WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Теоретичні засади комп’ютерного тестування з електротехніки у вищій педагогічній школі - Реферат

Теоретичні засади комп’ютерного тестування з електротехніки у вищій педагогічній школі - Реферат

використання яких студентом свідчить про рівень засвоєння даного поняття. Тобто, будується еталон та формулюються ознаки засвоєння поняття мовою способів навчальної діяльності (вміння відтворити визначення поняття, знання співвідношень понять з іншими та ін.) Ознаки групуються відповідно до рівнів засвоєння. З урахуванням виділеної структури поняття створюються діагностичні завдання для поточного та тематичного контролю [7; 8].
Як зазначає І.Булах [5], комп'ютерне тестування успішності дає можливість реалізувати основні дидактичні принципи контролю навчання: принцип індивідуального характеру перевірки й оцінки знань; принцип системності перевірки й оцінки знань; принцип тематичності; принцип диференційованої оцінки успішності навчання; принцип однаковості вимог викладачів до студентів.
Крім зазначених загальнодидактичних принципів щодо діагностики успішності тих, хто навчається, комп'ютерне тестування надає можливість [11]: реалізувати беззатримний зв'язок у процесі вимірювання - результат; реалізувати статистично достовірний багатофакторний аналіз успішності навчання кожного студента; візуалізувати діяльність суб'єктів навчального процесу; проводити постійне вдосконалення комп'ютерної тестової системи з метою її еволюційного розвитку.
Підкреслимо такий психологічний аспект. Контрольні заходи завжди з боку тих, хто навчається, викликають підвищену тривожність, певну стресову ситуацію, яка може бути пояснена очікуванням негативної реакції з боку викладача на не правильну відповідь. При комп'ютерному тестуванні студент почувається впевненіше, адже процес діагностики навчальних досягнень фіксує комп'ютерна система і результат з'являється тільки після закінчення роботи з усім тестовим завданням.
Рис. 1. Перша форма завдань
Крім того, сучасні програмні засоби мають дружній інтерфейс, адаптовану систему заохочення (заохочувальні фрази і рекомендації) та коректних зауважень студентові, що сприяє зменшенню впливу стресових чинників. Позитивними для тих, хто навчається, можуть бути і часові обмеження, які ставить система тестування, формуючи питання. [7].
На сьогоднішній день найбільш поширеними є кілька форм тестових завдань. Історично першою була форма, коли правильну відповідь потрібно обрати серед запропонованих. Це так звані тести "закритої форми". З точки зору достатньо малої вірогідності випадковості правильної відповіді та психологічної обґрунтованості обмеження кількості варіантів рекомендуються завдання з 4-5 варіантами відповідей. Наприклад, (Рис. 1).
Друга форма має завдання "доповнити" відповідь до правильної (не більше кількох слів). Наприклад: "Коефіцієнт потужності (Соs ?) можна розрахувати як відношення активного опору до _____________".
Третя форма тестових завдань передбачає необхідність "установити відповідність" між елементами двох множин, при цьому кожному елементу першої відповідає один і тільки один елемент другої множини. Наприклад, (Рис. 2):
Рис. 2. Третя форма завдань
Четверта форма завдань - завдання, в яких потрібно встановити правильну послідовність дій, процесів, обчислень, операцій і т. ін. Наприклад: "Оберіть послідовність дій при аналізі електричного кола постійного струму за допомогою законів Кірхгофа: довільно обрати напрями струмів у витках кола та напрям "обходу" контурів; перевірити відповідність кількості записаних рівнянь системи кількості невідомих струмів; визначити кількість невідомих струмів та визначити кількість вузлів та незалежних контурів у колі, що досліджується; записати рівняння у відповідності до І закону Кірхгофа (важливо пам'ятати, що рівнянь має бути на одне менше, ніж загальна кількість вузлів у колі); записати рівняння у відповідності до ІІ закону Кірхгофа (важливо пам'ятати, що рівнянь має бути стільки, скільки незалежних контурів у досліджуваному колі); розрахувати систему".
П'ята форма завдань - завдання на конструювання відповіді шляхом послідовного вибору елементів із меню, у тому числі і графічного. Наприклад, (Рис. 3):
