WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Педагогічний аналіз і самоаналіз як умова розвитку професійної майстерності майбутніх фахівців - Реферат

Педагогічний аналіз і самоаналіз як умова розвитку професійної майстерності майбутніх фахівців - Реферат


Реферат на тему:
Педагогічний аналіз і самоаналіз як умова розвитку професійної майстерності майбутніх фахівців
Глибокі перетворення соціальної структури суспільства вимагають адекватних конструктивних змін у галузі освіти. У Національній доктрині розвитку освіти особливу увагу приділено підготовці нової генерації педагогічних кадрів, підвищенню їхнього професійного та загальнокультурного рівня. Виникає гостра необхідність у пошуку шляхів і засобів активізації діяльності педагога, розвитку сучасного стилю професійного мислення, вироблення потреби в самовдосконаленні.
Особливого значення в підготовці педагогічних кадрів у сучасних умовах набуває поєднання фундаментальної освіти та глибокого опанування наукових основ професійної діяльності з практичним її засвоєнням, формуванням практичних умінь і навичок. Основна мета педагогічної підготовки студентів - не суто теоретичні знання, а знання як інструмент побудови педагогічної взаємодії в різних умовах реального навчально-виховного процесу, який постійно змінюється. Тому, на наш погляд, важливою умовою розвитку професійної майстерності майбутніх фахівців дошкільної освіти є аналіз і самоаналіз педагогічної діяльності.
Доцільність навчання педагогічному аналізу та самоаналізу як засобу оптимізації педагогічного процесу доведена низкою праць вітчизняних та зарубіжних науковців (Т.Д.Андронова, Ю.К.Бабанський, Н.В.Горбунова, І.П.Жерносек, Д.Иорданова, Г.С.Комарова, Ю.О.Конаржевський, А.А.Орлов, Л.Є.Плескач, Л.Г.Семушина, К.Д.Сергієва, Є.Старосцяк А.М.Трояк, З.М.Шевченко, та ін.).
Педагогічна практика наполегливо вимагає розглядати вміння аналізувати педагогічну діяльність як основне, яке забезпечує становлення професійної майстерності педагога. Педагогічний аналіз і самоаналіз допомагають своєчасно виявляти та усувати недоліки та помилки, правильно оцінювати результати власної педагогічної діяльності. Здійснюючи аналіз і самоаналіз, педагог повинен виявляти свою спроможність використовувати на практиці теоретичні знання, самостійність у розгляді та оцінці конкретних видів навчально-виховної роботи з дітьми. Таке поєднання практики з теоретичним аналізом педагогічних явищ В.О.Сухомлинський назвав вищим станом педагогічної творчості, а таку діяльність - дослідницькою.
З метою формування в майбутніх спеціалістів дошкільних закладів системи теоретичних знань та аналітичних умінь ми розробили спецкурс "Аналіз і самоаналіз педагогічної діяльності як умова розвитку педагогічної майстерності вихователя".
Основні завдання спецкурсу ми визначили так:
" озброєння студентів теоретичними знаннями про методологічну основу педагогічного аналізу та самоаналізу, його функції, структуру, значення в удосконаленні професійної майстерності;
" засвоєння студентами основних видів і етапів аналізу та самоаналізу педагогічної діяльності;
" набуття студентами основних аналітичних умінь;
" опанування студентами методів педагогічного аналізу та самоаналізу;
" виховання у студентів пізнавальної активності, сумлінного становлення до майбутньої професії.
Важливим принципом побудови програми спецкурсу є зв'язок теорії і практики, який простежується в тому, що з одного боку, педагогічна теорія виступає засобом пізнання та прогнозування педагогічної практики, а з іншого - педагогічна практика є перевіркою правильності теоретичних рішень. На весь спецкурс відводиться 34 години.
Роботу з формування у студентів умінь аналізу та самоаналізу педагогічної діяльності будували в наступних напрямках:
" формування цілісного уявлення про структуру педагогічної діяльності, зміст професійних умінь, сутність аналізу й самоаналізу;
" демонстрування способів виконання педагогічного аналізу;
" удосконалення та закріплення аналітичних умінь у процесі самостійного виконання завдань, (аналіз педагогічних ситуацій, розв'язання педагогічних задач, розробка та аналіз конспектів занять, використання варіативних творчих завдань та ін.);
" практичне виконання дії аналізу та самоаналізу педагогічної діяльності вихователя.
Програма спецкурсу передбачала лекцій (12 годин), проведення семінарських (10 годин) і практичних занять (12 годин).
В лекціях розглядали теоретичні питання з проблеми (наприклад, історичний огляд розвитку теорії педагогічного аналізу та самоаналізу, педагогічний аналіз як функція управління освітніх закладів, методологічна основа педагогічного аналізу та самоаналізу, педагогічна діяльність як об'єкт аналізу та самоаналізу, види та стани педагогічного аналізу та самоаналізу, основні аналітичні уміння).
Семінарські заняття мали логічне продовження лекцій. Це важлива форма розвитку самостійності, творчої роботи студентів. На семінарських заняттях ми мали можливість поглиблювати, розширювати та деталізувати теоретичні положення, перевірити ефективність та якість їх засвоєння, озброїти студентів деякими засобами формування вмінь аналізувати педагогічну діяльність.
Практичні заняття були присвячені перегляду окремих видів педагогічної діяльності вихователя та його аналізу. Така комплексна робота зі студентами сприяла з одного боку, творчому усвідомленню педагогічної теорії, а с другого - формуванню вмінь використовувати теоретичні знання в своїй практичній діяльності. До кожного заняття пропонували список науково-методичної літератури. До кожної теми був визначений перелік основних понять (педагогічний аналіз, самоаналіз, функції управління, педагогічна діяльність тощо) і конкретні вміння, які необхідно сформувати (вміння спостерігати педагогічний процес, вміння виділяти в педагогічному процесі елементи та аналізувати кожну з них окремо, вміння вивчати особливість та діяльність дітей, вміння встановлювати взаємозв'язок між елементами педагогічного процесу, вміння виявляти причини успіху, або недоліків в роботі, вміння робити висновки стану педагогічної діяльності).
Увесь навчальний процес ми будували на основі вільного обміну думками. Саме це дає більш широку можливість студентам реалізувати право власної думки. Альтернативність думок, їх обґрунтування давала змогу не лише прийти до правильного рішення, а й сприяти формуванню самооцінки, самовизначенню особистості.
Початкові спостереження показали, що більшість студентів недостатньо вміють відокремити структурні елементи діяльності вихователя, їх міркування носили в основному оцінний, а не аналітичний характер.
Складність процесу

 
 

Цікаве

Загрузка...