WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особливості підготовки майбутніх вчителів до здійснення особистісно-орієнтованого навчання - Реферат

Особливості підготовки майбутніх вчителів до здійснення особистісно-орієнтованого навчання - Реферат

особі та суб'єкті соціально-історичного процесу. В основі формування особистості нині знаходяться насамперед ідеї гуманістичної парадигми особистісно-орієнтованої освіти та виховання, сутність якої полягає у тому, щоб знайти, підтримати, розвинути людину в людині, закласти в ній механізм самореалізації, само актуалізувати, сформувати інтелектуально і духовно багату творчу особистість.
Особистісно-орієнтована освіта - це процес, спрямований на розширення можливостей вибору особистістю життєвого шляху, на саморозвиток особистості. Найважливішими функціями особистісно-орієнтованого розвитку є людиноуттворююча функція та функція соціалізації. Для того, щоб індивід засвоював та перетворював соціальний досвід, швидко адаптувався до умов життя, що постійно змінюється, освіта та вихованняповинні закласти у ньому механізм рефлексії, збереження його індивідуальності. Особистісно-орієнтована освіта передбачає таку модель, в якій дитина з її індивідуальними особливостями, здібностями і схильностями знаходиться в центрі уваги педагога. Одним з напрямків, в яких може здійснюватися особистісна орієнтація навчання, є диференціація, яка спирається на відмінності індивідуальних психічних особливостей школярів. У сучасному розумінні особистісно-орієнтований підхід в освіті - це визнання учня головною діючою фігурою всього освітнього процесу, створення таких умов, в яких учень знаходився б не в ролі виконавця, або спостерігача, а був би повноправним автором своєї життєвої позиції, відповідальним за свої вчинки. Відомо, що процес формування підростаючої особистості найбільш інтенсивно відбувається на ранніх етапах її соціалізації.
Таким чином, місія педагога не в тому, щоб механічно перекладати знання із своєї голови в голову дитини. Його основне завдання - розбудити інтерес до пізнання світу; розвивати природні здібності не заважаючи саморозвитку; піднести підготовлену до життя особистість у громадянському суспільстві; сприяти освітнім потребам юних громадян держави; підготувати майбутніх будівничих України.
Тому в умовах перебудови шкільної освіти, забезпечення її сучасних потреб гостро стоїть питання формування творчої особистості вчителя, який здатний здійснювати особистісно-орієнтоване навчання.
Аналіз наукової та методичної літератури, а також експерименту, здійсненого у нашому дослідженні, дозволили зробити такі висновки:
В організації навчально-виховного процесу вищої школи не відбулося істотних змін, щодо переходу на гуманістичну парадигму освіти, не повною мірою реалізуються принципи особистісно-орієнтованого навчання. Існуюча традиційна організація навчання неповною мірою сприяє реалізації та самореалізації потенційних можливостей студентів, розвитку їх творчих особистісних якостей.
Таким чином, особистісно-орієнтоване навчання базується на урахуванні особистісних якостей та інтересів студентів і сприяє подальшому їх розвитку. Організація особистісно-орієнтованого навчання це процес створення таких педагогічних умов, які б сприяли активному розширенню комунікативної компетенції студентів та становленню їх суб'єктності у процесі особистісно-орієнтованої розвиваючої взаємодії у системі "викладач-студент".
Проведений експеримент дає нам підстави стверджувати, що педагогічними умовами, які забезпечують ефективність підготовки студентів до здіснення особистісно-орієнтованого навчання у школі є: усвідомлення студентами місця і ролі особистісно-орієнтованого навчання; забезпечення особистісно-орієнтованої спрямованості викладання академічних дисциплін; формування у студентів позитивної мотивації до прагнення самостійно оволодівати необхідними знаннями в даному напрямку; домінування активних методів навчання, які спонукають студентів до самостійних пошуків, педагогічного мислення та посилення практичної спрямованості навчальних занять, що сприяють формуванню практичних умінь і навичок професійної діяльності.
Основними засобами особистісно-орієнтованого навчання можна вважати: створення ситуацій успіху на заняттях; управління спілкуванням за допомогою рольових ігор; урахування прав студентів на вибір власних способів виконання завдань; дотримання суб'єкт-суб'єктних відносин викладачів та студентів; створення позитивної емоційної атмосфери під час занять тощо.
Дана робота не вичерпує усіх аспектів проблеми. Подальшого дослідження потребують питання обґрунтування інноваційних методик підготовки студентів до здійснення особистісно-орієнтованого навчання у навчально-виховному процесі вищого педагогічного навчального закладу. Важливим, на наш погляд, є з'ясування динаміки становлення особистості студентів під впливом особистісно-орієнтованого навчально-виховного процесу, а також можливостей запровадження особистісно-орієнтованого вивчення окремих академічних дисциплін.
ЛІТЕРАТУРА
1. Алексеев Н.И. Личностно-ориентированное обучение: вопросы теории и практики. - Тюмень, 1997.
2. Белухин Д.А. Основы личностно-ориентированной педагогики. - М., Воронеж, 1996.
3. Бех І.Д. Особистісно-зорієнтоване виховання. - К.: ІЗМН, 1998. - 204 с.
4. Бондаревская Е.В. Гуманистическая парадигма личностно-ориентированного образования //Педагогика, 1997. - № 4. - С. 11-17.
5. Гашимова В.Х. Деякі аспекти розвитку творчої особистості вчителя //Педагогіка і пихологія. - № 3. - 1996. - С. 255-261.
6. Кульневич С.В. Педагогика личности от концепций до технологий: Учеб.-практич. пособие для учителей и классных руководителей, студентов, магистрантов и аспирантов. - Ростов-н/Д: Творческий центр "Учитель", 2001. - 160 с.
7. Пилипенко В.Д., Коваленко О.А. Впровадження особистісно-орієнтованих освітніх технологій у школі (з досвіду роботи). - Запоріжжя: Просвіта, 2001.
8. Подмазін С. Особистісно-орієнтована освіта як особливий вид діяльності //Директор шк. - 2002. - № 8 - С. 4-5; Подмазін С.І. Сутність парадигми особистісно-орієнтованої освіти //Директор школи України. - 2000. - № 6. - С. 49-53.
9. Сериков В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования образовательных систем. - М., 1999. - 272 с.
Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе. - М.: Сентябрь, 1996. - 95 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...