WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Тенденції розвитку фізики як навчального предмета в середній загальноосвітній школі України - Реферат

Тенденції розвитку фізики як навчального предмета в середній загальноосвітній школі України - Реферат


Щодо вимог до шкільного курсу фізики, то вони в основному зводилися до таких: курс фізики повинен служити не тільки джерелом фундаментальних знань про закони природи й практичних знань про використання цих законів з метою науково-технічного прогресу; він має розвивати учнів, виховувати їх, формувати в них науковий тип мислення, вчити орієнтуватися у шкалі культурних цінностей; курс фізики не має бути "технократичним": він повинен бути орієнтованим на гуманітарний характер науково-природничих знань, на подання фізики як частини людської культури. отже, все вказувало на необхідність гуманізації й гуманітаризації шкільного курсу фізики.
VII період - розвиток фізики як одного з компонентів освітньої галузі "Природознавство" (90-і роки ХХ ст. - початок ХХІ ст.).
Досліджуваний період характеризується оновленням школи
суверенної України, зокрема фізичної освіти. Почався творчий процес пошуків оптимальних умов для розвитку кожного учня, формування людини з новим рівнем свідомості, здатної до самооцінки і критичного мислення. Вивчаючи й використовуючи педагогічну й методичнуспадщину, вчені - методисти прийшли до висновку про необхідність прийняття ідеї багатоваріантності планів і програм. Такий підхід значно розширює можливість вибору шляхів досягнення не тільки обов'язкового для всіх учнів базового рівня фізичної освіти, але й більш високих рівнів, у тому числі достатніх для продовження навчання у вищих навчальних закладах країни і за кордоном.
Важливою віхою у становленні та розвитку курсу фізики у національній школі України стало створення нової концепції навчання фізики у середній загальноосвітній школі. Вона містить ґрунтовну характеристику стану й тенденцій розвитку шкільної фізичної освіти в Україні та світі, визначення цілей навчання фізики, детальний розгляд змісту фізичної освіти окремо для кожного етапу навчання з урахуванням їх особливостей.
Українська школа нарешті отримала нове покоління національних посібників з фізики. Це свідчить, що українська методика навчання фізики вийшла на власний шлях розвитку. Актуальним питанням стає комплексна розробка методичного забезпечення навчання фізики в сучасних умовах.
Таким чином, основними тенденціями становлення та розвитку фізики як навчального предмету є:
1. Фізика як навчальний предмет увійшла до навчальних планів масової середньої загальноосвітньої школи до Жовтневої революції.
2. У перші роки становлення фізики в радянській школі, незважаючи на економічну розруху й громадянську війну, існував визначений обсяг знань, що мали засвоїти учні, були встановлені найголовніші методи роботи, зроблені перші спроби розв'язання найважливіших методологічних і методичних питань про співвідношення в навчальному курсі теорії й практики, про зв'язок навчального матеріалу з питаннями, роль і види шкільного фізичного експерименту, про значення фізичної мови для вивченні фізики в школі тощо.
3. У період роботи школи за комплексними програмами (1923-1931 рр.) був зроблений повний відхід від систематичного курсу фізики: весь навчальний матеріал було розподілено за комплексними темами; у самому трактуванні курсу виявлено серйозні методологічні помилки (емпіризм з елементами прагматизму і індуктивізму, применшення значення теоретичних узагальнень, ідеалістичні та механістичні тенденції тощо); дослідницький метод проголошено пануючим; бригадно-лабораторна форма занять майже витиснула всі інші.
4. Історичні постанови 1931-1932 рр. створили сприятливі умови для розвитку методики викладання фізики. Використовуючи цінні досягнення методичної спадщини дореволюційної російської школи і перших років розвитку радянської школи, методисти з поруч науковими співробітниками провели велику роботу з складання нової систематичної програми з фізики, навчальних посібників для учнів і методичних посібників для вчителя.
5. Післявоєнні роки характеризуються новими, якісно більш високими, зрушеннями в розвитку радянської методики фізики. Вивчаючи й узагальнюючи досвід передових шкіл і вчителів, організувати в широких розмірах педагогічний експеримент, науковці в тісній співдружності з передовими вчителями успішно здійснюють розробку найважливіших питань методики навчання фізики.
6. Період 60-х - 90-х років ХХ ст. характеризується зміцненням зв'язку школи з життям і подальшим розвитком системи народної освіти, який передбачав організацію нових типів шкіл, реалізацію нових навчальних планів і програм, підкреслював необхідність удосконалювання організаційних форм і методів навчання.
7. Тенденції сьогодення: а) засвоєння кращих теоретичних досягнень сучасної методичної думки і передової практики; б) пошуки нових шляхів, удосконалювання змісту курсу та методів навчання, більшою мірою відповідних завданням, поставленим перед школою сучасністю.
Дослідження варто продовжити у напрямку науково-методичного аналізу становлення сучасної методичної системи навчання фізики, яке відбувається відповідно до загальних тенденцій її розвитку, оновлення цілей і структури сучасної школи.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бачинский А.И. Физика в трех книгах. - М.: ОГИЗ, 1931. - Кн. 1. - 275 с.; Кн. 2. - 208 с.; Кн. 3. - 209 с.
2. Бугаев А.И. Методика преподавания физики в средней школе: теоретические основы. - М.: Просвещение. - 1981.
3. Бугайов О., Мартинюк М. Якою має бути програма з фізики в 7-9-х класах 12-річної середньої загальноосвітньої школи? // Фізика. - Жовтень, 2003 р. - 2003. - № 28 (184). - С.2-5.
4. Булгаков М. История Киевской академии. СПб, 1843.
5. Голин Г.М. Вопросы методологи физики в курсе средней школы: Кн. для учителей. - М.: Просвещение, 1987.
6. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Фізика та астрономія в школі. - 2004. - № 3. - С. 2-6.
7. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Освіта України. - 2004. - № 5 (500). - С. 8 - 11.
8. Концепція 12-річної загальноосвітньої школи (проект) // Педагогічна газета. - 2000. - № 9 (75).
9. Мартинюк М. Теоретичні засади першого ступеня навчання фізики в основній школі // Фізика та астрономія в школі. - 2001. - № 1. - С. 13-15.
10. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта. - 24 квітня - 1 травня 2002 р. - 2002. - № 26.
11. Очерки по истории школы и педагогической мысли народов СССР XVIII в. - первая половина ХІХ в. / Отв. ред. М.Ф. Шабаева. - М.: Педагогика, 1973.

 
 

Цікаве

Загрузка...