WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Уявлення про фундаментальні емоції як складова емоційної культури дошкільника - Реферат

Уявлення про фундаментальні емоції як складова емоційної культури дошкільника - Реферат

характеризують зміст, широту та глибину цих уявлень. Розглянемо більш докладніше деякі із виявлених тенденцій.
Як відомо, у науковій літературі емоції за знаком поділяються на позитивні та негативні. В уявленнях дошкільнят (незалежно від їхнього віку) емоції диференціюються на дві великі групи - "хороші" й "погані". Переважна більшість дітей, особливо п'ятого і шостого років життя, до "хороших" досить впевнено відносять емоції радості та подиву, до "поганих" - смутку, гніву, страху, огиди. З огляду на це можна говорити про наявність у дітей достатньо адекватних знань щодо розподілу емоцій за знаком як характерної їх якості. Також слід зазначити, що ці уявлення досліджуваних носять узагальнений глобальний характер. Такі міркування грунтуються на тому, що діти в процесі сприйняття емоційного стану спочатку схоплюють загальну картину зображуваного, і навіть не маючи певних знань щодо модальності конкретної емоції, можуть практично безпомилково (самостійно чи з допомогою дорослого) віднести її до категорії або "хороших", або "поганих" настроїв. Слід підкреслити, що така тенденція достатньо яскраво проявляється вже у трирічних дітей.
Аналіз відповідей досліджуваних щодо розподілу емоцій за модальністю дав можливість зафіксувати неоднаковий рівень розуміння дітьми різних емоційних станів. Якщо розташувати емоції від нижчого рівня їх розуміння до вищого, то такий ланцюжок побудується у наступному порядку: огида - подив - страх - гнів - сум - радість. Як бачимо, найвищу сходинку у цьому ланцюжку займає емоція радості, яку практично всі досліджувані легко розпізнають і адекватно називають. Найтиповіша відповідь дітей щодо настрою, зображеного на картинці:" хороший", "веселий", "радісний", "посміхається". Переважна більшість малюків одним із найголовніших елементів міміки у визначенні радості виокремлює посмішку. Щоб одержати достатньо об'єктивну картину стосовно вмінь дітей виділяти мімічну експресію і диференціювати її елементи, що характеризують їхні вікові можливості та рівень освіченості у цій сфері, розглянемо дані у таблиці 1.
Таблиця 1
Еталони мімічної експресії в уявленнях дітей дошкільного віку (збірний образ)
Види
емоцій Знак
емоцій Модаль-ність Мімічні ознаки
емоційного стану
Радість Хороший,
добрий Веселий,
радісний Красиві очі, добрі; очі веселі, посмішка, ротик веселий, ротик такий, обличчя посміхається
Сум Поганий Сумний,
образили Очі ображаються, губки вниз, ротик униз торчить ось так, не посміхається, хочеться плакати
Гнів Поганий Злий, сер-дитий, на-дутий, страшний Очі злі, очі страшні, очі схожі на те, що злиться; рот злий, показав зуби, брови назад
Страх Поганий Злякався,
переляка-ний, заляканий
боїться Очі витріщив, рот відкрив ось так: О
Подив Хороший,
нормальний Здивова-ний, побачив
когось,
він охнув Очі розкриті, очі вилупив, брови підняті, губки розставив
Огида Поганий Поганий,
некраси-вий, скривле-ний,
лінивий Очі не розкрились (тому лінивий),
брови ось так: -- -- , зморшки на носі і біля рота, рот розкривився
Як показують дані таблиці 1, діти дошкільного віку здатні досить адекватно сприймати і розпізнавати основні емоційні стани людини, спроможні встановлювати логічні несуперечливі взаємозв'язки між загальним виразом обличчя та його елементами, спираючись на свій чуттєво-практичний досвід, вербалізувати ті чи інші емоційні стани та емоційну експресію. Разом з тим, слід підкреслити, що приблизно половина досліджуваних нами дітей зазнає певних труднощів у розпізнаванні емоцій за модальністю , визначенні основних елементів мімічної експресії або вербалізації емоційних станів та їхніх зовнішніх ознак. Особливо це стосується молодших дошкільнят.
