WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Гносеологічний аналіз поняття готовності особистості до безперервної освіти - Реферат

Гносеологічний аналіз поняття готовності особистості до безперервної освіти - Реферат

компетентностями); 4) вольовому (самоконтроль, самомобілізація, вміння управляти діями); 5) оцінному (самооцінка своєї підготовленості і відповідність процесу розв'язання завдань оптимальним зразкам) [9, 92].
Проаналізувавши низку поглядів дослідників щодо компонентного змісту поняття готовності ми узагальнили їх і подали у зведеній таблиці, що дозволяє виявити риси спільного та відмінного у підходах та критеріях.
Окремі автори (М.Левченко, В.Ядов) наголошують на настановному характері готовності, на її взаємозв'язку з професійною придатністю, розглядають готовність як сплав особистої психологічної готовності і підготовленості.
У педагогічній науці часів СРСР існувало два підходи до розуміння поняття готовності: функціонально-психологічний та особистісний.
Перший передбачає вивчення готовності як певного стану особистості, як психологічної умови успішного виконання діяльності, як вибірково-усвідомленої активності, яка спонукає особистість на діяльність; як психологічної установки, що функціонує на фоні загальної активності особистості, як стан, що передує усвідомленій поведінці, як соціально фіксовані установки, характерна поведінка особистості у суспільстві (Є.Кузьмін, В.Ядов та інші).
Особистісний (особистісно-орієнтований) підхід розглядає готовність як складне особистісне утворення, багатопланову і багаторівневу структуру якостей, властивостей і станів, які у своїй сукупності дозволяють конкретному суб'єктові успішно виконувати діяльність (К.Дурай-Новакова, М.Дяченко, Л.Кандибович, В.Сластьонін та ін.).
п/п Автори Компоненти готовності Спільні компоненти
1. В.Сєріков операційно-технічний мотиваційно-смисловий
2. М.Дяченко вольовий мотиваційний
оціночний орієнтовний
операційний
3. Е.Саф'янц, Л.Чернікова когнітивний мотиваційний
особистісний
4. Р.Лучечко професійний мотиваційний
психологічний
професійна свідомість
5. Л.Сохань, І.Єрмаков, Г.Несен вольовий мотиваційний
оціночний орієнтаційний
операційний
М.Дяченко і Л.Кандибович до структури стійкої готовності до складних видів діяльності включають позитивне ставлення до діяльності, адекватні до вимог професії риси характеру, здібності, темперамент, мотивацію; необхідні знання, вміння і навички; стійкі професійно-важливі особливості пізнавальних, емоційних і вольових процесів.
Р.Лучечко розуміє готовність до трудової діяльності як інтегральну освіту, яка включає наявність індивідуальних нахилів, спеціальних знань, умінь і навичок, а також комплекс індивідуальних психологічних, психічних та характерологічних особливостей, що забезпечують високу ефективність професійного функціонування людини [12, 21].
Л.Сохань, І.Єрмакова, Г.Несен [9, 133] соціальну готовність (компетентність) визначають як якісну характеристику особистості, здатність адекватно оцінювати навколишню дійсність на основі повноти знань про неї, які дають змогу зрозуміти основну закономірність соціальної ситуації, уміння знаходити інформацію в невизначеній ситуації й упевнено будувати свою поведінку для досягнення балансу між своїми потребами, очікуваннями, смислом життя і вимогами соціальної дійсності, уміння задовольняти бажання з опорою на норми.
Загалом готовність розглядається:
1) у зв'язку з різними умовами здійснення тієї чи іншої діяльності (Б.Жизневський) готовність відносить до певного виду діяльності як цілеспрямований вияв особистісних властивостей людини, зокрема її переконань, поглядів, мотивів, почуттів, вольових та інтелектуальних якостей, знань, умінь, навичок, установки [8, 17]. За В.Шадріковим, готовність до праці виявляється в активному, вибірково-позитивному ставленні до діяльності, соціально цінному професійному виборі та практичному включенні до виробничої діяльності, у здатності активно та швидко адаптуватися до виробництва, досягати високих успіхів).
2) у зв'язку з різними темпоральними характеристиками діяльності: тимчасова готовність (ситуативна) та тривала (стійка) готовність (Н.Левітов, Л.Нерсеян, В.Пушкін);
3) у контексті конкретних видів праці: трудової, спортивної, розумової, фізичної тощо (А.Ковальов);
4) як функціональна і особистісна готовність (К.Платонов, В.Пушкін, В.Серіков);
5) як психологічна і практична готовність (Є.Павлютенков, Н.Побірченко, Б.Федоришин);
6) як загальна і спеціальна (Б.Ананьєв, В.Моляко).
