WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Аналіз стану фахової підготовки студентів-фізиків до дослідницької роботи в школі - Реферат

Аналіз стану фахової підготовки студентів-фізиків до дослідницької роботи в школі - Реферат

видом спілкування є спілкування з викладачем на навчальних заняттях. За кількістю питань, що ставить студент, можна оцінити мотиваційно-творчу активність і зацікавленість предметом. У постановці питаньвиявляється допитливість, прагнення глибше пізнати нове. Творчий інтерес характеризує стійку потребу в знаннях.
Розрахунок середнього балу кількості запитань, що ставлять студенти різних курсів, складає: на I курсі - 3,58; на II - 3,78; III - 3,45; на IV - 2,53; V - 4,32. Середній бал з всіх курсів складає 3,53. Статистична значущість розходження оцінок IV і V курсів розраховувалася за формулою:
Отже, достовірність виявлення розходження є статистично значущим для довірчої ймовірності 0,95.
Для порівняльного аналізу результатів опитування студентів їх можна подати у вигляді діаграм (мал. 1, 2). Результати анкетного опитування показують, що для студентів I і IV курсів характерна значна відмінність рівня активності. Закономірності розподілу активності студентів I і IV курсів збігаються (мал. 1).
Малюнок 1. Діаграма активності студентів I і IV курсів
Збіг у розподілі активності спостерігається також для студентів IІ і III курсів (мал. 2), але розбіжність активності набагато нижча, ніж для I і IV курсів.
Малюнок 2. Діаграма активності студентів II, III і V курсів
За даними нашого дослідження, 32% студентів I курсу визначили свою активність на рівні 4 балів, що нижче середнього рівня. Біля 20% студентів не ставлять запитань взагалі. Ці результати потребують певного психологічного аналізу. Необхідно враховувати, що першокурсники - це в недалекому минулому старшокласники, для яких властиві такі якості, як допитливість, незалежність суджень і висновків. У цьому віці виявляється зацікавленість новим, схильність до рішення творчих завдань, до пояснень і міркувань, пошуку причинно-наслідкових зв'язків, переключення з однієї розумової операції на іншу. Для першокурсників нові умови навчального процесу (зміст навчання, методи, а також зміна колективу та викладачів) призводять до того, що на перший план виступають комунікативно-творчі здібності, вміння працювати в колективі.
Протягом усього періоду навчання кількість запитань, що ставлять студенти, знижується. Біля 40% студентів IV курсу вважають, що вони ставлять запитання вкрай рідко та активність їх низька. З огляду на психологічну адаптацію студентів першого курсу до інститутської системи навчання, необхідно відзначити, що до четвертого курсу пізнавальна активність студентів зменшується. На п'ятому курсі спостерігається значне підвищення рівня активності до середнього. Ми пояснюємо таке підвищення фаховою зацікавленістю випускників.
Рівень зацікавленості студентів фізикою ми оцінювали з урахуванням думки викладачів, батьків, знайомих. Якщо оцінювати рівень зацікавленості студентів фізикою як низький (1 - 3 бали), середній (4 - 6 балів) і високий (7 - 9 балів), то отримаємо такі результати: низький рівень зацікавленості мають 37,5% від загальної кількості студентів I - V курсів; середній рівень - 45,5%; високий рівень - 17%. Динаміку розподілу рівня зацікавленості студентів, оцінену за 9 - бальною шкалою, можна подати у вигляді діаграми (мал. 3).
Схильність до творчої діяльності досліджувалася нами за допомогою аналізу відповідей на питання, що стосуються бажання студентів займатися в перспективі науково-дослідною роботою, а також на такі питання, як: ступінь захопленості творчою роботою при навчанні в школі; само-оцінка рівня підготовки до організації та проведення дослідницької роботи; рівень зацікавленості підготовкою до малознайомих тем (написанням рефератів, доповідей тощо).
При опрацюванні анкети оцінку бажання студентів займатися науково-дослідною роботою ми характеризували за трьома рівнями: низьким, середнім і високим.
Малюнок 3. Рівень зацікавленості студентів фізикою
Динаміку зміни інтересу студентів до дослідницької роботи можна простежити на діаграмі (мал. 4).
Малюнок 4. Зміна інтересу студентів до дослідницької роботи
Аналіз результатів опрацювання анкети показує, що істотних розходжень в інтересах щодо дослідницької роботи серед студентів різних курсів не спостерігається. Відзначаємо деяке зростання інтересу до цього виду діяльності в студентів випускного курсу (45,4%) у порівнянні з середнім значенням 42%. Порівняльний аналіз бажання студентів займатися дослідницькою роботою показує, що низький рівень зацікавленості в порівнянні з I курсом зростає.
Початкові навички творчої діяльності формуються в школі. Для того, щоб простежити динаміку їх подальшого розвитку, нами було запропоноване питання анкети, метою якого було виявлення ставлення студентів до творчості під час їх навчання в школі.
Відсоток студентів, що оцінюють свою захопленість творчою роботою при навчанні в школі як низьку, складає 22,9% від загальної кількості опитуваних, середню - 35,1% , високу - 42%.
Порівнюючи результати опитування студентів щодо їх ставлення до творчості при навчанні в школі та інституті, можна побудувати діаграму (мал. 5).
Малюнок 5. Відношення студентів до творчої діяльності
Аналіз діаграми показує, що при навчанні в інституті відбувається певне зниження інтересу студентів до творчої дослідницької роботи (з 42% до 18,5%). При цьому зростає число студентів, що не виявляють інтересу до даного виду діяльності з 22,9% до 39,5% у порівнянні з періодом навчання в школі.
Зазначене, на наш погляд, свідчить про недостатній рівень педагогізації навчального процесу. Схильність та початкові навички творчої діяльності відбиваються в умінні опрацювати теоретичні питання на малознайомі теми. Для оцінки сформованності початкових навичок творчої діяльності студентам було запропоновано дати самооцінку своїх умінь і бажання готувати доповіді, писати реферати, курсові та дипломні роботи.
Аналіз результатів опрацювання анкет дозволяє зробити висновок про те, що 40,5% студентів приваблює робота з написання рефератів, підготовки питань на малознайомі теми, з'являється інтерес до їх вивчення. У 35% студентів не сформовані навички самостійної роботи з літературою.
Невміння самостійно працювати є однією з причин, за якою ця частина студентів не залучається до пошуково-творчої діяльності при навчанні в інституті. Приблизно такий же відсоток (36,6%) студентів, за їх оцінкою, не мають достатньо повної програми самоосвіти та самовиховання. Біля 24% загальної кількості студентів, які були опитані, не виявляють інтересу й нахилів до цього виду роботи.
На необхідність змін у структурі підготовки майбутніх учителів до дослідницької роботи з учнями вказує результат аналізу самооцінки підготовки студентів до цього виду фахової діяльності. Звертає на себе увагу той факт, що високий рівень підготовки до дослідницької роботи з учнями (8 - 9 балів) не відзначив ні один студент. Спостерігаються деякі відмінності в

 
 

Цікаве

Загрузка...