WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Сучасні підходи до ідеальної моделі вчителя музики середньої загальноосвітньої школи як психолого-педагогічна проблема - Реферат

Сучасні підходи до ідеальної моделі вчителя музики середньої загальноосвітньої школи як психолого-педагогічна проблема - Реферат

здійснює в навчальному процесі. Управління сучасним педагогічним процесом, незалежно від його форми і спрямування - урок, підготовка учнів до свят чи розваг, музично-освітня засада тощо, - складається із рядупослідовних, взаємопов'язаних конкретних функцій.
Перша функція, яка обов'язково виникає на початковій стадії педагогічного процесу - це цілепокладання. Мета ідеально передбачає і спрямовує процес праці вчителя і його учнів на кінцевий результат. У ході керівництва координуються дії вчителя і учнів по лінії збігу мети з результатом.
Діагностування спрямоване на вивчення типологічних та індивідуальних особливостей розвитку психіки учнів, їх потенційних можливостей.
Прогнозування спрямоване на передбачення вчителем досягнення результатів своєї діяльності.
На підставі отриманих результатів діагностування і прогнозування вчитель складає проект навчально-виховної діяльності, тобто конструює її модель.
У свою чергу, діагноз, прогноз і проект створюють можливість розробки плану навчально-виховного процесу.
Зазначеними функціями завершується підготовчий етап кожного циклу навчально-виховного процесу.
Наступний етап реалізації навчально-виховного процесу складається із організаційної, інформаційної, оцінювальної, контрольної і коригуючої функцій.
Організаційна функція вчителя пов'язана із залученням учнів до відповідної діяльності, співробітництвом з ними в досягненні мети.
Інформаційна функція - це повідомлення запланованої інформації з урахуванням психологічних, педагогічних та методичних вимог.
Контрольна, оцінювальна та коригуюча функції необхідні для створення активних стимулів, завдяки яким передбачається розвиток і відповідні зміни у психіці учня. Завдяки контролю, оцінки якості здійснення навчально-виховного процесу виявляються не тільки досягнення учнів та їх розвиток, але стають більш зрозумілими і причини недоліків. Зібрана інформація дає можливість внести корективи в навчально-виховний процес, упровадити активні стимули, використати більш ефективні засоби.
Кінцевий етап кожного педагогічного циклу завершується аналітичною функцією, сутність якої полягає у вивченні та аналізі отриманих результатів з метою наступного вдосконалення навчально-виховного процесу [3,6].
Зазначена специфіка навчально-виховного процесу засобами музики і обсяг функцій управління педагогічною діяльністю висувають перед учителем відповідного фаху ряд вимог як до педагога-професіонала, так і до громадянина.
У сучасній літературі перелік цих вимог має різні інтерпретації і обсяг. Так, Р.С.Немов виділяє серед них головні вимоги, без яких, на його думку, неможливо стати висококваліфікованим учителем і вихователем, і другорядні, відповідність яким необов'язкова для педагога, але вони роблять його особистістю, здатною найкращим чином навчити і виховати іншу особистість.
До головних і постійних вимог він відносить: любов до дітей і педагогічної діяльності, наявність спеціальних знань у тій галузі, в якій працює, широка ерудиція, педагогічна інтуїція, високорозвинений інтелект, високий рівень загальної культури і моралі, професійне володіння різноманітними методами навчання і виховання.
Додаткові вимоги, на думку автора, полягають у наступному: товариське ставлення до дітей, артистичність, весела вдача, гарний смак [5,529].
Поданий перелік якісних вимог за своїм змістом не викликає сумніву. Але в ньому не знаходять відтворення ті вимоги, які висуваються суто педагогічною діяльністю перед вчителем взагалі і, зокрема, вчителем музики загальноосвітньої школи, адже запропонований перелік вимог, за винятком окремих з них (любов до дітей і педагогічної діяльності), може бути поставлений до фахівця будь-якої галузі, до того ж він може бути продовжений до нескінченності.
У іншому варіанті кваліфікаційної характеристики, запропонованому І.П.Подласим, диференціація вимог здійснюється за принципом трьох підструктур: "спеціаліст", "робітник", "людина". Так, вчителеві як спеціалісту повинні бути притаманні: знання педагогічної теорії, володіння технологією навчання і виховання, любов до справи, любов до учнів та ін. Вчитель як робітник характеризується: умінням поставити мету і досягти її, умінням розподілити час, наявністю бажання систематично і планомірно підвищувати свою кваліфікацію. Нарешті, вчителю як людині повинні бути притаманні: високі моральні якості, активна життєва позиція, повага до законів держави, національна гордість, патріотизм, міцне здоров'я, гуманність, духовність, релігійність та ін. [6].
Запропонований І.П.Подласим підхід до створення ідеальної моделі теж не може, на наш погляд, вважатися досконалим, оскільки визначена ним характеристика вчителя як спеціаліста, робітника і людини в значною мірою включає ряд споріднених між собою якостей.
Якщо вважати ідеальну модель вчителя за зразок, еталон, необхідний для зіставлення його з реальністю, на який, власне, орієнтуються державне замовлення і відповідно до цього навчальні заклади, які готують майбутнього фахівця, то в ній, перш за все, повинні максимально повно відтворюватися специфічні професійні вимоги, які висуває певна діяльність, які характеризують готовність до її здійснення. Крім того, вона повинна бути зручною для практичного її використання, тобто мати чіткі критерії і структуру.
Ці завдання значною мірою можуть бути вирішеними за умовою, якщо кваліфікаційна характеристика готовності до виконання функціональних обов'язків вчителя буде розглядатися в контексті провідних ознак людини, які за своєю суттю визначають її як єдине ціле і виявляються в повсякденній діяльності та поведінці, тобто як суб'єкта, особистості та індивідуальності.
У психологічній літературі суб'єкт визначається як носій предметно-практичної діяльності і пізнання, джерело активності, спрямованої на об'єкт. Стати суб'єктом певної діяльності означає засвоїти її, бути здатним до її здійснення. Отже, до змісту кваліфікаційної характеристики вчителя повинні увійти ті психічні процеси і утворення, які забезпечують його готовність до відповідної діяльності, а саме: загальні і професійні здібності, знання і вміння.
Суть людини як особистості виявляється при вивченні її позиції у стосунках з іншими людьми. Вона розкривається в життєвих цілях і мотивах, що стоять за ними, у способах поведінки і засобах дії відповідно до загальних цілей і завдань. Поняття особистості тісно пов'язане з поняттям життєвої позиції і співвідносними з ними поняттями соціальної ролі, соціального статусу, стилем життя. Особистість виявляється через вчинки, тобто свідомі дії, акти морального самовизначення людини, в якому вона стверджує себе як людина у своєму ставленні до інших людей, до самої себе, до суспільства в цілому.
Таким чином, особистість є особливе

 
 

Цікаве

Загрузка...