WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічний аналіз і самоаналіз як умова розвитку професійної майстерності майбутніх фахівців - Реферат

Педагогічний аналіз і самоаналіз як умова розвитку професійної майстерності майбутніх фахівців - Реферат

використання теоретичних знань на практиці полягає в тому, що педагогічна діяльність є досить багатогранною. Студентам часто важливо самим побачити прояви педагогічних закономірностей в конкретних ситуаціях. Тому важливого значення в "переведенні" педагогічної теорії в інструмент практичної діяльності надавалося практичним заняттям.
Практичні заняття мали різноманітний характер: перегляд та аналіз навчально-виховного процесу, завдання яких полягало в показі зразка аналізу різних його елементів, або корекцію процесу формування аналітичних умінь; в коментарійз основних напрямків роботи вихователя під час спостереження - це допомагало вчити студентів бачити, помічати різні прояви в поведінці дітей, в педагогічній діяльності вихователя.
Пізнання педагогічної діяльності починається з аналізу її елементів. Елемент педагогічного аналізу та самоаналізу постає перед нами як одиничне педагогічне явище, своєрідна "клітинка" педагогічного процесу. В якості елемента аналізу та самоаналізу має виступати конкретна педагогічна задача, окреме заняття та інші види діяльності. Аналіз заняття є початковим елементом в системі педагогічного аналізу. Саме тому він став головною ланкою нашої роботи. Оскільки заняття являє собою цілісну систему, його компонента взаємопов'язані через відношення (синтез) їх один з одним. Таким чином, аналіз заняття можна представити у формі "аналіз через синтез". На це важливо звернути увагу тому, що саме в міру того, як педагог розкриває систему зв'язків та відношень, в яких знаходиться об'єкт аналізу, він починає помічати, відкривати та аналізувати нові, ще невідомі ознаки цього об'єкту, і навпаки, доки педагог не почне сам розкривати систему таких зв'язків, він не звертає ніякої уваги на нове, не помічає якісних змін в педагогічному процесі.
Основу аналізу складають слідуючи операції:
" структурне роздроблення та виділення основних компонентів діяльності, явища, або ситуації;
" установлення взаємозв'язків між структурними елементами;
" виявлення причинно-наслідкових залежностей умов, методів та результатів роботи;
" аргументування висновків.
Це можна наочно показати у вигляді основного алгоритму педагогічного аналізу.
Під час аналізу педагогічного процесу в дошкільному закладі та аналізу розгорнутих конспектів навчально-виховних заходів, які проводили студенти, ми спостерігали стереотипні підходи. Причина такого явища, на наш погляд, - в недостатньому розвитку творчого мислення, з одного боку, а з другого - потреба в самоосвіті. З метою формування у студентів потреби в педагогічній самоосвіті, у розвитку творчих здібностей ми використовували активні методи навчання, таки як моделювання типових ситуацій, варіативні творчі завдання, порівняльній аналіз тощо. Наприклад, практичне заняття з теми: "Рішення виховних завдань в процесі навчально-виховної роботи з дітьми" проводили таким чином: 1.Організували колективний перегляд заняття. 2.Провели аналіз заняття. Кожний студент самостійно аналізував один із аспектів заняття (на вибір): "як вихователь використовує виховні можливості навчального матеріалу?"; "які колективні форми організації діяльності дітей використовувалися на занятті та яка їх ефективність?"; "який виховний вплив на дітей здійснювали використані методи навчання?"; "яке значення мав стиль відношень вихователя та дітей на занятті?" та інші. Така робота, з використанням варіативних завдань, забезпечувала активізацію мислення студентів.
Ефективність навчання майбутніх фахівців аналізу та самоаналізу педагогічної діяльності, на нашу думку, досягається в процесі роз'язання завдань, які беруться з практики навчання та виховання дітей. Під час семінарських та практичних занять ми використовували педагогічні ситуації різного типу: ситуація-ілюстрація, ситуація-оцінка, ситуація-вправа, ситуація-проблема. Так, ситуація ілюстрація дозволяла на конкретному прикладі з педагогічної практики показати послідовність дій вихователя в тій чи іншій обстановці; ситуація-оцінка - оцінити їх правильність та цілеспрямованість; ситуація-вправа передбачала вивчення студентами основних нормативних документів, знання яких дозволяє знайти педагогічне рішення. Найбільш складною є ситуація-проблема. Студенти в процесі аналізу ситуації даного типу повинні були чітко сформулювати проблемне завдання, що з неї випливає, знайти шляхи його розв'язання оцінити ефективність різних шляхів, які ведуть до мети, зробити більш вдалий аргументований вибір.
Таким чином, система роботи в процесі спецкурсу позитивно позначилась на теоретичних знаннях та аналітичних уміннях майбутніх фахівців дошкільних закладів. Як результат ми спостерігали, що понад 70% студентів мають хороші теоретичні психолого-педагогічні знання з даної проблеми; вміють аналізувати педагогічні ситуації; критично виконувати дії щодо аналізу та самоаналізу педагогічної діяльності; спостерігати, видокремлювати головне, встановлювати причини педагогічних явищ, давати їм об'єктивну оцінку, робити висновки. Також змінилося їх ставлення до самоосвіти як до необхідної умови піднесення рівня професійної кваліфікації, зріс інтерес до науково-методичних проблем, пов'язаних з аналітичною діяльністю, підвищилась активність в обговоренні питань з проблем педагогічного аналізу та самоаналізу.
Отже, навчання майбутніх фахівців аналізувати педагогічну діяльність має розглядатися як важлива умова розвитку професійної майстерності.
ЛІТЕРАТУРА
1. Андрієвська В., Чмуж Г. Готуємо нового вихователя дошкільного закладу // Дошкільне виховання. - 1994. - №8.
2. Андронова Т.Д. Место умения анализировать педагогические явления в профессионально-педагогической структуре учителя // Форми-рование личности учителя в системе высшего педагогического образования. Сб. науч. трудов / Под. ред В.А. Сластенина. - М., 1980. - С.34-39.
3. Бондар В.І. Теоретичні основи і технологія педагогічного аналізу: управлінський аспект. - К., 1996. - 67с.
4. Кульневич С.В., Ланоценина Г.П. Анализ современного урока. - Ростов - п/д: ТЦ "Учитель", 2001. - 176с.
5. Поздняк Л. Подготовка специалиста дошкольного воспитания. // Дошкольное воспитание. - 1997. - №11.
6. Урунтаева Г. Обучение студентов психологическому анализу. // Дошкольное воспитание. - 1998. - №9.
Троян А.Н. Функция педагогического анализа в управлении работой дошкольного учреждения. Дис... канд. пед. наук. - М., 1984. - 173с.

 
 

Цікаве

Загрузка...