WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Елементи творчого підходу в процесі викладання дисциплін естетичного циклу - Реферат

Елементи творчого підходу в процесі викладання дисциплін естетичного циклу - Реферат

компонентів: техніки самовиховання, техніки самонавчання і техніки самореалізації.
Техніка самовиховання викладача включає:
- конструктивно-гностичну діяльність (самопізнання, самопрограмування);
- мобілізаційно-автокомунікативну діяльність (самоактивізація, самовплив).
Техніка самонавчання викладача складається із:
- організаційно-методичної діяльності (організація власної роботи, визначення
навчально-виховних завдань);
- організаційно-дидактичної діяльності (культура мови, пластична виразність тощо).
Техніка самореалізації передбачає застосування праактичних вмінь і навичок, що
використовуються викладачем безпосередньо в педагогічному процесі. Вона характерна для вирішення педагогічного завдання і складається з двох взаємопов"язаних складників: техніки навчання і техніки виховання студентів.
Техніка навчання студентів включає три компоненти: організаційно-діагностичний; організаційно-дидактичний; контрольно-коректуючий.
Процес навчання завжди супроводжується безперервним обміном інформацією. Діяльність викладача включає ряд етапів: розроблення плану передачі інформації, декодування інформації, встановлення зворотного зв"язку. Важливим фактором ефективного навчання є позиція викладача по відношенню до студентів. Можна виділити дві позиції викладача: зацікавлена і нейтральна (байдужа). Вибір зацікавленої позиції викладачем в методичному управлінні є надто важливим показником успішного оволодіння навчальнимматеріалом, адже відомо, що часто студенти своє ставлення до викладача переносять на навчальну дисципліну.
Техніка виховання студентів передбачає розвиток їх особистісних і професійних якостей, створення умов для розкриття їх творчого потенціалу.
Пошук підвищення ефективності методичного управління виходить за рамки технологічної схеми діяльності викладача і пов"язаний з аналізом особистості викладача як суб"єкта педагогічної діяльності (13).
В.О.Сластьонін зазначає, що універсальною діалектичною характеристикою педагога є творча спрямованість його особистості з відповідною системою потреб, мотивів, цілей, ціннісних орієнтирів, ставлень та ін. Необхідно ліквідувати розрив, який існує між викладачем-гуманною людиною та його професійними знаннями, навичками і вміннями. Аналогічну точку зору висловлює і Е.М.Шиянов, зазначаючи, що метою вищої педагогічної освіти є ліквідація розриву між людиною-громадянином нашого часу і людиною-спеціалістом.
Важливим складником діяльності викладача є педагогічна рефлексія. Поняття рефлексії використовується у філософії, психології, педагогіці, соціології при вивченні проблем мислення і діяльності, управління навчально-виховним процесом, а в цілому - це самоаналіз і самооцінка людиною пройденого нею шляху (12).
Рефлексуючим педагогом можна назвати того, хто одночасно виступає як "Я-контролер", тобто суб"єкт управління та як "Я-виконавець", тобто як об"єкт управління.
Б.Г.Ананьєв наголошує, що людині необхідне накопичення досвіду багаторазових усвідомлень себе суб"єктом поведінки і реалізації в поведінці, перш ніж ставлення до себе перетвориться у властивість характеру. Таке усвідомлення себе і є рефлексією (1, с. 47).
С.В.Кондратьєва, В.А.Кривошеєв розглядають рефлексію як необхідний компонент творчої діяльності. В.Г.Богін визначає рефлексію як звернення індивіда до свого внутрішнього стану, до свого мислення, діяльності, переживань, тобто до всього того, що він бачив, чув, читав, робив, думав, до того, навіщо він так бачить, думає. Шлях, що лежить в основі організації навчального процесу, на думку В.Мацкевича, можна уявити як проходження педагогом таких ступенів: від учителя до дидакта, до методолога і знову до вчителя. Цей шлях повністю базується на рефлексії з властивими їй функціями: регулюючою, стимулюючою, творчою, методологічною, організаційною, гносеологічною, соціальною, адаптаційною, розвивальною, виховною.
За дослідженням Я.О.Пономарьова, який глибоко вивчав здатність людини до розумової діяльності, рефлексія, як процес, являється подібною моделюванню. Рефлексія неможлива без здатності людини наперед уявити те, що вийде в результаті її зусиль, без передбачення образу майбутнього результату. Характерною для розумових дій є можливість планувати шлях досягнення мети, розробка в думках способу отримання передбаченого результату в конкретних умовах. Показником такого усвідомлення є зображення свого способу дії, тобто створення моделі. Надаючи своїм діям наочності, педагог має можливість їх проаналізувати, узагальнити, визначити їх типовість.
Щоб навчальний процес був ефективним, викладач повинен аналізувати, рефлексувати власні дії, свій емоційний стан, знати критерії власної діяльності, володіти навичками саморегуляції, засобами взаємодії та навичками спілкування. У педагога, як правило, об'єктом рефлексії є студенти та ситуації з ними та між ними, тодбто завжди уяскравлений людський, гуманістичний аспект з поєднанням високих ціннісних критеріїв (освіти і освіченості) з чесністю і відповідальністю. Це зобов'язує ставити і вирішувати задачу управління рефлексією. Професійна рефлексія є якісним показником діяльності викладача.
ЛІТЕРАТУРА
1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания.-М: Наука - 1977. - 284с.
2. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. - Ростов-на-Дону: 1983. - 156с.
3. Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії: Навчальний посібник - К: 1997. - 302 с.
4. Есарева З.Ф. Особенности деятельности преподавателя высшей школы. - Л: ЛГУ,1974. -112 с.
5. Иванова С.Ф. Искусство диалога или беседы в риторике. - Пермь: 1992. - 68с.
6. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. -М: Педагогика, 1987.- 280с.
7. Моляко В.О. Психологічна готовність до творчої праці. -К: 1989.- 48с.
8. Мудрик А.В. Учитель: мастерство и вдохновение. -М.: Просвещение, 1986.- 120 с.
9. Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека. -М: 1994.- С.243.
10.Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. -М:1957.-184с.
11.Симонов В.П. Педагогический менеджмент. -М: 1995.- С.226.
12.Степанов С.Ю., Семенов И.Н. Психология рефлексии: проблемы и исследования //Вопросы психологии.- 1985.- № 3.- С. 31-40.

 
 

Цікаве

Загрузка...