Ми зафіксували досить обмежений емоційний словник у дітей дошкільного віку. Наприклад, слова "радісний", "сумний", "зляканий", "злий" активно використовує приблизно половина дітей п'яти-шести років і третина молодших дошкільнят, а словом "здивований" користуються лише поодинокі діти старшого віку. Наші спостереження у цьому аспекті збігаються із даними дослідження А.М.Щетініної. Ми підтримуємо думку автора в тому, що однією із умов, від якої залежить рівень розуміння дітьми того чи іншого емоційного стану, є ступінь оволодіння ними словесним позначенням емоцій. Правомірно висунути припущення, що переведення з конкретно-почуттєвого розуміння експресії на рівень її осмислення можливий за умов точної і повної вербалізації емоційних станів та їх зовнішніх проявів.
Разом з тим, уже наявні спеціальні дослідження і наші спостереження показують, що на сьогодні як дорослі, так і діти рідко використовують у повсякденному житті "мову емоцій". Бідність і недиференційованість емоційного словника батьків і педагогів призводить до формування особливого типу свідомості і мислення у дитини, в якому дуже вузько представлений її внутрішній світ, що, у свою чергу, негативно впливає на розвиток особистості взагалі.
Отже, можна зробити висновки, що проблема емоційної культури є загальновизнаною, а успішність її вирішення залежить від підготовленості батьків і вихователів та їхньої співпраці у цьому напрямку. Особливо слід звернути увагу на необхідність поглибленого ознайомлення дошкільників з різними емоційними станами, формування у них уявлень про внутрішні та зовнішні чинники, що зумовлюють певний настрій у людини та його зовнішні прояви - міміку, жести, вчинки; також необхідно з'ясувати умови оптимізації спілкування з дорослими та однолітками як засобу виховання емоційної культури дошкільника. Дослідження цих питань, на нашу думку, сприятиме більш успішному вирішенню означеної проблеми.
ЛІТЕРАТУРА
1. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкер Р. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме. - СПб: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2002. - 560 с.
2. Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве. - М.: Педагогика, 1990. - 140 с.
3. Изард К. Эмоции человека: Пер. с англ. - М.: Изд-во Моск.ун-та,1980. - 440 с.
4. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: Наук. - метод.посіб. / Наук.ред. О.Л. Кононко. - К.: Ред.журн. "Дошкільне виховання", 2003. - 243 с.
5. Кононко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві): Навч. посіб. для вищ. навч. закладів. - К.: Освіта, 1998. - 255 с.
6. Кошелева А.Д. и др.. Эмоциональное развитие дошкольников: Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / А.Д. Кошелева, В.И. Перегуда, О.А. Шаграева; Под ред. О.А. Шаграевой, С.А. Козловой. - М.: Издат. центр "Академия", 2003. - 176 с.
7. Ларцев В.С. Социокультурный генезис личности: К.: ООО "Информационно-издательская фирма "Принт - Экспресс"", 2002. - 360 с.
8. Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции. //Психология эмоций. Тексты / Под ред.В.К. Вилюнаса, Ю.Б. Гиппенрейтер. - М.: Изд-во Моск ун-та, 1984. - С.162-171.
9. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста / Под ред. А.В. Запорожца, Я.З. Неверович. - М.: Педагогика, 1986. - 176 с.
10. Соціологія культури: Навч. посібник За ред. О.М. Семашка, В.П. Пічі. - К.: Каравела, Львів: Новий Світ - 2000, 2002. - 334 с.
Щетинина А.М. Восприятие и понимание дошкольниками эмоционального состояния человека: Автореф.дис. канд.психол.наук. - Л., 1984. - 19 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...