Із елементів R, ХL, ХС складіть електричне коло однофазного змінного струму у якому можливий резонанс струмів
Рис. 3. П'ята форма завдань
Шоста форма - уведення відповіді на питання з клавіатури комп'ютера. Наприклад, (Рис.4):
Яким способом з'єднані обмотки трифазної системи змінного струму, представлені на рисунку?
Рис. 4. Шоста форма завдань
При створенні тесту слід ураховувати рівневий підхід, тобто кожному питанню тесту зазвичай присвоюється рівень складності (легкий - 1 бал, середній - 2 бали, складний - 3 бали), що дає можливість проходити тест як у звичайному, так і адаптивному режимах. Наприклад: "Котушка, що має 1000 витків, розташована у магнітному полі. При зникненні магнітного поля в котушці індукується електрорушійна сила 10 В. 1 бал. Який максимальний магнітний потік пронизує котушку, якщо магнітне поле зникає за 0,1 с? 2 бали. Який максимальний магнітний потік пронизує один виток котушки? 3 бали. Яка електрорушійна сила індукується в одному витку котушки, якщо магнітний потік у ній зростає від нуля до половини максимального значення?"
Тест має цілком відбивати контрольований матеріал, не містити надлишкових завдань, відповідати цілям тестування. Серед відповідей можна передбачити і більше однієї правильної. Крім правильних та неправильних, можуть бути також частково правильні, які є точними, але не вичерпними, або правильними за певних умов. Це дещо ускладнює завдання студента і робить його менш формальним [1]. Наприклад, дивись рис. 5.
Аналіз існуючих тестових завдань дозволяє виявити такі їх головні вади: одноманітність побудови; певна зорієнтованість на неістотне, другорядне; недостатня увага до творчої діяльності, вмінь і навичок тих, хто навчається; нечіткість формулювання, що породжує двозначність, а, отже,дезорганізує роботу студентів.
Дотепер у науковій літературі немає єдиного погляду на те, якою має бути оптимальна кількість тестових завдань. На нашу думку, збільшувати кількість завдань в умовах часового ліміту можна лише за рахунок завдань з уже сконструйованою відповіддю. Позитивним у завданнях із множинним вибором є те, що за їх допомогою порівняно за короткий час можна визначити рівень засвоєння великої кількості фактологічних знань. Але такі завдання обмежують можливості тих, хто навчається творчо виразити себе, їх вадою є те, що з кількох відповідей деякі правильні можна вгадати [4].
Проектуючи контролюючу комп'ютерну програму, чітко визначають, що саме буде відображатися на екрані; наскільки мова, якою формулюються запитання, є зрозумілою для студента; чи доцільно використовувати спеціальні ефекти; як забезпечити захист пакету від неправильних (несанкціонованих) дій; як створити умови, за яких студент максимально зосереджує увагу на суті поставленого запитання, а не на особливостях роботи програми, яка здійснює контроль та оцінювання [6; 7].
Яким чином у системі електропостачання здійснюється компенсація реактивної потужності?
№ Варіанти відповідей Коментарі
1. Генеруванням у систему електропостачання реактивної індуктивної потужності компенсації Частково правильна відповідь. Це справедливо для мереж напругою понад 1000 В, де значними є ємності між фазними провідниками та фазними провідниками і землею у лініях електропередач, внаслідок чого з'являється надлишкова ємнісна складова реактивної потужності
2. Генеруванням у систему електропостачання реактивної ємнісної потужності компенсації Частково правильна відповідь. Це справедливо для мереж напругою до 1000 В, де внаслідок роботи електричних машин не у номінальному режимі з'являється надлишкова індуктивна складова реактивної потужності.
3. Генеруванням у систему електропостачання активної потужності компенсації Неправильна відповідь. Величина активної потужності не впливає на величину коефіцієнта потужності:
4. Генеруванням у систему електропостачання складової реактивної потужності відповідно до умови:
Правильна відповідь
Рис. 5. Ускладнене завдання
На нашу думку, у навчально-контролюючих системах необхідно передбачити можливість керування діями студента та забезпечити можливість розмежування помилкових дій,

 
 

Цікаве

Загрузка...