WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Теоретичні засади комп’ютерного тестування з електротехніки у вищій педагогічній школі - Реферат

Теоретичні засади комп’ютерного тестування з електротехніки у вищій педагогічній школі - Реферат

пов'язаних не із змістом запитання, а з особливостями подання результату у форматі, необхідному для програми. Зокрема, якщо програма передбачає отримання відповіді у цифровому форматі, вона має відповідним чином реагувати на літерний формат і не сприймати це як помилкову відповідь, а коригувати дії того, хто навчається.
Електронні тести з одиничним чи множинним вибором не завжди забезпечують оптимальність виявлення відповідних рівнів знань, сформованості вмінь і навичок. Це пов'язано з необхідністю використовувати контрольні завдання, для вирішення яких студенту потрібно виконати декілька логічних кроків. Тому виникає потреба розробки систем, які передбачають діалог із тим, хто навчається, не лише через вибір ним варіанта відповіді, а й дозволяють відобразити логічну послідовність дій (наприклад, у вигляді послідовного набору формул, залежностей, які вводяться з клавіатури ПЕОМ) [7]. У цьому контексті найбільш оптимальним є педагогічний діалог. Його реалізація передбачає те, що система "розуміє" відповідь того, хто навчається, інтерпретує її з позицій здійснення студентами відповідної діяльності, не тільки фіксує утруднення, а й установлює їх причини [7; 12].
Важливе значення при організації контролю має механізм зворотного зв'язку, який є одним із психологічних механізмів навчання. Виділяють інформаційний зворотний зв'язок та зворотний зв'язок, орієнтований на знання результату. Інформаційний має допоміжний навчальний вплив і призначений для усунення як самої помилки, так і її причини. Зворотний зв'язок орієнтований на результат, реалізує мотивацію навчальної діяльності. До зворотного зв'язку ставлять такі вимоги: повідомлення про помилку у дружній формі; якщо система передбачає пояснення причини помилки, то це має здійснюватися з урахуванням вікових особливостей студентів та рівня їх підготовки; можливість порівняння відповіді з правильною; раціональне підкріплення правильних відповідей заохоченнями та зменшення акцентування на неправильних відповідях [7; 13].
Крім того, комп'ютерне тестування надає можливість: установлення коефіцієнтів складності завдань, які зберігаються разом із ними (більшість навіть найпростіших тестових оболонок дозволяє задавати такі коефіцієнти); виділення коефіцієнтів складності для різних груп (відповідно до рівнів засвоєння чи профілю навчання); введення студентом в комп'ютерну систему своїх даних, які фіксуються й використовуються при формуванні результату з можливістю його видачі на монітор чи паперовий носій [7; 9]; встановлення фіксованої ваги кожного тестового завдання відповідно до його функцій, що визначаються, наприклад, цільовою програмою (за П.Атаманчуком - основними пізнавальними завданнями заняття, теми та визначення рівнів їх засвоєння) [2; 7].
Як приклад наведемо один із можливих алгоритмів конструювання тестів, що можуть потім реалізовуватися за допомогою ПЕОМ: 1) розгляд та встановлення чітких обмежень щодо змісту завдання; 2) формулювання максимальної кількості різнобічних варіантів, релевантних змісту завдання; 3) перевірка завдань на великій вибірці студентів; 4) виконання аналізу завдань тесту та відбір найбільш ефективних; 5) перевірка валідності завдань на новій вибірці та перевірка на охоплення ними відповідного контексту; 6) перевірка валідності тесту, визначення норми для нього, виконання факторного аналізу та порівняння його з процесом відбору та аналізу завдань; 7) розробка рекомендацій щодо виконання тесту [7; 9].
