WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Вимоги до особистості та діяльності молодого керівника школи. - Реферат

Вимоги до особистості та діяльності молодого керівника школи. - Реферат


Реферат на тему:
ВИМОГИ ДО ОСОБИСТОСТІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ
МОЛОДОГО КЕРІВНИКА ШКОЛИ
Винятковість і необхідність керівника в умовах колективної організації праці прослідковується у всі періоди, при будь-якому способі виробництва. У сучасних умовах на зміну адміністратору приходить демократ, на зміну тех-нократу - підприємець, який володіє господарським, економічним розрахун-ком при прийнятті будь-яких управлінських рішень. Керівник повинен володі-ти такими якостями, які диктує час, і, крім того, вміти об'єктивно оцінити їх в підлеглих.
Відповідно до нових соціальних завдань зростають вимоги до змісту і ха-рактеру управлінської діяльності керівників шкіл, якості та ефективності на-вчально-виховного процесу.
У зв'язку з цим удосконалення системи управління школою нерозривно пов'язане з оволодінням всіма керівниками демократичним стилем керівницт-ва, який грунтується на ретельному вивченні стану справ, виявленні того, які форми і методи управління найбільш ефективні, а які застарілі, не відповіда-ють сучасним вимогам. Цей стиль вимагає розвинутої здатності до педагогіч-ного аналізу, об'єктивності в оцінці досягнутих результатів, уміння творчо пі-дходити до вироблення і прийняття необхідних рішень.
Керівник повинен володіти такими діловими і особистісними якостями, які допоможуть йому успішно вирішувати проблеми будь-якої складності і в будь-якому підрозділі школи.
Коротко нагадаємо найважливіші, базові вимоги і якості, які необхідні ке-рівнику будь-якого рангу і школи зокрема.
Політична зрілість - риса, яка вимагає наявності таких якостей як усвідом-лення своєї політичної позиції, високої соціальної активності, компетентності в питаннях політики держави здатність розпізнавати в суспільних явищах і кон-кретній роботі політичний смисл; здатність передбачати політичні наслідки рішень, які приймаються ним; принциповість до будь-яких антигромадських вчинків людей. Акцент при цьому робиться на практичну реалізацію керівни-ком політичних знань та установок в процесі своєї управлінської діяльності.
Державний підхід. Керівник завжди і у всьому повинен узгоджувати свої інтереси та інтереси колективу з завданнями суспільства. Цей підхід передба-чає глибоке знання важливих економічних і соціальних завдань в розвитку держави, розуміння ролі та місця свого колективу у вирішенні цих завдань.
Відмітимо, що уміння мислити і діяти з пoзицій державних інтересів не ви-никає саме по собі. Його необхідно виховувати в людях, систематично аналі-зуючи і показуючи залежність особистого матеріального і духовного станови-ща кожного окремого працівника від економічних і соціальних досягнень і можливостей суспільства.
Конкретний вияв державного підходу в реальній практичній діяльності ке-рівника школи передбачає уміння розуміти і враховувати вимоги часу. А най-більш важливим зараз є об'єктивна необхідність інтенсифікації та оптимізації навчально-виховного процесу, широке впровадження передового педагогічно-го досвіду, досягнень науково-технічного прогресу в практику роботи свого колективу, економія матеріальних pecypсів.
Діловитість. Ця якість характеризує керівника з точки зopy працездатності та вміння раціонально здійснювати діяльність. Вона передбачає високий рівень професійних навиків та умінь, а також бажання керуватися при виконанні обов'язків перш за все інтересами справи і поставленими завданнями. Ділови-тість грунтується на відповідальному ставленні особистості до виконуваних обов'язків. Діловитість - це раціонально організована активність. Дуже важли-вою стороною діловитості керівника є його уміння формулювати і визначати завдання для себе і підлеглих. Це основний момент ділового підходу.
Наступний важливий елемент діловитості - визначення всіх нeoбxідних дій, їх послідовності, які можуть сприяти досягненню наміченої мети. Часто молоді керівники беруться зa вирішення проблем, не зваживши своїх можливостей. Це далеко не діловий підхід. Діловитість - це уміння заздалегідь і аргументовано виробити програму необхідних дій для досягнення конкретної мети. Не варто забувати того, що у цього процесу є друга сторона: необхідно з такою ж ви-значеністю намітити і зафіксувати те, чого робити не варто.
Необхідним елементом ділової поведінки керівника є уміння оцінювати ре-зультати діяльності на будь-якому етапі. При цьому під умінням оцінювати ро-зуміється здатність здійснювати оцінку з дотриманням всіх правил логіки: фо-рмулювання і вибір критеріїв, сама процедура оцінювання, врахування умов і т.д.
Важливим фактором рівня діловитості є уміння цінувати і економити час. Особливо варто відмітити уміння раціонально використовувати час зборів і нарад. Дослідження показують, що до 30% часу керівники проводять на різ-номанітних нарадах і засіданнях. Діловий підхід до проведення цих заходів полягає перш за все у чіткому визначенні їх необхідності і очікуваного peзyльтату.
Підприємливість - форма вияву трудової, громадської і політичної актив-ності особистості, що виражає її кмітливість, ініціативність, енергійність, пpaктичність. Ця форма необхідна у всіх сферах суспільства і відіграє значну роль у їх розвитку, так як проявляється в постановці нових завдань, які треба вирішити, і сприяє ефективному виконанню їх з високим рівнем якості. Це сто-сується і керівників у галузі освіти. Підприємливий керівник школи сам актив-но працює для того, щоб створити такі умови праці підлеглих, при яких ефек-тивність навчально-виховного процесу буде найвищою, володіє навиками фо-рмулювати реальні завдання і виконувати їx. При цьому керівник максимально використовує свої професійні знання, інтелектуально-психологічні особливості для того, щоб усунути несприятливі умови, знизити їх негативний вплив. Роз-витку ініціативи і підприємливості сприяє постійне вивчення і узагальнення пе-редового досвіду yпpaвління школою, періодична фахова пepeпідготовка і са-моосвіта на базі сучасних досягнень науки, стимулювання і підтримка ініціати-вних починань і новаторства, їх юридичне забезпечення.
Особливе значення підприємливості полягає в тому, що вона дозволяє ви-шукувати внутрішні резерви для підвищення ефективності управлінської дія-льності керівника, поліпшувати якість навчально-виховного процесу в школі при мінімальних моральних та економічних затратах.
Компетентність - одна з важливих вимог, яка пред'являється до керівника. Рівень компетентності визначається його особистими якостями, кваліфікацією (знання, досвід), які дозволяють йому брати участь в прийнятті управлінських рішень. Щодо професійної компетентності молодого керівника школи, то сюди ми включаємо загальний світогляд, високу культуру; професійне знання пси-холого-педагогічних наук, зокрема теорії управління, наукових основ управ-ління школою, педагогічної етики; здатність peaлізувати свої знання на прак-тиці, володіти методами досліджень (соціологічних, психологічних, педагогіч-них, школознавчих).
Важливою якістю керівника є його етичні установки. Службова етика - один ізприкладних aспектів етичної науки, її змістом є моpaльні стосунки між людьми в процесі праці та реалізації управлінських рішень. Керівник повинен бути справедливим в оцінці здібностей і поведінки своїх колег, рівним в спіл-куванні з ними, принциповим у вирішенні проблем і т.д. Справедливість - теж

 
 

Цікаве

Загрузка...