WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Теоретичні засади комп’ютерного тестування з електротехніки у вищій педагогічній школі - Реферат

Теоретичні засади комп’ютерного тестування з електротехніки у вищій педагогічній школі - Реферат


Реферат на тему:
Теоретичні засади комп'ютерного тестування з електротехніки у вищій педагогічній школі
Виклики ХХІ століття, найближча перспектива приєднання України до Болонського процесу зумовлюють модернізацію вітчизняної системи освіти, в тому числі вищої педагогічної, інтенсифікують перехід до кредитно-модульної системи організації навчально-виховного процесу, що загалом на основі національних надбань світового значення та усталених європейських традицій має забезпечувати формування майбутніх фахівців, здатних здійснювати професійну педагогічну діяльність на демократичних та гуманістичних засадах, бути конкурентоспроможними на сучасному світовому ринку праці та послуг.
Безсумнівно, важливою передумовою підвищення якості підготовки майбутніх фахівців є розвиток і вдосконалення форм і методів контролю навчальних досягнень, який реалізує зворотній зв'язок у навчанні, забезпечуючи можливість оперативного регулювання й коригування цього процесу. Контроль має обіймати всі ланки педагогічного процесу і сприяти його вдосконаленню. Серед можливих форм контролю (усне опитування, письмове опитування, поєднання усного і письмового опитування тощо) все більшої популярності набуває комп'ютерне тестування. Зауважимо, що зазначеному питанню у своїх працях приділяла увагу значна кількість дослідників, зокрема І.Анісімов, П.Атаманчук, М.Головко, О.Іваницький, А.Кух, С.Левитський, П.Самойленко, О.Сергєєв, В.Сергієнко, В.Шарко, М.Шут та багато інших. Але, на наш погляд, проблема психолого-педагогічного обґрунтування створення комп'ютерних тестів із технологічних дисциплін, зокрема з електротехніки, не знайшла вичерпного розв'язку.
У пропонованій статті ми викладаємо власний погляд на теоретичне обґрунтування створення комп'ютерних тестів з електротехніки - дисципліни циклу професійної та практичної підготовки майбутніх учителів фізики і трудового навчання - як засобу діагностики якості підготовки майбутніх фахівців в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
Тест (з англ. "test" - проба, іспит дослідження) - стандартизовані завдання, за результатами виконання яких судять про знання, вміння та навички. Цей термін запровадив до вжитку в 1899 році американський психолог Дж.Кеттл. Із початку 90-х років ХХ ст. тестування набуло значного поширення у практиці науки й освіти. Це пов'язано насамперед з відповідною оцінкою кількісних методів у психолого-педагогічних науках; із невдоволенням викладачів багатьма аспектами процесу перевірки знань тих, хто навчається; інтересом до проблем дидактичної діагностики. Тестування, як і будь-який інший метод діагностики успішності навчальних досягнень, має власні переваги й вади. До перших відносять: індивідуалізацію процесу навчання (автономність); об'єктивність; певний психологічний комфорт студентів під час тестування; оперативність; можливість застосування технічних засобів. До других можна віднести: складність розробки науково обґрунтованого змісту тестів; можливість відгадування студентами правильних відповідей, а, отже, вірогідність помилкової оцінки; відсутність безпосереднього діалогу між викладачем і студентом і, як наслідок, відсутність пояснення помилки; і найголовніше, на наш погляд, для майбутніх учителів - відсутність необхідності говорити під час діагностики знань (нема переходу до мовленнєвого відтворення, не виробляється звичка чітко і зрозуміло формулювати та обґрунтовувати власні думки).
Тести повинні відповідати низці вимог. Вони мають бути: відносно короткотерміновими, тобто не вимагати великих затрат часу; однозначними, тобто не допускати вільного тлумачення тестового завдання; правильними, тобто виключати можливість формулювання багатозначних відповідей; інформаційними, тобто такими, які забезпечують можливість зіставлення кількісної оцінки за виконання тесту з порядковою. За допомогою тестів ефективно забезпечується попередній, поточний, тематичний і підсумковий контроль знань, умінь та навичок.
