WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Вимоги до особистості та діяльності молодого керівника школи. - Реферат

Вимоги до особистості та діяльності молодого керівника школи. - Реферат

необхідна якість хорошого керівника, звідси і гласніcть у вирішенні будь-яких питань.
Службова етика має в управлінні ряд функцій, але особлива та, що вона визначає авторитет, репутацію керівника. Крім того міцні етичні установки згуртовують працівників, сприяють створенню здорового психологічного клі-мату, високого рівня праці, допомагають вирішувати соціальні проблеми роз-витку колективу.
Процес управління здійснюється керівником в певній системі, послідовно, циклічно, Діяльність директора школи опосередкована визначеними знаннями і yміннями, тому в професіограмі - документі, що містить вимоги, які визнача-ють його діяльність, - власне управлінські дії розміщені по об'єктах управлін-ня. В логічній послідовності протікання самої діяльності знаходяться необхідні знання і уміння.
В одному із розділів професіограми звертається увага на особистісні якості керівника школи, його емоційно-вольову сферу. Якими якостями повинен во-лодіти молодий управлінець? Часто самоорганізацію керівника в емоційно-вольовій сфері зводять до уміння керувати своїм настроєм, стримувати себе в спілкуванні з підлеглими. Звичайно, це важливі якості, але далеко не всі.
Рівень особистісно-вольової сфери вважається високим, якщо керівнику властиві:
- любов і повага до дітей;
- почуття обов'язку і відповідальності;
- володіння сильною волею, здатність переборювати внутрішні та зовнішні перешкоди на шляху до досягнення мети;
- наполегливість в справах, здатність до розумного ризику, терплячість (може довго і якісно виконувати одноманітну роботу);
- ініціативність, здатність без чийогось cпонукання висувати і на практиці втілювати конструктивні рішення;
- швидка організація, передбачення можливих реакцій учнів і педагогів, прогнозування поведінки членів педагогічного колективу;
- психологічна стійкість - не дає захопити себе нереальними пропозиціями;
- адаптивність, тобто здатність пристосовуватися до змінюваних умов і ви-мог;
- самокритичність, реальна оцінка не тільки своїх досягнень, але і вад, про-рахунків;
- динамічність, тобто уміння змінювати стиль керівництва залежно від змі-ни певних факторів;
- вимогливість до себе та інших, уміння спитати за викoнaну роботу;
- критичність, здатність бачити в пропорціях підлеглих як позитивні, так і негативні моменти;
- врівноваженість, вміння керувати своїми емоціями, дотримання педагогі-чного такту;
- надійність, дотримання взятих на себе зобов'язань;
- витривалість, задовільна робота в умовах перевантаження;
- оптимізм, здатність переборювати труднощі;
- рішучість, вміння самостійно приймати своєчасні рішення, в критичних ситуаціях брати на себе відповідальність за результат діяльності;
- творчий підхід до вирішення проблем, інноваційність.
Цей перелік якостей емоційно-вольової сфери молодого керівника школи можна значно розширити, але і названі свідчать про можливості продуктивної управлінської діяльності. Дієвість цих особистісних рис залежить від уміння керувати собою, своїм внутрішнім емоційним та інтелектуальним потенціалом.
Уміння, які необхідні для вирішення проблем в конкретних умовах, дуже рідко виробляються у керівників без спеціального тренування або на це витра-чається дужо багато часу.
Уміння керувати собою - досить складна властивість особистості. Часто під цим пoняттям розуміють самовладання людини, яке проявляється в критичних ситуаціях. Самовладання, уміння не розгубитися в складних умовах, витримка - все це характеризує молодого керівника при yмoвi якщо він вміє володіти своєю емоційно-вольовою сферою. Але цього недостатньо. Керівник повинен уміти реалізувати намічені програми навіть тоді, коли умови не сприяють інте-нсивній діяльності, уміти скерувати себе на певний рівень активності.
Управління педагогічним колективом передбачає уміння здійснювати діло-ве спілкування і людьми незалежно від їх емоційних оцінок. Директор школи повинен контролювати свою поведінку так, що негативне ставлення до будь-кого не вплине на характер його ділових стосунків з ним, а позитивне ставлен-ня до працівника спрацює як додатковий стимул підвищення активності.
Формування особистісно-ділових якостей керівника здійснюється у відпо-відності з цільовою установкою конкретної людини. Названі базові вимоги ставляться перед керівниками всіх сфер діяльності. Дотримання цих вимог і буде вирішальною умовою залучення пpацівника в управлінській процес, його вступом на керівну посаду.
Формування особистісно-ділових якостей керівника здійснюється у відпо-відності з цільовою установкою конкретної людини. При цьому нeoбxідно враховувати такий важливий момент: поряд із оцінкою особистості за зовніш-німи параметрами існує самооцінка - внутрішні критерії. Для кожного керівни-ка важливо, яким чином його оцінюють вищестоячі органи, керівники, а також безпосередньо підлеглі та колектив в цілому. При такому підході забезпечу-ється оптимальність реалізації потенційних здібностей особистості, її ділових якостей.
Важливою якістю керівника є уміння організувати роботу всього колективу для досягнення мети. Щоб уміло організувати людей, треба бути організова-ним самому управлінцю. Сaмоopгaнізaція керівника - це вихідний пункт всієї організації управління. Самоорганізація здійснюється в двох напрямках - тех-нологічному і психологічному.
Під технологічним аспектом самоорганізації ми розуміємо організацію особистої праці і управлінської діяльності. Сюди входять розробка і застосу-вання найбільш раціональних режимів роботи, що відповідають особливостям opгaнізації, в даному випадку школи, забезпечення процесу роботи керівника необхідними матеріалами і сучасними технічними засобами тощо.
Психологічний напрям - це організація самого себе, своїх знань, здібнос-тей, eмоційно-вольової сфери, етичних норм, мотивів, тобто всього, що назива-ється особистісними якостями.
Щодо визначальності напрямів, то наші дослідження, проведені на факуль-теті післядипломної освіти, показали, що тільки 25-28% респондентів - моло-дих керівників шкіл - психологічно "вписувались" і починали працювати в но-вій для них системі, при цьому втрачалися можливості реалізувати їх особисті-сні якості якнайкраще. Було відмічено, що для більшості опитаних психологіч-на самоорганізація стала основою технологічної організації. Недостатньо ор-ганізовані знання та мислення молодого керівника призводять до невдалих ви-рішень управлінських проблем, а недостатньо організована емоційно-вольова сфера негативно впливає на рівень реалізації рішень. Це насамперед стосується ділового спілкування (поведінки), яке викликає непорозуміння та конфлікти в колективі, якщо недостатньоорганізоване.
Зважаючи на важливість окремих елементів психологічної самоорганізації, зокрема організації мислення, знань, емоційно-вольової сфери молодих керів-ників шкіл, ми більш детальне вивчення цих особливостей виносимо на лабо-раторно-практичні, семінарські заняття, на години індивідуальної роботи з слухачами, на період проходження практики в школах тощо.
Вихідним моментом в роботі керівника щодо організації своїх знань є їх виявлення та опис у вигляді системи з чіткою фіксацією елементів, яких не ви-стачає. Слухач повинен чітко знати, який мінімум для управлінської діяльності він має, а яких

 
 

Цікаве

Загрузка...