WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Трансформація ціннісних орієнтацій студентів у контексті сучасного українського державотворення - Реферат

Трансформація ціннісних орієнтацій студентів у контексті сучасного українського державотворення - Реферат


Реферат на тему:
Трансформація ціннісних орієнтацій студентів у контексті сучасного українського державотворення
Соціально-економічна криза у нашій країні вивела проблему осмислення цінностей людського буття на перший план наукового пізнання. Однак цінності й ціннісні орієнтації людини завжди були одним з найбільш важливих об'єктів дослідження філософії, етики, соціології та психології на всіх етапах їхнього становлення й розвитку як окремих галузей знання. Проблема цінностей і ціннісних орієнтацій у сучасній вітчизняній психології та педагогіці є однією з найбільш значущих і актуальних. Це пов'язано з відсутністю чіткого уявлення про ціннісні ідеї, необхідні суспільству, що переживає кризу, а також ефективні способи впливу на ціннісну свідомість підростаючого покоління.
Молодь завжди характеризується пошуком сенсу життя, який пов'язаний із труднощами процесу дорослішання, становленням самостійності й самовизначенням. Система цінностей народу залежить від його національних властивостей, державного устрою, релігії й моралі, від рівня розвитку культури, світогляду тощо. Значні зміни в житті суспільства ведуть за собою зміни насамперед у системі цінностей як молоді, так і генерації старшого покоління.
Сучасне економіко-політичне становище в Україні, соціокультурні перспективи державотворення ставлять до індивіда нові вимоги. Суспільство потребує відповідальної, активної особистості зі сформованими громадянськими, моральними якостями, високим професіоналізмом, гуманістичним світоглядом.
Протягом своєї історії людство виробило систему цінностей, які мають неперехідне значення для багатьох поколінь людей: істина, добро, краса, свобода, справедливість і т. п. І хоч у різні епохи зміст і значення цих цінностей розумілися по-різному, але саме в них відображалось прагнення людей до свободи й незалежності, до щасливого й гідного життя, містилась вимога перебудови суспільства на принципах гуманізму і справедливості, гармонійного поєднання особистих і суспільних інтересів.
Сформувати належні цінності в сучасних умовах досить важко, оскільки продукування "конфліктної культури" у вигляді "сильної", досить агресивної особистості-супермена, яка культивується в зарубіжних засобах масової інформації і з їхньої подачі - в Україні, призводить до втрати моральних ідеалів. Це явище засвідчили багато науковців: Ю.Азаров, Г.Балл, І.Бех, В.Білоусова, Б.Вульфов, Р.Гурова, С.Дем'янчук, О.Дубасенюк, В.Караковський, І.Кон, В.Лісовський, О.Мудрик, Т.Сущенко, І.Трихін [4, с.226].
Дослідження здійснюється згідно із загальним планом науково-дослідних робіт Мелітопольського державного педагогічного університету, з вимогами реформування освітньої системи України.
Варто зазначити, що фундаментальні психолого-педагогічні дослідження структурно-динамічних особливостей ціннісно-смислової сфери особистості в різний час здійснювали І.Бех, Ф.Василюк, М.Гінзбург, З.Карпенко, Д.Леонтьєв, Т.Титаренко, В.Франкл, Н.Чепелєва. Закономірності психічного розвитку особистості в юнацькому віці розкривали Л.Божович, Е.Еріксон, Я.Коломінський, І.Кон, Г.Костюк, С.Максименко, В.Москалець, М.Савчин, С.Рубінштейн.
Мета нашого дослідження зумовлена передусім необхідністю виявити психологічний характер зміни інтересів, життєвих планів, ціннісних орієнтацій сучасних старшокласників і студентів та визначити роль у цьому процесі психологічних і соціальних (інституційних) чинників, що діють у сучасному українському суспільстві.
Відразу зауважимо, що наша мета полягає ще й у визначенні ієрархії моральних мотивів старших дошкільників, рельєфному висвітленні специфічних особистісних якостей сучасної української молоді, виявленні тих "зон", у яких втрачається зв'язок генерацій старшого покоління вчителів, і тих, де цей зв'язок відтворюється з колишньою соціально-моральною сферою життя.
У психологічному тлумачному словнику В.Шапара ми читаємо: "Цінність - поняття, яке використовується у філософії, психології і соціології для позначення об'єктів, явищ, їхніх властивостей, а також абстрактних ідей, що втілюють у собі суспільні ідеали й виступають завдяки цьому еталоном належного". Будь-яка цінність має значення лише в порівнянні з іншою, протилежною їй. Люди прагнуть добра, тому що існує зло, захищають істину, тому що є брехня, захоплюються прекрасним, тому що є химерне. Іззовні цінності виступають як властивості предмета чи явища, однак вони притаманні людині не від природи, а тому, що вона залучена до сфери суспільного буття і стала носієм певних соціальних відносин [5, с.597].
Ціннісні орієнтації - найважливіша складова структури особистості, що має у своїй структурі мотиваційний, когнітивний, емоційний, оцінювальний та інші компоненти. Роль ціннісних орієнтацій полягає в тому, що вони повідомляють спрямованість професійної діяльності, надають їй цінності, що містять зміст, дозволяють посісти певну позицію, регулюють поведінку, формують способи самоактуалізації. Ціннісні орієнтації особистості, її життєві перспективи, плани є проекцією духовного життя суспільства, формуються під упливом суспільних чинників, обумовлені системою виховання й навчання.
Цінності, як і інші особистісні утворення (спрямованість, установки, переконання), розглядаються як результат відбиття у свідомості людини суспільних відносин і соціально-економічних умов життя.
Соціальні цінності, переломлюючись через призму індивідуальної життєдіяльності, входять до психологічної структури особистості як особистісні цінності. Вони є головним джерелом мотивації поведінки особистості.
Суспільство орієнтує молодь на традиційні цінності, але не всяка соціальна та економічна ситуація індивідуального існування дозволяє їх сприйняти в повному обсязі (наприклад, відсутність можливості задовольнити вітальні (життєво важливі) й соціальні потреби).
На нашу думку, ціннісні орієнтації - це складний соціально-психологічний феномен, який характеризує спрямованість і зміст активності особистості. Вони є частиною системи оцінок і відношень особистості, визначають загальний підхід людини до світу, до себе. Вони надають змісту і напрямку особистісним позиціям, поведінці, вчинкам.
Слід наголосити, що ціннісні орієнтації формуються під час засвоєння соціального досвіду й виявляються в цілях, ідеалах, інтересах, переконаннях тощо. Система ціннісних орієнтацій становить внутрішню основу ставлення особистості до дійсності. Вона не є чимось абсолютно впорядкованим і сталим. Вона динамічна й відображає головні зміни взаємозв'язку людини зі світом та поточні зміни під упливом соціальних ситуацій.
На сьогодні в соціально-психологічних і психолого-педагогічних дослідженнях вивчаються різні характеристики структури й динаміки ціннісних орієнтацій [2].
Ми погоджуємося з думкою багатьох учених, що цінності визначають центральну позицію особистості, впливають на спрямованість і зміст соціальної активності, загальний підхід до світу й самого себе, визначають зміст і напрямок суспільної позиціїособистості, її поведінку і вчинки. За своїм змістом термін "ціннісні орієнтації" має досить широкі межі. Більшість фахівців (Г.Головних, А.Здравомислов, В.Ольшанський, В.Ядов) розглядають ціннісні орієнтації, з одного боку, як ідеологічні, політичні, моральні, естетичні та інші підстави для оцінки суб'єктом навколишньої

 
 

Цікаве

Загрузка...