Зауважимо, якість розробленого комп'ютерного тесту значною мірою залежить від розташування завдань на екрані монітора, темпу їх зміни, використаних графічних і аудіо можливостей ПЕОМ, кольорової гами і т. ін. При роботі тестової програми на екрані монітора мають бути передбачені: поле питання; поле ілюстрацій; поле варіантів відповіді; інформаційне поле; поле пояснення правильної відповіді; сховане поле якості відповіді; кнопки керування. Поле питання містить власне саме питання. Поле ілюстрацій є необов'язковим елементом. Воно містить ілюстрацію до питання, а також може містити елементи робочого поля, якщо деякі ділянки ілюстрації є активними стосовно курсору миші. Поле варіантів відповіді - власне містить варіанти відповіді. Інформаційне поле. У ньому з'являється підказка про те, що потрібно робити в той або інший момент, і пояснюється отриманий результат. Поле пояснення правильної відповіді призначено для того, щоб надати студентові пояснення правильної відповіді, а саме міркування, які могли б привести до правильної відповіді. Природно, що це поле з'являється на екрані тільки після того, як студент дав зрозуміти, що він зробив свійостаточний вибір. Має сенс видавати таку інформацію на екран у тих випадках, коли той, хто навчається, дав або неправильно або частково не правильну відповідь. Сховане поле якості повідомляє про ступінь правильності даної відповіді, зрозуміло, воно з'являється після остаточної відповіді на запитання. Кнопки керування призначені для вибору відповідей або для переходу в разі відмови до наступного запитання.
На наш погляд, у контролюючій тестовій програмі необхідно передбачити такі можливості: не можна одночасно ввійти в тест під тим самим ім'ям із різних комп'ютерів; не можна пройти той самий тест два рази підряд під тим самим ім'ям; оцінка за тест виставляється після його проходження і зберігається на сервері; після проходження тесту можна переглянути свої відповіді і помилки на комп'ютері або в будь-який час на сервері; установлюється обмеження часу на проходження тесту, або питання, на які не встиг відповісти студент, зараховуються як неправильні [3].
Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, зазначимо: комп'ютерний тестовий контроль успішності навчальних досягнень з технологічних дисциплін, зокрема з електротехніки, тих, хто навчається, є перспективним напрямом освітнього середовища, який швидко розвивається і вдосконалюється. Разом із цим зауважимо що, не варто перекладати всі контролюючі функції на комп'ютер з огляду лише на те, що це спрощує сам процес контролю. Особливо це стосується підготовки майбутніх учителів із природничо-математичних та технологічних дисциплін у педагогічних навчальних закладах, де в оволодінні предметом значну роль відіграють уміння і навички (наприклад, експериментальні), які не завжди можна перевірити за допомогою ПЕВМ. Комп'ютерне тестування має бути одним із можливих елементів діагностики знань студентів. Використання комп'ютерного тестування повинно бути науково обґрунтовано, підкріплено відповідною психолого-педагогічною і матеріально-технічною базою. Перспективу нашого дослідження ми вбачаємо в удосконаленні існуючих та створенні нових тестових програм, як з використанням відомих оболонок, так і з залученням сучасних засобів програмування, які б відповідали дидактичним та методичним принципам організації навчально-виховного процесу.
ЛІТЕРАТУРА
1. Анісімов І.О., Борисов О.А., Левитський С.М., Ткачук А.В. Комп'ютерна програма тестування студентів // Вісник ЧДПУ
ім. Т.Г.Шевченка. Серія: педагогічні науки. - Чернігів: ЧДПУ, 2000. - Вип. 3. - С.146-149.
2. Атаманчук П.С. Цільова навчальна програма та пошуково-творча діяльність як передумови формування інтегральних особистісних якостей у навчанні фізики // Вісник ЧДПУ ім. Т.Г.Шевченка. Вип. 13. Серія: педагогічні науки: Зб. у 2-х т. - Чернігів: ЧДПУ, 2002. - Т.1. - С.5-7.
3. Барановський В.М., Василевський С.Ю., Грищенко С.М. Тестовий контроль знань під час вивчення фізики у кредитно-модульній системі // Вісник ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка. Вип. 30. Серія: педагогічні науки: Зб. - Чернігів: ЧДПУ, 2005. - С.11-13.
4. Бєльчев П.В. Проектування педагогічних тестів контролю знань // Збірник наукових праць (Матеріали науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті" (16-18 травня 2001р.)). - Бердянськ: БДПІ, 2001. - С.90-94.
5. Булах І.Є. Теорія і методика комп'ютерного тестування успішності навчання (на матеріалах медичних навчальних закладів): Дис… доктора пед. наук: 13.00.01 / Київський нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 1995. - 430с.
6. Вільямс Р., Маклін К. Комп'ютери в школі. - К.: Рад. школа, 1988. - 295с.

 
 

Цікаве

Загрузка...