WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Вимоги до особистості та діяльності молодого керівника школи. - Реферат

Вимоги до особистості та діяльності молодого керівника школи. - Реферат

знань йому не вистачає. При цьому мусить бути особливий під-хід до всіх знань, навіть до таких, які на перший погляд не мають ніякого від-ношення до праці керівника.
У спеціальній літературі можна зустріти особливий показник виміру об'єму наявних знань у керівників. Існує також спосіб виміру рівня організації знань, його підсумковий показник являє собою відношення знань, що викорис-товується на практиці, до їх загального об'єму. Однак вказати при цьому точні межі нелегко, так як у кожного окремого керівника практичні потреби викори-стання знань, навіть у однакових умовах, можуть бути неоднакові. Крім того, керівник виконує різні види робіт, а це потребує знань різного об'єму і якості, не всі знання мають прикладний характер.
Практика свідчить, що успішно працювати керівником може людина, у якої реалізовані знання становлять приблизно 50% від загального обсягу, при умо-ві, звичайно, вищої освіти.
У загальному вигляді весь комплекс знань молодого керівника включає: знання історії української державності, директивних документів, професійної підготовки, основ менеджменту, економічної теорії, теорії управління, соціаль-ної психології, управлінської психології, наукової організації праці, основ ад-міністративного права, зарубіжного досвіду управління, (які ще?).
З перерахованих вважаємо важливим уміння використовувати основні за-кономірності управління, включаючи ряд інших з метою ефективного здійс-нення управлінської діяльності у відповідності з сучасними вимогами керівни-цтва школою.
Організація керівником власного мислення передбачає наявність установки на вироблення і розвиток таких його особливостей, які дозволяють ефективно вирішувати управлінські проблеми.
0собливості мислення багатогранні. В процесі практичної діяльності керів-ник повинен уміти мислити проблемно і перспективно; системно, охоплюючи всі сторони своєї діяльності і фактори, які впливають на неї; практично і об-грунтовано; творчо, поєднуючи наявний досвід з оригінальними новаторськи-ми методами керівництва; оперативно, швидко реагуючи на зміну умов, обста-вин, самостійно приймати ефективні рішення в умовах дефіциту часу; послідо-вно і цілеспрямовано вміти відрізняти головне від другорядного; самокритич-но, при цьому максимально використовувати досвід колег, удосконалювати професійні знання та навики.
Наші спостереження, проведені впродовж 5 років на факультеті післядип-ломної освіти, показали, що майбутні управлінці не вміють упорядковувати свій процес мислення, не можуть контролювати такі властивості мислительного процесу, як стереотипність, конформність, ініціативність, інтуїцію, уяву, догма-тизм.
Щоб навчити початкуючих керівників шкіл управляти своїм мисленням, ми в процесі навчання використовуємо різноманітні методи і засоби. Серед них так звана "Послідовність вирішення управлінської проблеми". Цей алгоритм складається із двох відносно самостійних частин.
1. Постановка управлінської проблеми (під проблемою в управлінській ді-яльності керівника школи ми розуміємо протиріччя між метою і засобами, між результатами, яких хочемо досягти, і можливостями їх досягнення).
2. Вирішення проблеми (процес знаходження зв'язку між існуючим станом системи (підрозділу) і бажаним, що визначається метою управління).
3. Прийняття рішення (система дій, вибір оптимального варіанту).
У постановку проблеми входять такі елементи:
а) аналіз ситуації (осмислення труднощів, якостей, часу того, що треба зробити; оцінка можливостей, необхідних для виконання, передбачення ре-зультатів);
б) формулювання проблеми (чіткий опис протиріч між метою і засобами, якісна оцінка розходжень між метою і засобами);
в) структура проблеми (визначення головного і другорядного, знаходжен-ня змістових і часових зв'язків, підпорядкування всього комплексу питань, що складають проблему;
г) кваліфікація проблеми (за функціями - аналітична чи конструктивна; за значенням - стратегічна чи тактична; за джерелом - наслідок, породжений роз-витком системи, чи викликаний помилкою людей; за вирішенням - та що вирі-шується (власними силами чи за допомогою) і не вирішується (не вирішується власними силами і не вирішується на даному етапі розвитку системи навіть при допомозі; за ступенем проблемності - науково-практична (вимагає залучення спеціалістів-учених) і практична (вирішується власними зусиллями);
д) пошук аналогів проблеми за списком вищезгаданих критеріїв кваліфіка-ції. Знаходження аналога - суттєво важливий крок у вирішенні проблеми. Від-сутність - вимагає мобілізації всіх творчих сил, інтелектуального потенціалу молодого керівника.
Ця підсистема алгоритму допоможе управлінцю упорядкувати весь ком-плекс вирішуваних завдань, питання організаційного забезпечення, певне коло оперативних і перспективних проблем (під перспективним керівником ми ро-зуміємо такого, який вміє заздалегідь розв'язувати "майбутні" проблеми, ще до того, як їх вирішення буде потребувати більших зусиль.
Друга частина алгоритму - вирішення управлінської проблеми - почина-ється з моменту її постановки і кваліфікації, так як вже на цьому етапі керівник міркує над тим, як вирішити завдання, кого залучити до роботи. Вирішення управлінської проблеми досить складний вид діяльності, так як виглядає акту-алізації теоретичних знань, уміння відбору та аналізу найбільш важливих фак-торів, що становлять проблему, їх групування, розвитку бачення шляхів її ви-рішення, сприяє науковому обгрунтуванню прийнятих рішень. Можна вико-ристати всі відомі методи (аналізу конкретних ситуацій, вирішення педагогіч-них і управлінських задач, ігрового моделювання, розробка шкільної докуме-нтації, ділові ігри, спостереження та аналіз педагогічних явищ та видів управ-лінської діяльності за спеціально складеною програмою) і легко знайти вирі-шення проблеми на основі аналогії із раніше розв'язуваними.
Третя підсистема алгоритму - прийняття рішень - досить детально описана в ряді робіт, що характеризують особливості управління як виду діяльності Ф.Ф.Аунапу, Е.Березняк, B.І.Бoндap, В.О.Онищук, Г.Х.Попов, А.М.Смолкін, Е.П.Тонконога та ін.). 0днaк підкреслимо, що перед прийняттям рішення необ-хідно проаналізувати кілька варіантів дій з метою знаходження найоптималь-нішого.
Із сказаного вище видно, що людина, яка здійснює управлінську діяльність, не може володіти всіма необхідними якостями в максимально розвинутійфор-мі. Організація мислення початкуючого керівника повинна допомогти зрозумі-ти, де краще використовувати власні знання, здібності, а до вирішення яких проблем залучати інших працівників управління чи спеціалістів (завуч, голова методичного об'єднання, голова профспілки тощо). Саме такий синтез діяль-ності зможе створити колективний інтелектуальний фронт, здатний успішно вирішувати різноманітні проблеми в процесі управління школою.
ЛІТЕРАТУРА
1. Афанасьев В.Г. Человек в управлении обществом. М., 1977.
2. Березняк Е.С. Руководство современной школой. М., 1983.
3. Меньшиков Л.И. Деловая оценка работников в сфере управления. М, 1976.
4. Оценка работников управления. М, 1976.
5. Фролов П.Т. Школа Молодого директора. М., 1988.
6. Шакуров Р.Х. Социально-психологические основы управления: руково-дители и педагогический коллектив. М., 1990.

 
 

Цікаве

Загрузка...