WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування естетичної культури майбутнього вчителя - Реферат

Формування естетичної культури майбутнього вчителя - Реферат

проникнувши до її узагальнюючого людського смислу.
Педагогічні аспекти процесу виховання естетичної культури враховують значення морально-естетичних цінностей релігії як важливого компоненту духовної культури людства. Слід врахувати, що сутнісний зміст моралі відбито у класичних формулах золотого правила [Мф. 7:12] та заповідях любові [Лк. 10:27]. Цей зміст загальнолюдських морально-естетичних цінностей виступає транскультурним, базовим.
Художня література християнського світу має такі універсальні ознаки, які надають їй естетичну своєрідність та неповторність.
Як підкреслює Е.Яковлев, "в целом в христианском мире гуманистические тенденции привели к тому, что человек в нем предстал во всем своем богатстве: 1) и как творческая активная натура, предобразующая мир; 2) и как личность неповторимая и самооценная; 3) и как человеческая духовность, углубленная в себя и в мир" [6, 430].
Використання різноманітних засобів формування естетичної культури особистості дає змогу для формування такої важливої якості для майбутнього вчителя, як естетичний смак.
Дослідники вказують на значне збільшення інтересу студентської молоді до проблем естетичного смаку, розуміння ними важливості естетичного початку в житті суспільства. Так, понад 90% студентів позитивно відгукнулися про значення естетичної моди в розвитку особистості і суспільства, У їх відповідях мода пов'язується з красою та елегантністю.
В естетичному смаку реалізується результат формування естетичної культури особистості. Високий естетичний смак виступає як найважливіша передумова сприйняття творів мистецтва і вірної їх оцінки.
Естетичний самк виступає як своєрідний регулятор естетичної діяльності і естетичного сприймання світу людиною. У ньому відбивається естетичне ставлення суспільства і особистості до конкретним явищам природи і суспільства до продуктів естетичної діяльності в плані їх позитивної або негативної оцінки. В той же час слід зауважити, що механізм смаку є не єдиним механізмом естетичної оцінки, але цей механізм дуже важливий і суттєвий. Естетичний смак виступає і як своєрідний засіб відбиття естетичних достоїнств самих різноманітних предметів дійсності, і як втілення в емоційній формі естетичного відношення людини до цих предметів, і як критерій досконалості або недосконалості діяльності з перебудови світу відповідно до законів краси.
Судження естетичного смаку вміщують оцінку тих чи інших предметів і явищ, як красивих чи некрасивих, гармонійних чи негармонійних. Спираючись на ці судження, людина прагне до споглядання дібраних ним для сприйняття творів мистецтва. Естетичний смак впливає на вибір тієї чи іншої середи для спілкування, ландшафтів для прогулянок, нових країн, міст для мандрівок. Естетичний смак на ідеологічному рівні відбивається у формах естетичних поглядів, теорій, концепцій, у вигляді естетичного ідеалу. Естетичний ідеал характеризує уявлення про досконалість предметів і явищ дійсності, про прекрасний образ життя людей, про гармонічну людину. "Естетичний ідеал є вищим продуктом естетичної свідомості. Його реалізації присвячені всі типи естетичної діяльності. Особливо важливу роль у втіленні естетичного ідеалу відіграє мистецтво, оскільки воно створює художньо-образні моделі досконалої дійсності і досконалої людини. Разом з тим естетичний ідеал виступає і як критерій прекрасного на різних етапах естетичного сприйняття явищ життя і естетичної творчості людини.
Досить успішному формуванню естетичної культури майбутнього вчителя, за справедливим твердженням О.І.Шкуріна сприяють критерії морально-естетичної вихованості студентів: гуманістична спрямованість особистості; повнота та глибина морально-естетичної інформованості, знання основних етичних та естетичних категорій; ціннісний характер особистісного усвідомлення морально-естетичних знань; емоційний відгук, соціокультурна поведінка [4, 9].
