WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Трансформація ціннісних орієнтацій студентів у контексті сучасного українського державотворення - Реферат

Трансформація ціннісних орієнтацій студентів у контексті сучасного українського державотворення - Реферат

дійсності й орієнтації в ній, а, з іншого боку, - як спосіб диференціації об'єктів індивідом за їхньою значущістю. При цьому підкреслюється, що ціннісні орієнтації формуються при засвоєнні соціального досвіду (соціалізація) і виявляються в меті, ідеалах, переконаннях, інтересах та інших проявах особистості.
У структурі людської діяльності ціннісні орієнтації найбільш тісно пов'язані з пізнавальними та вольовими її сторонами. Система ціннісних орієнтацій створює змістовний бік спрямованості особистості й виражає внутрішню основу її ставлення до дійсності. У цілому ціннісні орієнтації являють собою складний соціально-психологічний феномен, який характеризує спрямованість і зміст активності особистості, що визначає загальний підхід людини до світу й до себе, надає змісту і напрямку особистісній позиції, поведінці й учинкам людини [1, с.134]
Дослідна робота здійснюється з 2004 року по теперішній час на базі Мелітопольського державного педагогічного університету (60 студентів І, III, V курсів); Запорізького інституту післядипломної педагогічної освіти (Мелітопольська філія) (учителі української мови і літератури, російської мови і літератури, історії, математики - 30 осіб).
Для досягнення поставленої мети і розв'язання завдань науково-творчого пошуку ми використовували комплекс теоретичних та емпіричних методів дослідження. Для отримання первинних, проміжних результатів нами були використані такі діагностичні методики: О.Запорожця, спрямована на виявлення рівня розвитку цілеспрямованих вольових дій, змісту моральних мотивів поведінки дошкільника; "Методика дослідження ціннісних орієнтацій (МДЦО М.Рокича, адаптована провідним вітчизняним психологом В.Семіченко)" [3, с.176-180]; мотиваційних тенденцій (В.Семіченко), яка являє собою авторську модифікацію метода мотиваційної індукції (МІМ) Ж.Ньютона; "Модифікована карта особистості" К.Платонова.
Простежуючи динаміку зміни важливості термінальних цінностей, слід зазначити, що такі цінності, як здоров'я, кохання займають провідну позицію як у старшокласників, так і у студентів-першокурсників. Зміна спостерігається в таких цінностях, як щасливе сімейне життя (у студентів І курсу), що обумовлено психологічними особливостями розвитку та формуванням особистісно-ціннісної сфери юнацького віку, а також "упевненість у собі", яка присутня й у старшокласників. Суттєвої різниці між цінностями, які посіли останні місця серед старшокласників і студентів-першокурсників, не відмічається.
Якщо порівняти основні цінності старшої генерації (вчителів), а це - відповідальність, взаємодопомога, взаємопідтримка, почуття товариськості, то для сучасної молоді характерна модель егоїстичної, індивідуалістичної свідомості. Однак, на нашу думку, це й позитивно. Якщо старшокласник і студент-першокурсник ставлять перед собою мету й домагаються свого, то вони несуть відповідальність за наслідки всіх своїх дій. Ми відзначаємо, що це формує у молоді такі вольові якості, як самостійність, ініціативність, цілеспрямованість.
Простежуючи динаміку зміни значущості інструментальних цінностей, можна зробити висновок, що загальна картина демонструє нам таке: більшість інструментальних цінностей займають близькі рангові місця. Певні відмінності спостерігаються лише в сфері таких цінностей, як раціоналізм, чесність, ефективність у справах, високі запити.
Кожній людині властива індивідуальна, специфічна ієрархія особистісних цінностей, яка служить сполучною ланкою між духовною культурою суспільства і духовним світом особистості, між буттям суспільним та індивідуальним. Система їх складається в процесі діяльнісного предметного сприйняття індивідами змісту суспільних цінностей, об'єктивованих у витворах матеріальної культури. Як правило, для особистісних цінностей характерна висока усвідомленість; вони відбиваються у вигляді ціннісних орієнтацій і служать важливим фактором соціальної регуляції взаємин людей і поведінки індивіда.
На кожній стадії особистісного розвитку вибір переважного механізму формування ціннісної системи визначається складним комплексом внутрішніх і зовнішніх факторів. Внутрішні психологічні фактори й фактори зовнішнього соціального середовища визначають особливості розвитку системи ціннісних орієнтацій особистості.
Формування вищого рівня ціннісної системи й вибір відповідних механізмів її розвитку визначаються ступенем виразності таких внутрішніх психологічних факторів, як свідомість життя, інтернальність, позитивна "Я-концепція", низька тривожність і фрустраційна напруженість, здатність до ассертивної поведінки та емоційна стійкість.
На підставі вищезазначеного ми можемо зробити такі висновки:
1. У сучасної студентської молоді спостерігається тенденція до переорієнтації на індивідуально та особистісно значущі цінності. Переважна більшість молоді на передній план ставить матеріальні цінності, цінності, які мають значення лише в теперішньому часі і лише для них самих - цінності найближчої перспективи.
2. Приємно зауважити, що така цінність, як вихованість займає провідне місце як у молоді, так і серед учителів. Це обумовлено великою роллю виховного процесу загальноосвітніх та вищих педагогічних закладів освіти.
3. Слід зауважити, що студентство акцентує увагу на західних, американських якостях особистості (впевненість у собі, цілеспрямованість, життєрадісність, раціоналізм, самоактуалізація), відсуваючи на задній план такі якості, які сьогодні більше цінує старша генерація вчителів: відповідальність, доброта, толерантність, чуйність тощо. Але, аналізуючи це явище, не треба поспішати з категоричними висновками на захист старшої генерації. Необхідно зробити знижку на певний максималізм молоді, на агресивне впровадження в нашу свідомість західної, американської культури, а також на динамічні економічні, культурні та соціальні кризи, які переживає наша країна в цей складний для нас період.
Результати виконаної роботи дозволяють запланувати деякі перспективні шляхи поглиблення досліджень в обраному напрямку щодо вивчення динаміки формування ціннісної сфери особистості студента, психологічних механізмів і тенденцій ціннісного самовизначення студентів-майбутніх педагогів; розробити програму ефективних розвивально-корекційних заходів ціннісної сфери, яка може бути використана психологічною службою університету для оптимізації ціннісного самовизначення особистості.
ЛІТЕРАТУРА
1. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. - М: Наука, 1980. - 334 с.
2. Мухина B.C. К проблемам формирования ценностных ориентаций и социальной активности личности // Сб. науч. тр. - Вып. 1. - М: Просвещение, 1979. - С. 134-141.
3. Семиченко В.А. Проблемымотивации поведения и деятельности человека. Модульный курс психологии. Модуль "Направленность" (Лекции, практические занятия, задания для самостоятельной работы). - К.: Милленниум, 2004. - 521 с.
4. Сущенко А.В. Проблема психолого-педагогічного забезпечення навчальних стосунків // Психолого-педагогічне забезпечення навчально-професійної діяльності: Збірник наукових праць ЗОІППО / Наукові редактори: Є.М.Павлютенков, В.М.Сисоєв. - Випуск 10. - Запоріжжя: Запорізький обласний інститут удосконалення вчителів, 1997. - С.250-261.
5. Шапар В.Б. Психологічний тлумачний словник. - X.: Прапор, 2004. - 640 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...