WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Інтенсифікація формування теоретичних знань учнів засобами нових інформаційних технологій - Реферат

Інтенсифікація формування теоретичних знань учнів засобами нових інформаційних технологій - Реферат

матеріальній точці. Для вичерпного опису механічного руху матеріальної точки необхідно та достатньо визначити її координати в просторі у будь-який момент часу, тобто задати закон руху. Взагалі, ця абстракція може використовуватися не тільки у курсі механіки, але й при вивченні інших розділів та тем шкільної фізики, наприклад, молекулярно-кінетичної теорії (модель атома чи молекули) або електродинаміки та атомної фізики (модель елементарної частинки).
Розкриття змісту теорії Ньютона здійснюється в ході розв'язку для окремих випадків систем рівнянь, що відносяться до її ядра. Додатковий час, що витрачається на ознайомлення учнів з основами векторної алгебри та диференціального числення, необхідними для побудови більш загальних математичних моделей механічного переміщення, компенсується практичною безмежністю модельованих ситуацій та можливістю вибору і дослідження тих із них, які мають найбільшу дидактичну цінність.
Разом із вищевикладеним, можна навести приклади інших підходів до визначення структури наукових теорій: так, розглядаючи теорію з точки зору відображення та функціонування певної ієрархії закономірностей, М.С. Бургін та В.І. Кузнєцов [1] виділяють у її складі такі взаємопов'язані та взаємообумовлені підсистеми:
1. Логіко-лінгвістична - сукупність понять та логічних зв'язків між ними, що надають можливість опису предметної ситуації певними мовними засобами.
2. Модельно-репрезентативна - системи різного виду моделей та модельних форм відтворення законів матеріальної дійсності.
3. Прагматико-процедурна - алгоритми перетворювання та застосування кожного типу елементів теорії.
4. Проблемно-евристична - система можливих задач (проблемних ситуацій), правил їх постановки та розв'язку (зняття суперечності).
Відображення програмним продуктом логіко-лінгвістичної підсистеми потребує врахування синтаксичних аспектів побудови знакових математичних моделей та логічних правил виведення висновків. Роль об'єктів модельно-репрезентативної підсистеми полягає у фізичній інтерпретації та унаочненні системи математичних законів ядра теорії. Сукупність правил взаємодії із комп'ютерними об'єктами, що зафіксована у прагматико-процедурній підсистемі, повинна забезпечувати формування у свідомості учнів суттєвихвластивостей модельованих засобами ЕОМ фізичних явищ шляхом застосування певного роду операцій (у тому числі загальнологічних - аналізу, синтезу, індукції, дедукції, узагальнення і т. ін.). Засвоєння фізичної теорії здійснюється у ході розв'язку задач, які є складовим елементом проблемно-евристичної підсистеми.
Важливо відзначити, що перевагою такого структурування фізичної теорії є поєднання фізичного знання з методологією, що перешкоджає його відчуженню від пізнавальної діяльності учнів.
Окреслений вище підхід може бути застосований і при вивченні інших розділів шкільної фізики. Як підкреслює О.І. Ляшенко, "актуальним стає побудова в мисленні учнів ідеальної моделі газу і застосування до неї математичного апарату теорії імовірностей (у шкільному навчанні фізики, на жаль, другу умову не можна забезпечити в повному обсязі). Опис конкретних фізичних явищ відбувається з позицій застосування до них моделі ідеального газу.
Таке структурування навчального матеріалу молекулярної фізики на основі принципу сходження від абстрактного до конкретного веде до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, у результаті якої окремі прояви явищ пояснюються і передбачаються, виходячи з системи понять і загальних принципів побудови теоретичного знання" [9, 83-84].
Все викладене вище дозволяє виділити наступні тези:
" мета формування в учнів системи фізичних знань не обмежується рівнем фізичних закономірностей, а потребує вивчення та усвідомлення цілісних фізичних теорій (хоча б і на якісному рівні);
" шлях інтенсифікації формування системи теоретичних знань засобами НІТ ми вбачаємо в організації інтерактивної взаємодії з ППЗ, основою якої є сукупність пізнавальних дій, що забезпечує формування знань, відповідних структурі фізичної теорії - її основі, ядру та висновкам;
" використання учнями середньої школи математичного апарату теорії Ньютона (основ векторної алгебри та диференціального числення) дозволяє організувати знаково-символічну діяльність з моделювання фізичних процесів та явищ, що не обмежується відтворенням кола механічних закономірностей;
" засоби ЕОМ дозволяють здійснити розгляд фізичних явищ крізь призму фундаментальних понять, які є спільними (прохідними) для всієї системи фізичного знання. Ці загальні принципи зумовлюють можливі способи побудови комп'ютерної моделі.
ЛІТЕРАТУРА
1. Бургин М.С., Кузнецов В.И. Введение в современную точную методологию науки: Структуры систем знания. - М.: АО "Аспект Пресс", 1994. - 304 с.
2. Голин Г.М. Вопросы методологии физики в курсе средней школы: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1987. - 127 с.
3. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении (логико-психологические проблемы построения учебных предметов). - М.: Педагогика, 1972. - 423 с.
4. Державна національна програма "Освіта. Україна XXI століття". - К.: Райдуга, 1994. - 61 с.
5. Дробчак З.Д., Мазур Г.Р. Фундаментальність - домінуюча вимога відбору змісту фізичної освіти // Дидактичні проблеми фізичної освіти в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Чернігів: Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка, 1998. - С. 58-60.
6. Калапуша Л.Р. Моделювання у вивченні фізики. - К.: Рад. шк., 1982. - 158 с.
7. Концепція середньої загальноосвітньої школи України // Рідна школа, 1995. - № 6. - С. 18-25.
8. Кузнецов В.В. Избранные труды по методологии физики. (На подступах к теории физического познания). - М.: Наука, 1975. - 296 с.
9. Ляшенко О.І. Формування фізичного знання в учнів середньої школи: Логіко-дидактичні основи. - К.: Генеза, 1996. - 128 c.
10. Межуєв В.І., Сергєєв О.В. Побудова системи навчальних фізичних моделей засобами нових інформаційних технологій // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Випуск 3. Серія: педагогічні науки: Збірник. - Чернігів: ЧДПУ, 2000. - № 3. - С. 81-88.

 
 

Цікаве

Загрузка...