WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Аналіз стану фахової підготовки студентів-фізиків до дослідницької роботи в школі - Реферат

Аналіз стану фахової підготовки студентів-фізиків до дослідницької роботи в школі - Реферат

процесу;
- визначення методів і прийомів розвитку творчих здібностей учнів;
- вміння організуватидослідницьку та конструкторську роботу учнів.
Таким чином, наукова творчість студентів перетворюється в обов'язковий елемент фахової підготовки майбутніх учителів фізики.
Перевірка професійних знань студентів на міцність як така відсутня. Оцінюються, в основному, теоретичні знання безпосередньо після вивчення відповідного предмету. Тільки на п'ятому курсі, при виконанні комплексних кваліфікаційних завдань, перевіряється єдність теоретичних знань та практичних умінь випускників. Як показали результати проведеного нами експерименту, така перевірка теоретичних і практичних знань необхідна після вивчення визначених комплексів дисциплін протягом усього періоду навчання студентів в інституті.
З метою вивчення рівня підготовки випускників до організації дослідницької роботи в школі нами було проведено науково-методичне дослідження.
Перед дослідженням були поставлені такі завдання:
1. Оцінити необхідність і важливість формування навичок організації дослідницької роботи з учнями в рамках фахової підготовки вчителів фізики в педагогічних інститутах.
2. Визначити рівень підготовки випускників педагогічних інститутів до дослідницької роботи в школі.
3. Оцінити вміння вчителів фізики організувати дослідницьку роботу з учнями.
4. З'ясувати основні чинники та причини, що впливають на рівень підготовки студентів до даного виду фахової діяльності.
5. Розробити методику підготовки студентів педагогічних інститутів до організації дослідницької роботи з учнями.
Застосування точних математичних методів опрацювання даних педагогічного дослідження ускладнено кількісною оцінкою навчального процесу. У педагогічних дослідженнях частіше за все використовуються методи математичної обробки результатів дослідження, які застосовуються для потреб інших наук. А деякі математичні методи, які корисні для педагогічних досліджень, залишаються не використаними. Застосовані в соціології такі методи, як теорія оцифровування, регресивний та факторний аналіз, багатомірне шкалування, можуть бути успішно використані в педагогічних дослідженнях.
Вибір того або іншого методу визначається обраною математичною моделлю, за допомогою якої описуються конкретні педагогічні процеси або об'єкти. У зв'язку з цим, необхідно визначити основний набір тих математичних моделей, за допомогою яких можна описувати педагогічний процес формування дослідницьких навичок студентів та розвиток їх творчих здібностей. У свою чергу, кожну із запропонованих моделей можна розбити на підмоделі, які описують окремі етапи фахової підготовки студентів до дослідницької роботи. Необхідність створення подібних моделей методами математичної формалізації обумовлена потребою керування процесом цілеспрямованого розвитку визначених якостей, умінь і навичок майбутніх учителів фізики.
Використання різних методів педагогічних досліджень знайшло своє відображення в педагогічній кваліметрії. Значна увага серед даної групи методів дослідження приділяється методу групової експертної оцінки (ГЕО). Цей метод є найбільш надійним засобом опрацювання у випадках, коли інформація не формалізується.
На першому етапі дослідження була сформована експертна група, до якої увійшли вчителі фізики середніх шкіл, викладачі середніх і вищих навчальних закладів, яким було запропоновано оцінити зміст анкет опитування студентів та вчителів. При формуванні експертної групи ми дотримувалися основних вимог, які пред'являються до експертів у галузі педагогіки [3, 30]. Оцінка валідності анкет проводилася методом ГЕО. Експертам було запропоновано висловити свою думку з приводу включення в анкету студентів 12 показників, в анкету вчителів - 7. Основні показники, включені в анкети, визначалися пілотажним дослідженням.
Методами анкетного опитування з'ясовували ставлення вчителів фізики середніх шкіл, середніх спеціальних навчальних закладів, студентів-фізиків до необхідності фахової підготовки майбутніх учителів до організації дослідницької роботи з учнями.
Рішенням робочої групи була встановлена валідність, яка дорівнює 0,63 (У = 0,63). Валідність анкет розраховувалася за формулою (1) [3, 59].
У = ( 1 + 2 + 3 ... + n) / 100 n (1)
де n - число показників в анкеті, 1; 2; 3; ... n - відсоткове відношення числа експертів, що висловилися за включення ( i ) показника в анкету. Дана формула може бути використана, оскільки кожна з величин i > 50 %.
Оцінка показників анкети опитування студентів проводилася шість разів. Середнє значення валідності анкети одержали рівним 0,95. Подібна оцінка проводилася також для анкети опитування вчителів. Середнє значення валідності даної анкети одержали рівним 0,93.
Оскільки отримані значення валідності більш граничного (У = 0,63), дані показники можуть бути включені в анкети для подальших науково-методичних досліджень.
За допомогою анкети опитування студентів вивчався вихідний рівень їхньої підготовки до організації дослідницької роботи в школі, кореляційні зв'язки між окремими компонентами навчального процесу. Результати діагностики використовувалися для планування навчального процесу та розробки методики формування основних умінь і навичок студентів-фізиків до даного виду фахової діяльності.
В анкетуванні взяли участь 205 студентів I - V курсів Бердянського педагогічного інституту. Анкети опитування студентів включали 12 питань, які були складені таким чином, щоб можна було з'ясувати:
- здібності студентів до фізики, їх зацікавленість дослідницькою методичною роботою;
- бажання і нахили до пошуково-творчої роботи;
- причини участі або неучасті в дослідницькій та пошуково-творчій роботі в інституті;
- рівень фахової підготовки до організації дослідницької роботи з учнями.
Більшість відповідей на питання анкети оцінювалися за 9-бальною шкалою. У деяких випадках, для спрощення опрацювання отриманих даних, відповіді, оцінені від 1 до 3 балів, приймалися за низький рівень, від 4 до 6 - за середній і від 7 до 9 - за високий.
Аналіз стану підготовки майбутніх учителів фізики до пошуково-творчої роботи в школі ми починали із з'ясування причин вступу студентів до педагогічного інституту та їх ставлення до професії вчителя.
Серед причин вступу студентів до вузу найбільша їх кількість відзначає прагнення одержати вищу освіту (50,7%). Другою причиною вступу студенти називають бажання отримати більшій обсяг знань (25,4%). Бажання знати фізику висловили тільки 9,3%. Бажання стати вчителем виявили 6,3% усіх опитуваних студентів, що є вкрай низьким показником престижності професії вчителя.
Значний вплив на характер і результативність навчально-творчої діяльності мають здібності до наукового спілкування з творчими особистостями, участь у дослідницькій діяльності. Для студентів таким

 
 

Цікаве

Загрузка...