WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Лінгводидактичний аспект навчання старших дошкільників складати розповіді-роздуми - Реферат

Лінгводидактичний аспект навчання старших дошкільників складати розповіді-роздуми - Реферат

(чергування, аплікація, ручна праця, праця на природі);
" дискусійні мовленнєві ситуації (Як би ти вчинив? Як ти гадаєш?);
" постановка проблемно-пошукових питань.
Уведення ігрових мовленнєвих ситуацій з наскрізними персонажами (Чомучко, Томучко, Сова Мудруся) до мовленнєвої практики забезпечує розуміння дітьми того, для кого або для чого та за яких обставин вони звертаються. Ці ситуації не тільки мотивують висловлювання дітей, але й створюють конкретну ситуацію спілкування, наприклад:
" Сова Мудруся занепокоєна тим, куди відлітають восени птахи;
" Сова Мудруся чекає гостей та вирішує, якою (лляною чи паперовою) скатертиною накрити стіл;
" Пояснити Сові Мудрусі, чому три різні картинки мають однакову назву "Осінь".
2. Ознайомлювальний етап. Мета:
" Навчання дітей складати розповідь-роздум як цілісне зв'язне висловлювання, яке має тезу, доведення, висновок;
" формування вмінь використовувати різноманітні засоби для зв'язку структурних частин (сполучники, вставні, модальні слова, займенники).
Формування в дітей точних уявлень про розповідь-роздум ми розглядаємо як умову усвідомленого складання ними висловлювань, виходячи з того, що основою мовленнєвих уявлень є мовні узагальнення (за Ф.Сохіним), знання мовленнєвих засобів.
Навчати старших дошкільників складати розповідь-роздум слід поступово. Враховуючи висновки досліджень психологів (П.Блонський, Х.Веклерова, Л.Войтко О.Запорожець, С.Рубінштейн) про особливості розвитку форм мислення дошкільників, а також дані психолінгвістів (Г.Гальперін, Л.Лосєва, О.Нечаєва ) про те, що зв'язне мовлення - це засіб спілкування, і його конкретні ситуації часто роблять необов'язковим використання всіх структурних частин роздуму, ми пропонуємо проводити ознайомлення дітей зі структурою розповіді-роздуму у такій послідовності:
Одна частина: Питально-відповідальна єдність Питання - відповідь
Дві частини: Дедуктивне доведення Теза - доведення
Дві частини: Індуктивне доведення Доведення - висновок
Три частини: Повна структура Теза: доведення - висновок
Складність уявлень про розповідь-роздум вимагає великої, різноманітної наочності, їх "матеріалізації". На заняттях для ознайомлення зі структурою тексту ми використовували прийом моделювання. Спочатку модель виступала як зображення структури розповіді-роздуму, а потім - як орієнтир для самостійного складання тексту. Упродовж навчання ми пропонували дітям модель: будиночок з казкової країни Запитань, який символізував структуру розповіді-роздуму та взаємозв'язок частин: призьба - теза, віконця - аргументи, дах - висновок. В індивідуальній роботі для закріплення використовувались аналогічні моделі (соняшник, яблуня, вітрильник, світлофор).
Роботу з ознайомлення зі структурою тези розповіді-роздуму ми починали з відповіді на проблемно-пошукове питання. Одночасно з цим акцентувалась увага на збагаченні словника дітей дієсловами та вставними словами, які передають конкретний зміст доведення та його модальність (я бачу, я знаю, я маю намір, я думаю, я вважаю, на мою думку, на мій погляд). Запитання Сова Мудруся ставила дітям так, щоб відповіддю було вставно-модальне слово, а сама відповідь наближалась до структурного елементу - тези:
- Як ти гадаєш, чи можуть квіти вирости без поливу?
- Я гадаю, що квіти не можуть вирости без поливу.
- Як ви вважаєте, Котик та Півник були справжніми друзями?
- Я вважаю, що Котик та Півник були справжніми друзями.
Навичку починати розповідь-роздум з тези ми закріплювали в дидактичних іграх "Подобається - не подобається", "Згода - незгода".
Особливого значення надавали вправам, завдяки яким діти вчились висувати найбільшу кількість аргументів, оскільки саме від наповнюваності доведення залежить переконливість роздуму в цілому. З цією метою нами використовувалися такі прийоми:
" проблемні ігрові ситуації: У Чомучки в портфелі лежать олівець, зошит, морозиво. Доведи, що має бути у портфелі.
