WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Шляхи вирішення соціально-педагогічних проблем формування інтересу як першого ступеня професійного самовизначення старшокласників - Реферат

Шляхи вирішення соціально-педагогічних проблем формування інтересу як першого ступеня професійного самовизначення старшокласників - Реферат

профінформаційних відомостей, ознайомлення з економікою виробництва, можна впливати на формування інтересу до професій матеріального виробництва.
Важливим аспектом у підготовці учнів до опанування професії є своєчасне вивчення їхніх психологічних особливостей, особистісних якостей. Технічна праця стає дедалі більш творчою, привабливою, а головне - більш результативною. Водночас, вона пред`являє підвищені вимоги до психофізіологічних можливостей особистості. В сучасних виробничих, технологічних процесах зменшується роль фізичної і підвищується рівень розумової праці, що вимагає відповідних здібностей від молоді, яка бажає оволодіти сучасною професією. У спеціалістів сучасного виробництва повинні бути розвинені певні психофізіологічні якості, а саме: чутливість, особливо до світлових і слухових подразників, спостережливість, образна пам`ять, уява, вони мають володіти вміннями оперувати спеціальними, специфічними поняттями, бути здатними пропонувати і втілювати нові ідеї, виявляти ініціативу тощо.
Одним із завдань школи є формування в учнів ціннісних орієнтацій, спрямованих на задоволення потреб самовдосконалення, самоствердження, професійного зростання, виховання в учнів любові до праці, позитивного ставлення до всіх видів технічної діяльності, розуміння необхідності технічної праці як для суспільства, так і для життя самої людини.
Від рівня кваліфікації робітника, його психічної готовності до технічної діяльності, ставлення до техніки в багатьох випадках залежить і якість роботи автоматизованого обладнання. Тому в умовах науково-технічного прогресу стає актуальним комплексне вивчення особистості.
Соціально-економічні перетворення в країні вимагають від загальноосвітньої школи цілеспрямованої роботи щодо посилення виховного потенціалу урочних та позаурочних заходів, поглиблення знань учнів із загальноосвітніх предметів, розширення можливостей у трудовому навчанні, професійній орієнтації, а також допрофесійної підготовки, виходячи з потреб у сфері матеріального виробництва. Завдання загальноосвітньої школи полягає не тільки в наданні професійно важливих знань, необхідних для успішного оволодіння професією, а й у формуванні свідомого ставлення до вибору професії, підготовці конкурентноспроможного робітника, що користується попитом на ринку праці. Ринкова економіка вимагає від працівників сформованих соціально-психологічних якостей, підприємництва, швидкої адаптації на виробництві. Робітник, який відповідає вимогам ринкових відносин, повинен чітко розуміти мету своєї праці, мати стійку ціннісну орієнтацію при виборі майбутньої професії, творчо ставитись до роботи, бути працьовитим, відповідальним, стресостійким, прагнути високої якості кінцевого продукту, бути здатним до постійного професійного росту, інтелектуального саморозвитку, бути активним в трудовому колективі.
Конкурентноспроможність майбутнього робітника - це гарант успіху в професійних сферах діяльності, головною ж умовою успішної діяльності є постійне самовдосконалення.
Механізація і автоматизація виробництва ведуть до підвищення ролі розумової, інтелектуальної праці. Так, у спеціалістів професій матеріального виробництва безпосередній вплив на предмети праці складає 60-80% всіх фізичних зусиль, а при впровадженні автоматизованих, комп`ютеризованих ліній витрати фізичної праці зменшуються до 8%, решта припадає на витрати розумової праці [3] .