Ці критерії дозволяють обґрунтувати рівні морально-естетичної вихованості студентської молоді.
Високий рівень передбачає гармонію гуманістичної спрямованості особистості, системи морально-естетичних знань, розвиненості емоційного відгуку, естетичних переживань не тільки художніх образів мистецтва, але й реального буття, адекватної поведінки. Середній рівень свідчить про наявність достатнього рівня морально-естетичних знань при відсутності емоційного відгуку.
Низький рівень відзначається відсутністю у студентів основних показників критеріїв морально-естетичної вихованості.
Таким чином, естетична культура майбутнього вчителя розгляддається нами як інтегрована якість особистості, в якій представлені смисли її культурного буття, що відображені в ідеальних уявленнях про морально-естетичні цінності, морально-естетичні почуття. Основу естетичної культури особистості складає система морально-естетичних цінностей, стрижнем яких є гуманність. Провідним фактором у системі формування естетичної культури студентської молоді є також науково-пізнавальна діяльність.
Естетична основа невід'ємна основна частина навчально-пізнавальної і науково-дослідницької роботи студентів, яка об'єднує в себе наукове і художнє пізнання. Особливості формування естетичної культури в науково-дослідній роботі визначаються у спрямованості на розвиток естетичного мотиву зацікавленості до навчальної і наукової діяльності, уміння розуміти і відчувати естетичний аспект на кожному з етапів наукової творчості емоційно-естетичного відношення до змісту, процесу і результатів науково-пізнавальної діяльності. Аналіз результатів творчої діяльності студентів, як свідчить Н.М.Пейсахов показують взаємозв'язок і взаємозалежність різних видів творчості: творча діяльність в кожній галузі наукового знання піднімає рівень творчості в галузі естетики і естетичного виховання [7, 78].
Формування естетичної культури студентів передбачає розвиток краси людських взаємовідносин. Естетично виразне оформлення навчальних кабінетів, аудиторій, гуртожитків, студентських клубів - необхідна умова організації естетичного впливу навколишньої середи.
Для побудови процесу формування естетичної культури майбутнього вчителя на науковій основі доцільне комплексне використання основних принципів системи естетичного вихованняв вищому навчальному закладі:
1) єдність морально-естетичного професійного напряму естетичного виховання;
2) діалектичний взаємозв'язок та взаємозалежність системи естетичного виховання з системами філософських, соціологічних, психологічних, спеціальних наук, мистецтва;
3) принцип оптимального співвідношення теоретичного і практичного аспектів в реалізації естетичного виховання;
4) принцип взаємозв'язку в системі естетичного виховання студентів між середньою і вищою школою;
5) принцип ведучої ролі педагогів в управлінні і організації системи естетичного виховання у вищому навчальному закладі.
Реалізація названих вище принципів дає змогу підвищити рівень естетичної культури студентів, включити майбутніх вчителів до інтенсивного естетичного життя, сприяє формуванню їх естетичних ідеалів і творчих здібностей.
ЛІТЕРАТУРА
1. Ічанська Олена. Роль художніх засобів у становленні особистішої ідентичності старшокласників. // Рідна школа. - 2004. - № 9.
2. Сухомлинский В.А. Змоциональное й зстетическое воспитание. Избр. произведения в 5-ти томах. - Киев: Радянська школа, 1980. - Т. 3.
3. Ушинский К.Д. Труд в его психическом й воспитательном значений. Избр. пед. соч. в 2-х т. - М. - 1953. - Т 1.
4. Шкурін О.І. Виховання моральної культури старшокласників засобами мистецтва. - Луганськ, 1999.
5. Эпштейн М. Природа, мир, тайник вселенной. - М, 1990.
6. Яковлев Е.Т. Эстетика: Учебное пособие. - М.: Гардарика, 2002.
7. Пейсахов Н.М. Педагогика высшей школы - Изд-во Казань. Казанского ун-та. - 1985.

 
 

Цікаве

Загрузка...