Відомі підходи, в яких готовність розглядається як стан (М.Дьяченко, Є.Ільїн, М.Левітов, Д.Мехіладзе, І.Назімов, Л.Нерсесян, В.Пушкін, В.Ядов), як якість особистості (Є.Павлютенков, К.Платонов, В.Серіков, Е.Федорчук, В.Шадрі-ков), як комплекс здібностей (Б.Ананьєв, С.Рубінштейн), як синтез певних особистісних якостей (С.Дибін, В.Крутецька, В.Шаринський), як системне особистісне утворення (С.Васильєва, А.Ведєнов, М.Дьяченко, Л.Кандибович).
Готовність як стійкий стан розглядається М.Левітовим, котрий визначає її як психічний стан особистості, що може бути тривалим та короткочасним і залежить від тих умов, у яких відбувається діяльність суб'єкта.
Є.Павлютенков виділяє моральну готовність, психологічну та практичну. Моральна - усвідомлення суспільної та особистісної значущoсті праці, намагання пристосовуватися до життя та праці, максимально використовувати власні сили та здібності в праці на користь суспільства, працелюбність, позитивне ставлення до різних видів праці.
На думкуЛ.Кондрашової, готовність до педагогічної діяльності є формою складного особистісного утворення, яка обумовлює бажання займатися педагогічною роботою, а також важливим показником становлення випускника педагогічного вузу. Готовність виступає в єдності двох напрямів - морального та психологічного. С.Ніколенко і Л.Кондрашова великого значення надають якостям особистості учителя. На їх думку, вчителеві необхідно володіти "не тільки об'ємом професійних знань, але і такими особистісними якостями, які забезпечують успішність виконання професійних функцій" [11, 8]. До них, на думку Л.В.Кондрашової, належать: моральні переконання, педагогічні здібності, професійна пам'ять та мислення, інтереси, працездатність, педагогічна спрямованість, психічна витривалість, емоційність, моральний потенціал особистості, тобто її ставлення до проявів, подій з огляду на моральні суспільні норми та вимоги щодо вихованості майбутнього вчителя.
Гносеологічний аналіз поняття готовності випускника педагогічного ВНЗ до безперервної освіти свідчить про необхідність як синергетичного, системного, комплексного підходу до цієї сфери діяльності людини, так і аспектного, елементного, компонентного дослідження.
ЛІТЕРАТУРА
1. Андрієвська Н.Ф. Формування готовності майбутнього учителя музики до організації дозвілля учнів: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. - К., 1994. - 180 с.
2. Войтко В.И., Гильбух Ю.З. Школьная психодиагностика: достижения и перспективы. - К.: Знание, 1980. - 48с.
3. Войченко А.П. Организация учебно-воспитательного процесса в педвузе как средство формирования профессиональной готовности студентов к педагогической деятельности (на материале преподавания пед. дисциплин и пед. приктики в нац. группах фак. рус. яз. и литературы): Автореферат дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. - Фрунзе, 1980. - 25 с.
4. Гриншпун С.С. Свойства нервной системы и профессиональная деятельность // Школа и производство. - 1995. - №1. - С.89-95.
5. Даль Владимир. Толковый словарь живого великорусского языка: Т.1-4. - М.: Рус.яз., 1981 - Т.1А-З. 1981. 699 с.
6. Дурай-НоваковаК.М. Формирование профессиональной готовности студентов к педагогической деятельности: Автореф. дисс. ... д-ра пед. наук: 13.00.01. - М., 1983. - 32 с.
7. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психологические проблемы готовности к деятельности. - Минск: Изд-во БГУ, 1976. - 176с.
8. Жизневский Б.П. Роль игры в формировании социально-психологической готовности к совместному труду // Психология совместного труда детей: Сб. науч. трудов. - М., 1987. - С.49-56.
9. Життєва компетентність особистості: Науково-методичний посібник / За ред. Л.В.Сохань, І.І.Єрмакова, Г.М.Нессен - К.: Богдана, 2003. - 520 с.
10. Зміст і технології шкільної освіти: Матеріали звітної наукової конференції інституту педагогіки АПН У-ни 28-30 березня 2000р. - К.: Пед. думка, 2000. - 116с.
11. Кондрашова Л.В. Внеаудиторная работа по педагогике в педагогическом институте. - К.: Вища школа, 1988. - 159с.
12. Лучечко Р.І. Формування готовності старшокласників сільської школи до трудової діяльності в умовах ринкових відносин: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. - К., 1994. - 147 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...