WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Нестандартні уроки як засіб розвитку пізнавального інтересу школярів при вивченні іноземної мови - Реферат

Нестандартні уроки як засіб розвитку пізнавального інтересу школярів при вивченні іноземної мови - Реферат


Реферат на тему:
Нестандартні уроки як засіб розвитку пізнавального інтересу школярів при вивченні іноземної мови
Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті передбачає реалізацію принципу гуманізації освіти, методологічну переорієнтацію процесу навчання з інформативної форми на розвиток особистості, індивідуально-диференційований і особистісно орієнтований підходи до навчання. У цьому процесі найважливіше місце належить уроку - основній формі навчання, а також його різновиду - нестандартному уроку. Удосконалення методики проведення нестандартного уроку розглядається нами як один із найважливіших напрямків підвищення пізнавального інтересу до вивчення іноземної мови, якості знань учнів. У свою чергу вдосконалення методики проведення нестандартного уроку передбачає знання вчителем педагогічної науки і його спроможність оцінювати свою роботу. Зміни в навчальному процесі ставлять нові вимоги до діяльності вчителя, яка орієнтована на учня, і це викликає необхідність по-новому підійти до проблеми нестандартного уроку.
Проблема розвитку пізнавальних інтересів цікавила вітчизняних педагогів, таких, як: А.Алексюк, О.Біляєва, Е.Голанд, Л.Гордон, О.Синиця, В.Сухомлинський, В.Онищук, О.Савченко та інші. Однак через багатоплановість ця проблема не підпадає під однозначне вирішення. Формування стійких і глибоких інтересів у школярів, є завданням першорядної важливості. Актуальність проблеми полягає в тому, щоб через упровадження нестандартних форм навчання виховувати в учнів пізнавальний інтерес до вивчення іноземної мови. Проблемою нестандартних форм навчання займались А.Бородай, Ю.Мальований, О.Дорошенко, С.Ніколаєва, О.Тернопольський, І.Підласий та інші. Але аналіз наявної літератури показав, що не всі аспекти варіативності уроку вивчені.
Мета роботи - розглянути вплив нестандартних уроків на розвиток пізнавального інтересу і активності школярів при вивченні іноземної мови.
А.Бородай підкреслює, що нестандартний урок - це імпровізоване навчальне заняття, що має нетрадиційну структуру. Назви уроків дають певне уявлення про цілі, завдання і методику проведення таких занять. Нестандартні уроки не передбачають прямої залежності від змісту, методів і форм навчання. Частіше метод визначає зміст. Самостійний пошук випереджає навчання, самопізнання обдарованих дітей; творчий підхід талановитого вчителя, дозволяє вибірково ставитися до змісту, відкидати непотрібне, зайве, нецікаве [1, с.205].
Поширеними методиками, методами і прийомами на нестандартних уроках є ділові, рольові ігри, моделювання, імітація, імпровізація, де саме середовище впливає на учня і перебудовує навчально-виховний процес. Нестандартні уроки пов'язані з груповими формами роботи. КВК - групи і капітан, громадський огляд знань, комісії, подорожі-екскурсії. При розкритті функціональних обов'язків у групі кожен учень сам шукає своє місце за здібностями. Якщо робота проводиться не регулярно, то учні можуть бути пасивними на рівні присутності, якщо - в системі, то, як правило, пасивних не буває.
А.Бородай зазначає, що неждане, непередбачене загострює увагу учня і викликає інтерес. Не зміст відіграє важливу роль, а невідомість. Вагомим психологічним стимулом є свобода вибору свого статусу, своєї позиції, перевірка власних поглядів, утвердження в колі однолітків і в почуттях учителя. Спочатку окремі учні слабо включаються в нові підходи до навчання. Поступово вони починають діяти, приділяють велику увагу формі взаємовідносин, спілкування і тільки з часом цікавляться змістом. Це суперечить системі навчання базисних знань, де головну увагу приділяють логіці навчання, змісту.
Таблиця 1
Використання нестандартних форм навчання
на уроках іноземної мови у 8-х класах

п/п Форми навчання %
1. Уроки-подорожі 11
2. Ділова гра 3
3. Урок-діалог 12
4. Урок-пресконференція 8
5. Уроки-ігри "Поле чудес" 7
6. Уроки-конкурси 5
7. Традиційний урок 54
Важливою умовою ефективності проведення нестандартних уроків з англійської мови є наявність позитивних емоцій. На цих уроках, як правило, незадовільні оцінки не ставлять і не принижують гідність учня. Вільна участь дітей пов'язана з пріоритетністю знання і з загальною думкою, яка складається на основі самовираження.
У ході експерименту вивчався досвід роботи вчителів школи, а також проводилось опитування вчителів, які саме нестандартні уроки англійської мови вони проводять. Як видно з таблиці, вчителі частіше використовують традиційні уроки, а нестандартні форми навчання застосовують в недостатній кількості. Мало приділяється уваги урокам-конкурсам, іграм на заняттях з іноземної мови.
Учителям більше уваги треба приділяти роботі з розвитку пізнавальних інтересів учнів. Цьому сприяють проблемний виклад знань, виконання учнями самостійних завдань, використання дидактичних, ділових, рольових ігор.
Аналіз спостережень показав, що вчителі іноземної мови мало та не завжди вчасно використовують нестандартні уроки. Через те в учнів виявлено низький та середній рівень інтересу до англійської мови; низький рівень пізнавального інтересу до предмета; переважають задовільні і незадовільні оцінки. На основі вивченого передового досвіду, аналізу наукової, методичної літератури нами складена й апробована програма, зміст якої вміщує тематику уроків за навчальним планом [5]. Уроки були розроблені так, щоб кожному учневі завдання були доступними. Ми намагалися зробити уроки цікавими й актуальними для школярів. Це сприяло б підвищенню їх пізнавального інтересу.
Наведемо приклади вправ, які ми використовували при впровадженні нестандартних форм навчання іноземної мови.
І рівень вправ. Мета - навчити учнів "реплікування", тобто швидко адекватно реагувати на подану вчителем / диктором репліку, а також продукувати ініціативну репліку. І рівень включає умовно-комунікативні рецептивно-репродуктивні та репродуктивні вправи - на імітацію, підстановку, трансформацію, відповіді на запитання, повідомлення або запит певної інформації, спонукання до певних дій тощо. Типові режими роботи вчителя та учнів у процесі виконання вправ цього рівня: учитель-клас / клас-учитель; учитель-учень 1, учитель-учень 2; учень 1-учитель, учень 2-учитель і т.п. Розглянемо вправи першого рівня на матеріали теми: "Дозвілля", підтеми "Театр". Усі завдання до вправ у прикладах подаються рідною мовою, на уроці вони, звичайно, даватимуться відповідною іноземною мовою.
Таблиця 2
Дослідно-експериментальна програма використання нестандартних форм навчання
Форми проведення Теми, які вивчаються Задачі Години
Вправи І рівня
Урок-імітація "Дозвілля" "Театр" Навчити учнів "реплікування", швидко реагувати на репліку вчителя
2
Вправи ІІ рівня
Комунікативно-продуктивні вправи
Урок-створення мініатюр "Гості з Великобританії" Навчити самостійно вживати ініціативні репліки
1) робота в парах
2) робота всіх учнів у класі
Прийом "карусель"
2
Вправи ІІІ

 
 

Цікаве

Загрузка...