WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Позитивна спрямованість як основа розвитку життєвої компетентності особистості - Реферат

Позитивна спрямованість як основа розвитку життєвої компетентності особистості - Реферат

закріплення професійних мотивів, позитивного ставлення до обраної професії, підвищення вимогливості до себе, самокритичності. Закінчується цей процес тим, що готовність стає стійкою якістю особистості.
Найбільш загальним завданням педагогічної діяльності внавчальному процесі є створення умов для гармонічного розвитку особистості в підготовці підростаючого покоління до праці та інших форм участі в житті суспільства. Отже, головною метою педагогічних ВНЗ є підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які б успішно розв'язували педагогічні задачі.
Щоб визначити рівень спрямованості особистості майбутнього вчителя, ми, опираючись на дослідження з даної проблеми, проводили спостереження, анкетне опитування і тестування. Цією діяльністю було охоплено 200 студентів 2-3 курсів. Студенти відповідали на питання анкет "Вивчення способу життя", "Вивчення соціального статусу", "Виявлення вольових якостей", "Виявлення умінь спілкуватися", "Виявлення самооцінки", а також відповіли на питання тесту "Спрямованість особистості".
Аналіз відповідей показує, що в більшості студентів (60%) особистісна спрямованість, вольові, комунікативні якості не сформовані, у них спостерігаються споживацьке ставлення до життя, неадекватна самооцінка. Тому ми поставили за мету формування у студентів позитивної професійної спрямованості.
Як відомо, педагогічні дисципліни у ВЗО є профілюючими предметами. Для зручності їх вивчення та створення сприятливих умов для систематичного і безперервного засвоєння педагогічних знань та умінь протягом всього періоду навчання студентів у ВЗО вивчаються історія педагогіки, педагогіка (загальні основи педагогіки, теорія навчання, теорія виховання, школознавство), методика виховної роботи, основи педагогічної майстерності, спецкурси і спецсемінари з різних проблем педагогічної науки і практики.
Навчальні заняття мають вирішальне значення в плані формування у студентів потреб та спонукань до професійного самовдосконалення. Але вони можуть стати нейтральними, якщо не буде налагоджено контакту викладачів зі студентами, не сформовано інтереси та нахилів до педагогічної професії і дисциплін, що викладаються у ВНЗ.
Велике значення у процесі формування професійної самосвідомості, а, отже, і позитивного ставлення до майбутньої професії учителя мають курси "Педагогіка", "Методика виховної роботи", "Основи педагогічної майстерності".
Програма курсу "Педагогіка" передбачає вивчення наступних розділів: загальні основи педагогіки, дидактика, теорія виховання та школознавство. Розділи "Загальні основи педагогіки" і "Дидактика" орієнтують студента на формування професійно значущих якостей майбутнього спеціаліста, самопізнання, самоаналіз та самовдосконалення. Це, насамперед, учень як суб'єкт виховання, проблема мети виховання, учень - суб'єкт педагогічної діяльності, роль навчання у формуванні особистості, форми організації навчання, урок у сучасній школі та вимоги до нього, значення оцінки знань, умінь та навичок учнів; формування особистості у виховному процесі, виховання особистості в колективі як педагогічна проблема, індивідуальний підхід у вихованні, особливості виховання учнів з відхиленням у поведінці, самовиховання школярів.
У пошуках шляхів перебудови навчального процесу у ВЗО з'являються нові методи і форми організації роботи з підготовки студентів до психолого-педагогічного вивчення учня. Прикладом можуть бути ділові ігри, які практикуються на лабораторних заняттях з педагогічних дисциплін.
Важливо сказати, що особливістю педагогічної діяльності є те, що творчі елементи в ній наявні в кожному компоненті педагогічного процесу, починаючи від постановки мети й закінчуючи оцінкою результатів. Набуті у вищому закладі професійні вміння і навички нестандартно взаємодіють у всіх педагогічних ситуаціях. При цьому в педагогічному процесі, який безперервно розвивається, проявляється професійна специфіка творчості.
Узагальнення ідей Л.С.Виготського, І.А.Зязюна, Н.С.Лейтіса, А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського уможливило визначення готовності до педагогічної творчості як здатності педагога створювати "середовище життєдіяльності" для кожної особистості. Під створенням такого середовища мається на увазі вміння учителя вивчати і враховувати умови життя школяра, адекватно добирати зміст, форми, методи і прийоми впливу відповідно до потреб і можливостей кожної особистості, яка розвивається, здатність викликати відповідну реакцію дитини, вміння пробуджувати натхнення чи створювати собі робоче самопочуття в потрібний момент; уміння шукати і знаходити спільників для вирішення педагогічних цілей.
Формування професійної позитивної спрямованості у студентів передбачає закріплення у них позитивного ставлення до майбутньої професії, інтерес, нахили та здібності до неї, прагнення вдосконалити власну кваліфікацію після закінчення вищого закладу освіти, розвивати ідеали, погляди, переконання, престиж професії у власних очах майбутнього спеціаліста.
Основою педагогічної спрямованості є інтерес до професії учителя, який знаходить своє вираження в позитивному емоційному ставленні до дітей, дорослих, педагогічної діяльності взагалі і до конкретних її видів, у прагненні до оволодіння педагогічними знаннями та вміннями.
На основі самосвідомості розвивається потреба в самовдосконаленні, яке спрямоване вже не тільки на подолання тих чи інших недоліків та розвиток окремих позитивних якостей, а на формування особистості в цілому. Вся діяльність студента у педагогічному ВЗО має на листі здобуття професійних знань, ставлення якостей особистості, формування вмінь та навичок. Тому професійна спрямованість виступає характерною особливістю самовиховання студентів. Вона проявляється в тому, що професійний ідеал, якості особистості, необхідні учителю, переосмислюються і знаходять своє відображення в тих якостях студента, які будуть йому необхідні для ефективного виховання професійної діяльності.
Активізувати процес формування професійної самосвідомості можна не заміною традиційної системи підготовки студентів до педагогічної діяльності і збільшення кількості годин з циклу психолого-педагогічних дисциплін та педагогічної практики, а певними змінами у змісті викладання в рамках цієї ж системи, використанням нових форм, методів та засобів навчання.
ЛІТЕРАТУРА
1. Богданова І.М. Модульний підхід до професійно-педагогічної підготовки вчителя. - Одеса: Маяк, 1998. - 284 с.
2. Педагогічна професія і особистість учителя: Методичні рекомендації / Укл. Н.В.Гузій. К.: НПУ, 2000. - 19 с.
3. Професійна підготовка студентів педагогічного інституту / За ред. В.О. Матова. - К.: Вища школа, 1981. - 184 с.
4. Психологические проблемы формирования педагогической направленности и педагогических способностей. Сб. научных трудов под ред. В.А.Крутецкого. - М.: МГПИ, 1982. - 109 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...