WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Вплив фразеологічних одиниць на мовленнєву культуру учнів - Реферат

Вплив фразеологічних одиниць на мовленнєву культуру учнів - Реферат


Реферат на тему:
Вплив фразеологічних одиниць на мовленнєву культуру учнів
Згідно з вимогами часу та замовленням суспільства сьогодні, як ніколи, гостро постає питання підготовки фахівців різного профілю, які володіють кількома іноземними мовами. Це, в свою чергу, диктує необхідність якісної підготовки школярів до користування різними іноземними мовами.
І хоч вільне володіння іноземною мовою залежить від багатьох факторів (уміння сприймати мовлення на слух, правильно оперувати граматичним матеріалом тощо), першорядного значення набувають лексичний запас, ерудованість та мовленнєве багатство потенційного учасника комунікативного процесу. Часткове вирішення цієї проблеми при вивченні англійської мови ми вбачаємо у розширенні мовного світогляду учнів шляхом ознайомлення їх з багатством лексичного складу, зокрема фразеологією англійської мови. Фразеологізмам властиві такі виразові якості як образність, емоційність, оцінність, експресивність. Образність є домінантною рисою фразеологічних одиниць, становить їхню естетичну цінність. У художній літературі фразеологічні звороти використовуються в авторському мовленні, роблячи його більш різноманітним, мальовничим, сповненим почуттів, а також у мовленні персонажів як один із засобів їх характеристики.
Фразеологічні звороти справедливо вважають одним із невичерпних джерел посилення експресивності та поглиблення логізації викладу. Вони збагачують наше уявлення про навколишню дійсність, відчутно поповнюють словниковий склад мови. Фразеологізми як яскравий стилістичний засіб здатний зробити мову сильною і красивою, образною і переконливою [1,2]. У зв'язку з тим, що використання фразеологізмів у художніх творах є показником високої мовної організації письменника, гнучкості його думки, ерудованості тощо, вважаємо за доцільне вивчати фразеологічні одиниці на уроках англійської мови у спеціалізованих класах.
Згідно з проектом Державного освітнього стандарту учні мають засвоїти мовний матеріал як засіб оформлення і розуміння висловлювання у процесі спілкування [4]. Для цього школярам необхідно зрозуміти та засвоїти комунікативні функції засобів спілкування для їх коректного вживання у відповідних мовленнєвих ситуаціях, уміти самостійно добирати саме ті мовні та мовленнєві засоби, що є оптимальними для реалізації комунікативного наміру та адектватними певній ситуації спілкування.
Чинна програма з англійської мови для спеціалізованих шкіл висуває серйозні вимоги до розвитку мовленнєвих умінь та навичок учнів. Школярі мають вільно й досить вправно вести бесіду, оперуючи мовним багатством, запорукою чого є використання різноманітної лексики взагалі й фразеології зокрема [10].
Мета статті: дослідити, як впливає використання фразеологічних одиниць на мовленнєву культуру учнів (на матеріалі англійської мови).
Вищеназваній проблемі присвячено низку праць сучасних методистів (І.А.Добровольська, Г.І.Подосиннікова, Н.М.Топтигіна, Є.О.Хохлачов). Так, Є.О.Хохлачов зазначає, що спеціальна фразеологічна робота є одним із шляхів збагачення усного мовлення учнів загальноосвітньої школи [12, 193]. Вона полягає в ознайомленні їх із фразеологічними зрощеннями, єдностями та сполученнями, що найчастіше використовуються в художній літературі.
Г.І.Подосиннікова говорить про необхідність навчання школярів ідіоматичних конструкцій,пояснюючи це тим, що ідіоматичність мовлення є психолінгвистичним феноменом своєрідності вербального менталітету нації, що ґрунтується на специфічності національного світосприйняття і виражається в закріпленні в узусі відповідної мови синкретичних, неподільних мовленнєвих одиниць [9, 37]. Саме такі мовленнєві одиниці, які не можна перекласти дослівно, відбивають особливості сучасного літературно-розмовного мовлення. Н.М.Топтигіна підкреслює, що специфіка використання ідіом, мовленнєвих штампів та інших видів фразеологічних одиниць у мовленні значною мірою відображає культуру спілкування як в англомовному середовищі, так і в будь-якій іншій спільноті [11, 41].
Сучасна англійська мова надзвичайно багата на стійкі сполучення слів та ідіоми, які вживаються для реалізації різних комунікативних намірів: для привернення уваги співрозмовника, підтвердження або коментування почутого, висловлення вдячності, згоди, прохання тощо. Тому важливість навчання фразеологічних одиниць є очевидною. Адже, як відомо, правильність, природність мовлення багато в чому залежать не тільки від того, чи використовує мовець фразеологічні одиниці, які зберігаються в його мовній пам'яті, але й від того, наскільки доречно він це робить. І.А.Добровольська стверджує, що для того, щоб сприймати мову як рідну необхідне не тільки глибоке знання самої мови, а й безпомилкове чуття стилю фразеологізму. Тому навчання вживати в мовленні фразеологічні одиниці, що узагальнюють і типізують кожен окремий вияв суспільного та особистого життя у досвіді цілих поколінь, є прекрасним засобом для розширення продуктивного лексичного запасу учнів [5, 37].
Отже, планомірна систематична робота щодо розвитку культури мовлення учнів загальноосвітньої школи засобами фразеології набуває актуальності на сучасному етапі.
Щоб з'ясувати рівень ознайомленості з англійською фразерлогією, нами було проведено анкетування серед учнів 6-11 класів ЗОШ №16 з поглибленим вивченням англійської мови.
Анкета
1. Чи знайоме вам поняття "фразеологія"?
a) так
b) ні
2. Чи використувуєте ви фразеологічні звороти в своєму мовленні?
a) так
b) ні;
c) не замислювався.
3. Для чого використовуються фразеологізми?
a) для збагачення мовлення;
b) для того, щоб зробити мову більш яскравою;
c) висловити власну думку.
4. Яке головне джерело фразеології:
a) мовлення;
b) літературні твори;
c) інші джерела.
Результати свідчать, що в цілому учні ознайомлені з поняттям фразеологізму, 63% учнів ІІ ступеня та 71% - ІІІ ступеня вміють виділяти деякі з них (знайомі) у тексті запропонованого твору, вживають у мовленні, 55% учнів 6-9 класів та 67% старшокласників основним джерелом англійських фразеологічних одиниць вважають твори художньої літератури. Відповідно 37% і 32% школярів називають джерелом фразеологізмів усне мовлення, а 8% і 1% учнів наводять інші джерела англійських фразеологізмів.
Учні ІІ-ІІІ ступенів цієї школи задовільно володіють уміннями та навичками, але водночас, мовлення учнів (особливо писемне) має ряд недоліків. На нашу думку, найсуттєвіший недолік полягає в тому, що мовлення учнів характеризується бідністю висловлювання думок, відсутністю їх емоційного забарвлення, обмеженістю виражальними мовленнєвими можливостями.
Для подолання цих недоліків нами було запропоновано різнорівневі вправи на опанування фразеологічних одиниць на прикладі творів Джона Ґолсуорсі "Власник" та "Сучасна комедія".
LEVEL 1
Task 1 (1 point)
Read the sentences and underline set expressions
1 And there in the dark of it he was sitting whenthey come, full of bubble and squeak.
2 One of these days they'd try and bring in prohibition, he shouldn't wonder but that cock wouldn't fight in England - too extravagant.
3 An old

 
 

Цікаве

Загрузка...