WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Аналіз стану фахової підготовки студентів-фізиків до дослідницької роботи в школі - Реферат

Аналіз стану фахової підготовки студентів-фізиків до дослідницької роботи в школі - Реферат


Реферат на тему:
Аналіз стану фахової підготовки студентів-фізиків до дослідницької роботи в школі
Інноваційні зміни, які сьогодні відбуваються в системі освіти, потребують нових підходів до структури, змісту та методів підготовки вчителів-предметників шкіл нового типу.
Тенденція розвитку шкільної фізичної освіти орієнтована на рівневу й профільну диференціацію навчання, вимагає від учителя вмінь проектувати навчально-пізнавальний процес у школі та сприяє максимальному розвитку творчих здібностей учнів. Таке проектування неможливе, якщо в учителя не сформовані уміння, навички організації та проведення досліджень індивідуальних особливостей особистості й творчих здібностей учнів.
У своїй практичній роботі вчитель фізики спирається на наукові розробки окремих учених-методистів, власний досвід, досвід учителів-новаторів. Такі загальні рекомендації орієнтовані на деяку абстрактну модель учня з визначенням рівня його здібностей. За рівнем підготовки до навчальної діяльності, частіш за все, учнів поділяють на учнів з низьким рівнем знань, середнім та високим. Проте, вчителі працюють з конкретними учнями, і їх досвід роботи повинен бути спрямований саме на них.
Безперечно, узагальнення досвіду й проектування його на ідеального учня - дії необхідні і корисні. Цей досвід є деяким наближенням до реального навчального процесу в конкретних умовах. У своїй практичній роботі учитель може взяти за основу запропонований досвід і метод навчання, але просте, механічне перенесення не забезпечує максимального ефекту та результату навчального процесу. Навчання фізики передбачає не просту передачу певного обсягу знань та інформації учням, а всебічний розвиток їх творчих здібностей. При плануванні навчального процесу вчитель повинен враховувати велику кількість чинників і параметрів.
Забезпечити високоефективний продуктивний навчальний процес може тільки вчитель, який володіє навичками дослідницької роботи, вміє виявити і правильно оцінити творчі здібності учнів, знайти найбільш раціональні та достатньо ефективні методи, прийоми організації і проведення навчального процесу. Без знань основних особистісних якостей учнів, їх здібностей, основних принципів побудови навчального процесу неможливо забезпечити високу якість навчання. Розвиток творчих здібностей на уроках фізики передбачає побудову навчально-виховного процесу таким чином, щоб учень виступав в ролі дослідника. Такий підхід до навчального процесу сприяє більш глибокому засвоєнню матеріалу, що вивчається, та пробуджує інтерес до творчої діяльності.
Формування у випускників вузів навичок організації дослідницької, творчої роботи з учнями, здатності щодо творчого мислення необхідно розглядати як одне з основних завдань підготовки сучасного вчителя-дослідника.
Проведений нами пошуковий експеримент показав, що у студентів недостатньо сформовані навички організації дослідницької роботи з учнями, вони не вміють організувати достатньо ефективний творчий навчально-пізнавальний процес у школі. Під час дослідження було виявлено, що педагогічні інститути не в повному обсязі використовують свої потенційні можливості щодо формування вчителя як провідника передової наукової думки й організатора дослідницької роботи в сучасній школі. Виникає відомий розрив у підготовці студентів до дослідницької та викладацької діяльності, внаслідок чого в учителів виникають труднощі стосовно вміння організовувати роботу, пов'язану з дослідницькою, пошуково-творчою діяльністю учнів.
Спостереження за процесом навчання фізики учнів і студентів показали, що традиційні методи вивчення навчального матеріалу не дають глибоких та міцних знань. Вивчення предмету за навчальною літературою та використання словесних методів дає, в основному, тільки певний обсяг не усвідомленої остаточно інформації. Незначна частина цієї інформації переходить у навчальному процесі в знання. Основний етап переходу певного обсягу інформації в знання відбувається у випускника дещо пізніше, як правило, після закінчення навчального закладу і за умови, що у своїй практичній діяльності він використовує раніше вивчений матеріал. Глибокі знання набуваються в процесі практичної, активної пошуково-творчої діяльності, без неї вони залишаються формальними.
Для забезпечення процесу переходу інформації в знання необхідно в рамках навчального процесу створити умови для виникнення в них потреби. Такі умови можна забезпечити через дослідницьку діяльність учнів і розглядати її як ефективний метод отримання міцних знань та вмінь, або як метод, за допомогою якого можна створити умови переходу інформації в знання. До того ж, навички організації та проведення дослідницької роботи ми розглядаємо як необхідний компонент у фаховій діяльності вчителя фізики. Він повинен бути включений до переліку вмінь та навичок як обов'язковий елемент фахової підготовки учителів фізики.
Під дослідницькою діяльністю, метою якої є матеріалізація знань у кінцевому продукті фахової діяльності, ми розуміємо діяльність, яка спрямована на процес перетворення отриманої інформації в знання, придбання нових для студента знань і навичок, нової інформації щодо досліджуваного об'єкту.
Участь студентів в організованій науково-дослідницькій, навчально-пізнавальній роботі відіграє провідну роль у формуванні особистості майбутнього вчителя.
На нашу думку, студенту необхідно оволодіти теоретичними й експериментальними методами дослідження, навичками аналізу й опрацювання отриманих у ході досліджень даних. На період проходження педагогічної практики необхідно створити умови для збору емпіричного матеріалу, із наступним його опрацюванням і формулюванням висновків. Майбутньому вчителю фізики необхідно, насамперед, опанувати системою знань і умінь, пов'язаних із:
- проектуванням процесу навчання в школі;
- розрахунком показників, за якими необхідно сформувати задані види діяльності;
- добором вправ, що розвивають визначені види діяльності;
- вибором методів, засобів та визначенням їх послідовності;
- добором параметрів для одержання інформації про хід засвоєння знань і придбаних навичок та умінь;
- конструктивним описом цілей навчання.
Ми вважаємо, що особлива увага повинна приділятися формуванню у студентів умінь, котрі пов'язані з визначенням індивідуальних здібностей учнів, з адаптацією і корекцією процесу засвоєння знань, розвитком пошуково-творчих здібностей та оцінкою результатів навчально-пізнавальної діяльності.
Аналіз результатів проведеного нами анкетного опитування вчителів фізики, викладачів середніх і вищих навчальних закладів дав нам можливість виділити декілька типів дослідницьких завдань, які повинен вирішувати кожен випускник педагогічного вузу в практичній роботі. До них ми відносимо:
- визначення здібностей та нахилів учнів;
- діагностику ефективності та результативності навчального

 
 

Цікаве

Загрузка...