WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Сучасні підходи до ідеальної моделі вчителя музики середньої загальноосвітньої школи як психолого-педагогічна проблема - Реферат

Сучасні підходи до ідеальної моделі вчителя музики середньої загальноосвітньої школи як психолого-педагогічна проблема - Реферат

вимірювання, яке отримує людина як суб'єкт суспільних відносин і діяльності.
Індивідуальність здебільшого визначається як унікальна, самобутня особистість, яка реалізує себе у творчій діяльності.
У педагогічній діяльності як "мистецтві виховання" (К.Д.Ушинський) зазначені якості вчителя як суб'єкта, особистості та індивідуальності є визначальними.
На підставі вивчення теоретичних положень психологіїпедагогічної діяльності і характеристик учителя як суб'єкта, особистості та індивідуальності ідеальна модель учителя музики загальноосвітньої школи, на наш погляд, повинна мати наступний узагальнений вигляд:
ВЧИТЕЛЬ МУЗИКИ ЯК ОСОБИСТІСТЬ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ:
" визначеність, повнота і цілісність світогляду;
" висока духовна культура;
" активна життєва позиція;
" самостійність і відповідальність у соціальній поведінці;
" стійкий інтерес до педагогічної діяльності і постійне прагнення до вдосконалення власних професійних якостей;
" шанобливе ставлення до учнів;
" творчий підхід до навчально-виховного процесу;
ВЧИТЕЛЬ МУЗИКИ ЯК СУБ'ЄКТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
загальнопедагогічні сенсорні та інтелектуальні здібності -
" орієнтація у визначенні індивідуальних та типологічних особливостей розвитку психіки учнів, їх потенційних можливостей, міжособистісних стосунків у класі з метою діагностування, прогнозування, моделювання, планування організації та здійснення навчально-виховного процесу, науково-дослідницької діяльності, спілкування;
" орієнтація в новій теоретичній та методичній інформації щодо її актуальності, оригінальності, наукової обґрунтованості, ефективності, гуманності по відношенню до учнів з метою активного застосування в практичній педагогічній діяльності;
" орієнтація в нових, проблемних і нестандартних ситуаціях, які виникають у ході навчально-виховного процесу та міжособистісних стосунках;
" передбачення проміжних та кінцевих результатів при засвоєнні і виконанні учнями практичних завдань навчальної дисципліни;
музичні здібності -
музично-естетичні здібності
" емоційний відгук на музику;
сенсорно-пізнавальні музичні здібності
" мелодійний, тембровий, динамічний, гармонійний слух;
" чуття ритму;
інтелектуальні музичні здібності
" музично-образне мислення;
" музично-репродуктивна та творча уява;
" музична пам'ять;
загальнопедагогічні знання -
" усвідомлення і засвоєння провідних ідей, концепцій, закономірностей розвитку державної системи освіти;
" засвоєння фундаментальних психолого-педагогічних теорій, дидактичних принципів, змісту, форм та методів навчання і виховання;
" засвоєння теоретичних основ та методів науково-дослідної роботи;
" засвоєння основ життєвої психології та народної педагогіки;
музичні знання -
" усвідомлення соціальних функцій музики;
" засвоєння теоретичних основ мови музики, її видів, форм та жанрів, засобів виразності;
" засвоєння провідних етапів розвитку вітчизняної та світової музики;
" засвоєння основ музикознавства;
" засвоєння основ аранжування та оркестрування;
" засвоєння фізіологічних та психологічних основ музичної діяльності;
" засвоєння методики організації та керівництва художніми колективами;
" засвоєння основ режисури та постановки музичних заходів;
" засвоєння методики культурно-освітньої роботи;
загальнопедагогічні вміння та навички -
" володіння майстерністю організаторської діяльності в управлінні колективом та навчально-виховним процесом, спілкування з учнями та дорослими, навчання та виховання, лекторської діяльності та майстерністю науково-дослідної роботи.
музичні вміння та навички -
" володіння майстерністю сприйняття музичних творів;
" володіння майстерністю у виконавській діяльності (диригування, вокал, гра на музичному інструменті);
" володіння майстерністю читання незнайомого нотного тексту з аркуша;
" володіння майстерністю читання хорових та оркестрових партитур;
" володіння майстерністю аранжування та оркестрування музичних творів;
" володіння майстерністю використання апаратури та обладнання, необхідних для проведення навчально-виховної та культурно-освітньої роботи;
" володіння майстерністю режисури та постановки святкових, музично-освітніх та розважальних заходів у школі.
Підготовка спеціаліста зазначених особистісних та професійних якостей потребує вирішення комплексу завдань, пов'язаних з науково обґрунтованим визначенням курсу навчальних дисциплін, спецкурсів, факультативів та практикумів, необхідних для виховання у майбутніх фахівців відданості і формування професійної готовності щодо обраної справи; удосконалення педагогіки та методики професійної підготовки майбутніх спеціалістів у вищих педагогічних закладах; забезпеченням навчально-виховного процесу висококваліфікованими спеціалістами вищої школи; створенням необхідної матеріальної бази тощо.
У зв'язку з поставленою метою дослідження і висунутою гіпотезою, виникає необхідність у вирішенні наступних завдань:
1. На основі вивчення нормативних документів та аналізу естетичної, психологічної та педагогічної літератури визначити загальні та специфічні щодо музично-педагогічної діяльності вимоги до змісту структурних компонентів ідеальної моделі сучасного вчителя музики.
2. Вивчити ступінь відповідності існуючих педагогічних умов до формування професіоналізму в майбутніх спеціалістів на рівні сучасних вимог.
3. Визначити та експериментально опробувати навчальні дисципліни (за вибором факультету), спецкурси, факультативні заняття та практикуми, спрямовані на забезпечення якісної професійної підготовки майбутнього вчителя музики.
4. Внести пропозиції щодо реформування навчального плану підготовки спеціаліста зазначеного фаху.
ЛІТЕРАТУРА
1. Кадцын Л.М. Музыкальное искусство и творчество слушателя. - М.: Высшая школа, 1990. - С. 11-31.
2. Котляр В.П. До питання про кваліфікаційну характеристику сучасного вчителя // Сучасні технології підготовки майбутнього педагога до професійної діяльності в системі освіти. - Запоріжжя: Канон, 2000. - С.48-49
3. Крижко В.В., Павлютенков Є.М. Менеджмент в освіті: Навчально-методичний посібник. - К.: 1998. - 192 с.
4. Моляко В.О. Психологічна готовність до творчої праці. - К.: Знання, 1989. - С.8.
5. Немов Р.С. Психология. В 3-х кн. Кн.2. М.: Владос, 1997. 608 с.
6. Подласый И.П. Педагогика. Общие основы. Процесс обучения. - В 2-х кн. - Кн.1. - М.: Владос, 1999. - 576 с.
7. Психологіний словник / Під ред. В.І.Волошко. - К.: Вища школа, 1982. - С.120.
8. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей // Проблема индивидуальных различий. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1961. - С. 14-222.

 
 

Цікаве

Загрузка...