WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Елементи творчого підходу в процесі викладання дисциплін естетичного циклу - Реферат

Елементи творчого підходу в процесі викладання дисциплін естетичного циклу - Реферат


Реферат на тему:
Елементи творчого підходу в процесі викладання дисциплін естетичного циклу
Характер діяльності викладача у здійсненні методичного управління вивченням спеціальної навчальної дисципліни "Теоретичні основи та методика художнього розвитку дітей дошкільного віку", спрямованої на художньо-педагогічну підготовку студентів факультету дошкільного виховання, необхідно врівноважувати з вимогами нової парадигми освіти щодо оновлення вищої освіти, з рівнем розвитку наук, зі станом педагогічної освіти, з потребами суспільства в спеціалістах нового типу. Система освіти вимагає сьогодні викладача-фасилітатора, який не лише виконує навчальні функції, але й сприяє розвитку особистості студента. Викладач-фасилітатор, за критеріями К.Роджерса, відкритий, щирий, ставиться до студентів з приязню і довірою, прагне побачити світ їх очима, не має ні про кого остаточної думки. Розвиток особистості студента - основна мета діяльності викладача (9, с. 71).
Ідея творчого характеру педагогічної діяльності не нова для педагогічної думки. А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський, Ш.О.Амонашвілі, С.М.Лисенкова в своїх працях трактують педагогічну діяльність як творчий процес. Проблемі творчості присвячена значна кількість публікацій (1, 2, 3, 4, 5 та ін.). У сучасних умовах ця проблема знову актуалізувалась.
Творчість в філософському словнику визначається як процес діяльності людини, що створює якісно нові матеріальні і духовні цінності. Творча діяльність не містить шаблонів, вона є проявом індивідуальності людини. Навчити творчості взагалі не можливо, але можна і необхідно сформувати передумови до творчої праці, закласти в структуру навчальної діяльності умови для розвитку пізнавальної активності майбутнього педагога.
Викладач у педагогічній діяльності проходить три стадії: репродуктивну, стадію адаптування, моделюючу стадію. Моделююча стадія діяльності педагога має два рівні: локально-моделюючий та системно-моделюючий. Педагог моделює систему знань студентів, навчально-виховний процес, його методичне управління, перелік вимог, яким повинен відповідати студент.
Педагогічна творчість викладача зумовлюється педагогічною технологією, яка включає такі компоненти:
- Когнітивний - орієнтовні основи знань про педагогічний процес, знання технології
педагогічної діяльності.
- Мотиваційно-ціннісний - усвідомлення педагогічних цінностей.
- Операційно-діяльнісний - оволодіння технологією педагогічної дії як системою
інваріантних педагогічних умінь по вирішенню педагогічних завдань і вмінь моделювання освітнього процесу на концептуальному, нормативному, проектному і технологічному рівнях (вміння моделювати зміст професійної підготовки, адекватний основним вимогам соціальної дійсності та особливостям різних професій і рівнів підготовки; вміння моделювати систему і послідовність власних дій з урахуванням особливостей процесу і результатів своєї діяльності).
Процес формування технологічної культури у своєму розвитку проходить ряд етапів. Перший - готовність до активного сприймання і репродуктивного використання існуючих педагогічних технологій, методичних розробок, стандартних способів вирішення педагогічних завдань. Другий - готовність першого етапу доповнюється готовністю до удосконалення, раціоналізації, оновлення відомого у відповідності з новими завданнями, особливостями педагогічної діяльності. Третій - готовність до вияву творчої індивідуальності, до використання нестандартних оптимальних рішень педагогічних завдань.
На думку дослідників, функції методичного управління (мотивація, планування, організація, координування, контроль та ін.) здійснюються в процесі спілкування та відповідного стилю взаємодії. Для педагогічної взаємодії важливим є емоційність спілкування. Емоційність спілкування обгрунтовується специфікою педагогічної діяльності, що вимагає постійного емоційного включення. Ефективність діяльності викладача неможлива без емоційних стосунків із студентами. На думку С.Л.Рубінштейна: "...лише емоційно зріла особистість може подолати труднощі педагогічної праці" (10, с. 154).
Важливим для педагогічної взаємодії є вибір стилю педагогічної взаємодії. Стиль взаємодії як складник методичного управління є інформаційно-емоційною єдністю, в якій виділяється емоційний та інформаційний напрями. Емоційний напрям підпорядковується психологічним законам, а інформаційний - логічним.
Характеристика стилів взаємодії в педагогічному процесі розглядається В.А.Кан-Каліком, В.П.Симоновим та ін. (6, 11). Визначаються три стилі: авторитарний (директивний), демократичний (колегіальний), ліберальний (непослідовний, вседозволяючий, анархічний). Кожен з них характеризується конкретними виявами: формальним (форма комунікації) і змістовим (зміст діяльності).
Найбільш бажаним і сприятливим є демократичний стиль взаємодії викладача і студентів. Демократичний стиль - це основа і умова ефективності взаємодії з колективом і з кожним його членом. Це - творчий діловий стиль,який будується з урахуванням наукових рекомендацій, конкретних умов і завдань, творчих здібностей і можливостей кожної особистості. Стиль взаємодії як одна із характеристик людини може формуватись і розвиватись в процесі вивчення навчальної дисципліни на основі усвідомлення індивідуумами основних законів розвитку і формування системи міжлюдських стосунків.
Демократичний стиль виявляється у взаємодії з підтримкою колективу.Викладач намагається донести мету діяльності діяльності до свідомості кожного, заохочує всіх до активної участі в обговоренні процесу роботи; оптимально розподіляє навантаження, враховуючи індивідуальні нахили і здібності кожного, розвиває ініціативу; своє завдання бачить не лише в контролі і корекції, але й у формуванні здатності студентів до самоуправління.
Авторитарний стиль характеризується тим, що педагог самостійно визначає напрям діяльності групи, користується лаконічною мовою, переважно з управлінською інтонацією, що не допускає заперечень. Основні форми взаємодії - інструкція, вказівка.
Ліберальний стиль - анархічний, байдужий. Викладач намагається не втручатися в життя колективу, не виявляє активності; питання розглядає формально; легко піддається іншим впливам, інколи навіть

 
 

Цікаве

Загрузка...