WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Дидактичні принципи дистанційної освіти - Реферат

Дидактичні принципи дистанційної освіти - Реферат


Реферат на тему:
Дидактичні принципи дистанційної освіти
Реалії сьогодення свідчать, що практично всі сфери життя сучасної людини зазнали суттєвих змін внаслідок впливу комп'ютерних та інформаційних технологій. Сфера освіти також не стала винятком. Це, зокрема, проявилося у появі, поряд із традиційними, усталеними формами освіти, такими як стаціонарна, заочна, екстернат, нової форми навчання -- дистанційної. Для успішного розвитку цієї форми навчання необхідно забезпечити виконання певних умов, серед яких першочерговими, дослідники визначають такі: формування нормативно-правового поля для дистанційної освіти, узгодженого із загальним юридичним забезпеченням освіти; створення відповідної інфраструктури навчальних закладів (центри, кафедри, факультети, інститути та університети дистанційного навчання); підготовка кваліфікованих викладачів для здійснення ефективного дистанційного навчання; розробка адекватних навчальних програм і дидактично обґрунтованого дистанційного навчального ресурсу. Здобуття знань у рамках дистанційної освіти і надалі буде набувати визнання і розповсюдження в Україні. Але для того, щоби дистанційна форма навчання дійсно виправдала сподівання, які на неї покладаються, необхідні ґрунтовні науково-педагогічні дослідження нової форми навчання.
Запровадження системи неперервної освіти дистанційної форми навчання об'єктивно зумовило появу проблеми науково-педагогічного дослідження принципів дистанційної системи навчання. Обґрунтуємо актуальність зазначеної проблеми. Першими кроками у побудові будь-якої системи є розроблення її понятійно-категоріального апарату і принципів. Ступінь їх розробленості свідчить про зрілість системи в цілому. Таким чином, обґрунтування системи дидактичних принципів дистанційного навчання є важливим як для теорії, так і для практики цієї форми освіти.
Аналізуючи особливості і принципи побудови систем дистанційного навчання, міністр освіти і науки України, президент АПН України, академік НАН України В.Г. Кремень зазначив, що дистанційне навчання -- це інструмент розв'язання сучасних завдань модернізації освіти [1]. Наукове дослідження дидактичних особливостей дистанційної форми навчання набуває додаткової значущості з огляду на той чинник, що прогрес інформаційних технологій випереджає розробку дидактичних засад застосування означених технологій в освітній сфері. Таким чином, визначення і обґрунтування системи дидактичних принципів дистанційного навчання дозволить привести дидактичну теорію у відповідність до освітніх реалій нового інформаційно-освітнього середовища із його технологічно обґрунтованим прагненням створити майбутньому фахівцеві умови, які сприяють доступу людини до професійно значущої інформації в різні періоди життя, причому неодноразово і не тільки після завершення середнього навчального закладу.
Методологічну основу нашого дослідження склали сучасні наукові дослідження вітчизняних та зарубіжних педагогів О.О.Андрєєва, З.О.Джаліашвілі, В.М.Кухаренка, О.С.Полат, С.О.Сисоєвої, П.В.Стефаненка та В.І.Солдаткіна. Аналізуючи їх наукові праці, доходимо висновку, що однією недостатньо розв'язаних проблем педагогічної науки залишається питання визначення і теоретичне обґрунтування системи дидактичних принципів дистанційної освіти.
Мета статті полягає у визначенні і теоретичному обґрунтуванні системи дидактичних принципів для дистанційного навчання у контексті проблеми науково-педагогічного дослідження принципів дистанційної системи навчання. Відповідно до мети визначимо основні завдання дослідження:
1) з'ясувати ступінь вивченості досліджуваної проблеми у вітчизняній і зарубіжній педагогічній теорії;
2) визначитися у питанні: обґрунтовувати нову систему дидактичних принципів для дистанційної освіти, відмовившись від вже перевірених часом нормативів в організації традиційного процесу навчання, чи піти шляхом часткової модернізації переліку дидактичних принципів традиційної системи освіти за рахунок зміщення акцентів і розширення системи дидактичних принципів, з огляду на специфічні особливості дистанційного навчання;
3) класифікувати сформовані на сьогодні принципи дистанційної системи навчання.
Принципи навчання, за визначенням С.У.Гончаренка, - це основні вихідні положення теорії навчання [2]. С.І.Архангельський, аналізуючи принципи навчання професійної освіти, твердить, що принципи навчання (або дидактичні принципи) - це положення, які виражають залежність між цілями підготовки спеціалістів, наприклад, з вищою освітою, і закономірностями, що визначають практику навчання у ВНЗ. Дидактичні принципи, таким чином, розглядаються як рекомендації, які скеровують педагогічну діяльність і навчальний процес в цілому, як засоби досягнення педагогічних цілей із урахуванням закономірностей і умов протікання навчально-виховного процесу, як система загальних і принципово важливих орієнтирів, що визначають зміст, методи, організацію навчання і способи аналізу його результатів [3].
До класичних дидактичних принципів у традиційній системи навчання належать принципи науковості, систематичності і послідовності, зв'язку теорії з практикою, наочності навчання, свідомості і активності, доступності і тривалості знань. Усі зазначені принципи взаємопов'язані і взаємозалежні, доповнюють один одне. У навчальній практиці вони знаходять своє відтворення у вигляді правил, методів і форм організації і проведення навчальної роботи [4].
Аналіз наукових праць, у яких досліджуються різноманітні аспекти дистанційного навчання, показав, що добре структурованих, теоретично обґрунтованих і, що дуже важливо, перевірених навчальною практикою традиційного навчання, класичних дидактичних принципів недостатньо для системи дистанційного навчання. Дидактичній системі дистанційного навчання, яка функціонує у рамках системи відкритого навчання, окрім загальних дидактичних принципів, також притаманні специфічні, властиві саме їй дидактичні принципи.
Перш, ніж розпочати процес визначення системи дидактичних принципів для дистанційного навчання, ми вирішили визначитися у питанні: обґрунтовувати нову систему дидактичних принципів для дистанційної освіти, відмовившись від уже перевірених часом нормативів в організації традиційного процесу навчання, чи піти шляхом часткової модернізації переліку дидактичних принципів традиційної системи освіти за рахунок зміщення акцентів і розширення системи дидактичних принципів, яке бере до уваги специфічні особливості дистанційного навчання. Аналіз електронних і друкованих джерел засвідчив, що останнім часом превалює другий підхід, коли має місце часткова модернізація переліку дидактичних принципів традиційної системи освіти [5]. Таким чином, ми повністю погоджуємося із думкою, що необхідно доповнити і деталізувати традиційні дидактичні принципи відповідно до специфіки дистанційної форми навчання шляхом аналітичного осмислення законів і принципів дидактики щодо їх функціонування в умовах нового інформаційно-освітнього середовища [6].
Цікаву знаукової точки зору спробу трансформувати традиційні дидактичні принципи у дидактичні принципи дистанційного навчання зроблена О.В.Рибалко [7]. Згідно із запропонованими нею підходами традиційний принцип скерованості навчання на розв'язання завдань навчання, виховання і розвитку інтерпретується на принцип креативного характеру пізнавальної діяльності. При цьому дослідниця виходить з положення креативного характеру інформаційних технологій, оскільки останні вимагають від тих, хто навчається, власних дій з перетворення інформації із зовнішнього світу. Продовження традиційного дидактичного принципу відповідності фундаментальності

 
 

Цікаве

Загрузка...