Для ефективної експлуатації сучасного обладнання необхідна відповідна підготовка кваліфікованих робітників. Недостатня політехнічна підготовка учнів приводить до невідповідності отриманих знань в школі і психофізіологічних можливостей особистості вимогам професії або спеціальності, що обираються. Але формування в учнів інтересу до професій матеріального виробництва на уроках трудового навчання передбачає не тільки механічне поєднання загальної і політехнічної освіти. Загальноосвітні предмети (фізика, математика тощо) є базою для подальшого вивчення вузькофахових предметів. На наш погляд, вони сприяють підвищенню ефективності допрофесійної підготовки учнів, допомагають учням не тільки закріпити отримані знання із загальних предметів, а й доповнюють і поглиблюють їх при розгляді наукових основ техніки, технології, організації і економіки виробництва. Для удосконалення форм професійної освіти зміст загальноосвітніх предметів повинен бути взаємопов`язаним з загальнотехнічними і спеціальними дисциплінами, трудовим навчанням. Учні повинні знати та практично застосовувати знання з фізики, математики і інших предметів, тобто викладання вказаних предметів має бути професійно спрямованим, практичні завдання для учнів повинні розроблятися з урахуванням реальних виробничих ситуацій, виклад окремих тем доцільно здійснювати з використанням технічних засобів навчання. Завдяки цьому в процесі загальноосвітньої підготовки у школярів розвивається і формується технічне мислення, професійно важливі якості, що сприяє формуванню інтересу до професій і спеціальностей матеріального виробництва.
Але в багатьох випадках професійне самовизначення молоді є несвідомим. Це може бути наслідування товаришів, батьків або рішення, які прийняті під безпосереднім впливом зовнішніх обставин та випадкового виникнення інтересу. Успішний вибір професії забезпечує професійний ріст, добробут, моральне задоволення, суспільне визнання людини. Але часто професійний вибір є інтуїтивним або зумовленим впливом настрою, поверхових уявлень, бажань батьків, шляхом спроб і помилок. Тому профорієнтація, яка здійснюється в загальноосвітніх закладах, повинна складатись з науково обґрунтованої системи форм, методів і засобів впливу на осіб.
При аналізі питань професійного самовизначення старшокласників ми звертали увагу на фактори, які обумовлюють сформованість інтересу до професій матеріального виробництва. Для учнів, які мають наміри продовжувати освіту в школі, більш характерна відповідність професії інтересам і нахилам особистості. В структурі їх мотивації більш виражені мотиви задоволення інтересу до процесу і змісту праці, престижу, перспективності, пізнавального інтересу до навчального предмету. За даними наших досліджень, учні, коли обирають професію, дають їй суб`єктивну оцінку,але при реальному виборі нею майже не керуються.
На нашу думку, суб`єктивний бік мотиваційної оцінки професійної діяльності, вибору професії неможливий без пізнання самого себе, тобто без усвідомлення особистістю своїх здібностей, власних ціннісних орієнтацій, а отже, й інтересів. Тільки незначна частина учнів (за даними експерименту - 13%) пов`язує свій інтерес до професій з нахилами, здібностями. Статистика свідчить, що через 3-5 років після закінчення школи й отримання однієї з професії 91,8% цієї молоді продовжують працювати в обраній сфері діяльності. Таким чином, можна зробити висновок, що існує залежність рівнів сформованості інтересу від усвідомлення своїх нахилів, здібностей при успішному виборі професії.
Отже, важливими факторами розвитку інтересів до професій виступають психофізіологічні якості особистості та її емоційно вибіркове ставлення, підкріплене пізнавальними та вольовими зусиллями індивіда в оволодінні конкретною професією. А процес професійного самовизначення у сфері професій матеріального виробництва забезпечується відповідними соціально-педагогічними умовами.
ЛІТЕРАТУРА
1. Блонский П.П. Выбор профессии. - Избр. пед. соч. - М., 1961. - 521 с.
2. Орієнтація учнів 8-9 класів на вибір технічних професій: Методичні рекомендації / Укл. О.В.Осипов. - Бердянськ, 1998. - 147 с.
3. Павлютенков Е. М. Управление профессиональной ориентацией в общеобразовательной школе. Владивосток.: Изд-во Дальневосточного ун-та., 1990. 176 с.
Сейтешев А.П. Пути формирования личности будущего молодого рабочего. - М.: Высш. школа, 1982. - 184 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...