізації науково-методичної роботи в навчальних закладах - Реферат

Основні напрями реалізації науково-методичної роботи в навчальних закладах - Реферат

у рік.
Система навчального процесу вимагає не тільки злагодженої роботи її складових елементів, але і оптимального функціонування, тобто необхідний відповідний контроль її стану і оцінки як знань студентів, якості викладання, так і системи навчання в цілому.
Аналіз результатів контролю по вказаним методикам дозволяє достовірно і об'єктиви судити про організацію вузівського навчання і виробити шляхи покрашення управління цим процесом, оцінити ефективність системи навчання в цілому і відповідно скоректувати методичну роботу на різних рівнях.
ІІІ. Критерії оцінки якості викладання
Викладачу слово дане не для того,
щоб присипати свою думку, а щоб
пробуджувати думку інших.
В. Ключевський.
Оцінка якості навчального заняття, семінарського, практичного, лабораторного, лекції - одна із найбільш складних проблем в педагогічній науці і практиці. Успішне її вирішення залежить від наявності і правильного використання чітких якісних і кількісних критеріїв для кожного виду навчального заняття. Рекомендуються такі основні критерії оцінки якості лекції.
1. Зміст лекції: науковий рівень, відповідність новітнім досягненням науки і практики, наявність узагальнень, наукова переконливість, відображення дискусійних питань, постановка наукових проблем, відповідність змісту лекції програмі і навчальному плану, виховна роль.
2. Професійне спрямування: формування професійного світогляду студентів на лекції, розширення їх соціальних знань, виховання любові до обраної професії, тобто зв'язок викладеного матеріалу з професійними інтересами підготовки спеціаліста.
3. Методичний рівень: застосування прийомів і методів активізації пізнавальної діяльності студентів на лекції, наступність змісту лекції в матеріалі вивчених і наступних навчальних дисциплін, врахування вимог суміжних курсів.
4. Структура лекції: наявність в лекції вступу з чітким формуванням теми і постановкою мети, логічна побудова (послідовність) взаємозв'язок окремих частин лекції, виділення кожного питання плану при послідовному викладанні змісту лекції, наявність в лекції плану, списку літератури, вступ і підсумок, які дозволяють осмислити лекцію в цілому, виділити її головну ідею і завдання для самостійної роботи.
5. Стиль лекції: якість, чіткість і доступність викладу думок, темп викладу матеріалу; доступний для конспектування, оптимальне використання наочних посібників, їх форма і сприйняття студентами, застосування технічних засобів навчання, контакт з аудиторією, раціональне поєднання усного викладу з використанням дошки.
6. Майстерність лектора: ступінь вільного володіння лекційним матеріалом, емоційність, культура мови, зовнішній вигляд, тактовне ставлення до студентів, стриманість в дискусіях і відповідях на питання студентів, вміння зняти напругу і втому в аудиторії.
Сукупність перерахованих показників достатньо повно відображає якісну характеристику лекції. Для кількісної характеристики по кожному критерію використовують таку шкалу: 9-8 балів - якість проявляється по всім складовим критеріям; 7-6 балів - якість проявляється досить часто, але не по всім складовим критерію; 5-4 балів - якість проявляється на 50% складових критерію; 3-2 балів - якість проявляється рідко і лише по окремих складовим критерію; І бал - якість відсутня по всім складовим критерію.
Сумування балів по всім критеріям і визначення середнього балу складає загальну характеристику лекції.
Коломийське медичне навчальний заклад імені Івана Франка
Циклова комісія _________________________________
код викладача ____________ , прізвище, ім'я, по батькові ___________________ спеціальність ____________ ,
курс _____________ , група __________________

п/п Якість викладача Оцінка
1. Чи було вам цікаво слухати лекції з даного курсу?.
2. Як ви розумієте основні положення, які викладалися в лекції?
3. Як тісно, на вашу думку, лекційний курс був пов'язаний з іншими Формами навчання(практичними, консультаціями?)
4. Чи задоволені ви наочністю викладення матеріалу за допомогою дошки, технічних засобів, наочного приладдя?
5. Як ви оцінюєте темп викладення лектором матеріалу, що читається?
6. Яке значення, на вашу думку, має даний курс для вашої майбутньої спеціальності?
7. Чи вільно, на вашу думку, викладався матеріал лекції?
8. Як ви вважаєте, чи з захопленням читав викладач свої лекції?
9. Чи завжди, на вашу думку, лектор знаходив контакт з аудиторією?
10. Який, на вашу думку, рівень культури мови викладача, його ерудиції?
11. Яке, на вашу думку, відношення викладача до студентів?
12. Чи об'єктивний, на вашу думку, викладач в оцінці знань студентів?
13. Який вплив на формування ваших поглядів і світогляду вчинили лекції даної дисципліни й сам лектор?
(Кожна якість чи параметр оцінюється
за ІОО-бальною шкалою).
Анкета "Викладач очима студента"
Код Якість викладача Оцінка
1. Викладає матеріал ясно, доступно
2. Роз'яснює складні місця
3. Виділяє головні моменти
4. Вміє викликати та підтримати інтерес аудиторії до предмета
5. Слідкує за реакцією аудиторії
6. Ставить запитання, спонукає до дискусії
7. Дотримується логічної послідовності у викладенні
8. Демонструє культуру мови, чіткість дикції, нормальний темп викладення
9. Вміє зняти напругу і втому аудиторії
10. Орієнтує на використання вивченого матеріалу в майбутній професії та суспільній діяльності
11. Творчий підхід та інтерес до свого діла
12. Доброзичливість і такт по відношенню до студентів
13. Терпіння
14. Вимогливість
15. Зацікавленість в успіхах студентів
16. Об'єктивність в оцінці знань студентів
17. Повага до студентів
18. Приваблює високою ерудицією, манерою поведінки, зовнішнім виглядом
19. Сума балів
20. Ви закінчили оцінку майстерності ваших викладачів, щоб оцінити її обгрунтованість, просимо вказати, яку частину занять викладача ви відвідали (у процентах)
Оцінка якостей викладача за частотою ъх прояву на заняттях (по 9-бальній шкалі) 9-8 - завжди, 7--6 - часто, 5-4 - 50%, З-2 - рідко, 1- відсутні, О - не можу оцінити.
Анкета "Викладач очима студента"
Розвиток студентського самоуправління передбачає вивчення думки студентів про якість викладання навчальних дисциплін і лекційної майстерності викладачів і також її врахування при проведенні атестації викладачів і конкурсного обрання їх на посаду. З цією метою просимо вас відповісти вас на питання даної анкети, в якій перелічені професійні і особисті якості викладача вищої школи. Оцініть ці якості ваших викладачів по 9-бальній шкалі, де 9-8 балів - якість проявляється практично завжди; 7-8 балів - якість проявляється часто; 5-4 бали - якість проявляється на рівні 50%; 3-2 бали - якість проявляється рідко; 1 бал - якість практично відсутня; 0 балів - не можу оцінити. Підписувати анкету не обов'язково.
Показники Прізвище, ім'я,
по-батькові
№ Якість викладача A B C D E F I J H
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 Викладає матеріал ясно,

 
 

Цікаве

Загрузка...