Основними характеристиками якості тесту є [14]: 1) релевантність - характеризує ступінь логічної відповідності змісту тесту і мети навчання. Релевантність показує, наскільки вдало вибрані завдання тесту з погляду перевірки результатів навчання; 2) збалансованість - характеризує відношення кількості питань, які перевіряють кожний аспект результатів навчання, до ідеального для даного тесту; 3) ефективність - ефективним вважається тест, який за одиницю часу дає значну кількість незалежних даних про знання і вміння того, хто навчається; 4) об'єктивність - питання тесту вважають об'єктивним, якщо всі експерти оберуть одну і ту ж правильну відповідність із запропонованого їм набору. Розбіжність в оцінках експертів може виникати при нечітко поставлених запитаннях; 5) наявність диференціюючого характеру - здатність питань розрізняти студентів різного рівня підготовки, причому до кожної групи (з "високими" і "низькими" результатами) входять по 27% від загальної кількості студентів (як засвідчують дослідження в галузі математичної статистики, така вибірка є оптимальною для випадків нормального розподілу результатів тестування). Для обчислення диференціюючого характеру певного запитання тесту від кількості правильних відповідей на це запитання у групі з "високими" результатами ( ) віднімають кількість правильних відповідей на нього у групі з "низькими" показниками ( ). Ця величина характеризує диференціюючий характер запитання. Однак вона не враховує кількості студентів, що виконували тест, і є ненормованою. Щоб підрахувати показник розрізнення (Д), цю величину ділять на кількість тих, хто навчається, що відповідає 27%: . Показник розрізнення може змінюватись у межах [-1, +1]. Від'ємне значення показника розрізнення свідчить про низьку якість запитання. Добрими вважаються запитання з показником розрізнення більшим 0,4 [10]; 6) валідність - ступінь відповідності результатів тесту певному об'єктивному показнику. Зазвичай розрізняють 4 типи валідності (Див. табл. 1) [10].
Таблиця 1
Типи валідності
Тип Основна проблема Спосіб перевірки Основне використання
"Передба-чувальна" валідність Чи передбачають насправді результати тесту істотні сторони виконання певної задачі в майбутньому? Пред'явіть тест і використайте його для передбачення результатів. Через деякий час проведіть вимірювання результату. Порівняйте передбачення з результатом Тести використовуються при відборі й класифікації
Валідність збігу Чи дають можливість тестові оцінки визначати суттєві моменти теперішніх дій? Пред'явіть тест. Одержіть прямий вимір іншого виду дій.
Порівняйте обидва Тести, призначені для заміни менш зручних способів дослідження
Валідність змісту Чи дає цей тест чистий вимір виконання певного важливого типу задач? Порівняйте логічні частини тесту зі змістом, який за припущенням перевіряється (вимірюється) Тести досягнень
"Конструк-тивна" валідність Як можна результати, одержані за допомогою даного тесту, пояснити психологічно? Висуньте гіпотезу,перевірте її експериментально за допомогою якогось іншого способу Тести, що використовуються в наукових дослідженнях для діагностики розумового розвитку
З розвитком сучасних інформаційних технологій усе більшого поширення набувають технології тестування із застосуванням комп'ютерів і спеціалізованих програм. Ідея використання обчислювальної техніки для організації контролю знань виникла у другій половині ХХ ст. Спочатку електронно-обчислювальні машини використовувались для формування звітності щодо успішності тих, хто навчається. Одним із перших застосувань комп'ютера з метою оцінювання знань було тестування з використанням перфокарт, які містили варіанти відповідей. Учні або студенти обирали правильні (на їх думку) відповіді і закреслювали їх олівцем. Ці помітки зчитувались оптичним приладом і оброблялись комп'ютером [6; 7].
Сьогодні найбільш поширеними технологіями комп'ютерного тестування є такі, які передбачають використання контролюючих програм. Для створення контролюючої програми, наприклад, тестової, необхідно провести попередню обробку навчального матеріалу. На цьому етапі пропонується виділити групу способів навчальної діяльності, правильне

 
 

Цікаве

Загрузка...