" Вправи на додавання підрядної частини до головної: Бабусі треба допомагати, тому що ... Якщо навесні пригріло сонце, то ... Світ без тебе був би не цікавий, бо...
" Вибір доречних аргументів із запропонованих:
Снігуронька не хотіла йти до лісу, тому що...
а) не хотіла збирати гриби;
б) настало літо, припекло сонечко.
" Наведення прикладів з досвіду чи з літератури.
" Самостійний добір аргументів.
Одночасно з цим ми продовжували знайомити дітей із засобами зв'язку тези з аргументами (бо, тому що, адже) та аргументів між собою (та, ще, і), доведення з висновком (отже, нарешті, таким чином). Ці слова живуть у будиночку. Діти позначали їх символами "призьба", "віконця", "дах". Закріплення навички користуватись засобами зв'язку відбувалось у дидактичних іграх.
Постійно використовувались нами на заняттях питання, пояснення, оцінка дитячих висловлювань. Застосування інших прийомів змінювалось відповідно до етапу навчання. Так, на цьому етапі мали місце:
" складання розповіді-роздуму за зразком вихователя;
" переказ художніх творів;
" спільна розповідь-роздум дитини з вихователем;
" складання розповіді-роздуму за планом.
3. Репродуктивно-творчий етап. Мета:
" формувати вміння самостійно складати розповідь-роздум у різних видах діяльності (навчально-мовленнєвій, художньо-мовленнєвій);
" творчо використовувати набуту інформаційно-змістову обізнаність у межах тем: "Природа навколо нас", "Стосунки між дітьми" для активізації розповіді-роздуму у нових видах діяльності.
На цьому етапі нами розроблено систему мовленнєвих ситуацій, дидактичних ігор та творчих завдань, які сприяють формуванню у дітей умінь складатирозповідь-роздум. Серед них такі види вправ:
" аналітичні:
- придумати заголовок до розповіді-роздуму;
- порівняти дві розповіді-роздуми;
- серед варіантів прикладів вибрати найпереконливіший;
- замінити доведення, що не узгоджується з тезою;
" конструктивні:
- скласти розповідь-роздум за сюжетною картинкою, змістом прочитаного твору, небилиці, загадки, мовно-логічної задачі;
- ситуація "писемного мовлення" - написати листа-роздуму;
" творчі:
- творча розповідь-роздум за уявною ситуацією;
- творча розповідь-роздум за поданою тезою.
Для стимулювання дитячих самостійних розповідей-роздумів широко використовували словесні прийоми: небилиці, загадки, мовно-логічні задачі.
Використання небилиць, на думку Л.Венгера, дозволяє дитині краще зрозуміти реальний зміст навколишнього світу та переконатись у кумедності та фантастичності дивовижних історій.
Розв'язуючи різні проблемні ситуації, діти разом з Чомучком, Томучком, Совою Мудрусею мандрували "Країною запитань", змагались у грі "Хочу все знати", відвідували клуб "Чомучок", поступово набували досвіду у сферах "Я сам", "Природа", "Культура", "Люди".
Таким чином, результати нашого дослідження свідчать про те, що поетапна організація навчання сприяє формуванню у старших дошкільників умінь виділяти істотні ознаки предметів та явищ; розвиває в них достатній рівень мовленнєвого узагальнення, який забезпечує складання цілісного розповіді-роздуму зі структурними частинами та різноманітними засобами зв'язку між ними; забезпечує користування дошкільниками цим видом зв'язного висловлювання у різних ситуаціях спілкування.
ЛІТЕРАТУРА
1. Блонский П.П. Память и мышление. - СПб.: Питер, 2001. - С.240-241.
2. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: теорія і практика. - Запоріжжя: Просвіта, 2000. - 216 с.
3. Выготский Л.С. Мышление и речь. Собр. соч. в 2 т. - Изд-во АПН РСФСР, 1960. - Т. 1 - С.256-270.
4. Лінгводидактика в сучасних закладах освіти. - Одеса: ПНЦ АПН України, 2001. - 269 с.
5. Леушина А.М. Развитие связной речи у дошкольников // Учен. зап. ЛГПИ Герцена. - Т. 35. - 1941. - С.24.
6. Нечаева О.А. Функционально-смысловые типы речи (описании, повествование, рассуждение). - Улан-Удэ, 1974. - С.180-194.
7. Семенова Н.В. Обучение детей седьмого года жизни рассказам-рассуждениям. Дис. …канд. пед. наук. - М., 2001. - 135 с.
8. Солганик Г.Я. Стилистика текста: Учеб. пособие. - М.: Флинта: Наука, 2003. - 256 с.
9. Ушинский К.Д. Избр. пед. произв. - М.: Просвещение, 1968. - С.34-37.

 
 

Цікаве

Загрузка...